Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Spatial Planning and Real Estate Valuation
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-511-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Adamczyk Tomasz (tomada@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Bieda Agnieszka (bieda@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Parzych Piotr (parzych@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi czytać plany miejscowe, studia uwarunkowan oraz inne dokumenty planistyczne oraz dokonywać ich analizy GK1A_U16, GK1A_U17, GK1A_U15
M_U002 Potrafi przygotowac fragment planu miejscowego, oraz dokumentację do wydania decyzji o warunkach zabudowy GK1A_U16, GK1A_U17, GK1A_U15
M_U003 Potrafi, wykorzystujac wybrane metody i techniki, określić wartość rynkową neiruchomości i sporządzić odpowiednią dokumentację GK1A_U16, GK1A_U17, GK1A_U10, GK1A_U09, GK1A_U07
Knowledge
M_W001 Zna zasady oraz metody szacowania różnych wartości nieruchomości GK1A_W02, GK1A_W08 Test
M_W002 Zna zasady oraz narzędzia planowania przestrzennego w Polsce GK1A_W02, GK1A_W08, GK1A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi czytać plany miejscowe, studia uwarunkowan oraz inne dokumenty planistyczne oraz dokonywać ich analizy - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotowac fragment planu miejscowego, oraz dokumentację do wydania decyzji o warunkach zabudowy - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi, wykorzystujac wybrane metody i techniki, określić wartość rynkową neiruchomości i sporządzić odpowiednią dokumentację - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady oraz metody szacowania różnych wartości nieruchomości + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zasady oraz narzędzia planowania przestrzennego w Polsce + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Dokumentacja i narzędzia planistyczne
  2. Podstawy prawne i technologiczne wyceny neiruchomości
  3. Metody i techniki wyceny nieruchomości
  4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  5. Dezyzje WZZT
  6. Miejscowy plan zagospodaraowania przestrzennego gminy
Project classes:
  1. Sporządzenie fragmentu planu miejscowego gminy
  2. Sporządzenie operatu szacunkowego
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in project classes 30 h
Participation in lectures 15 h
Completion of a project 30 h
Contact hours 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona ocen z projektów i kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Appraisal Institute: The Appraisal of Redl Esteta, Chicago 2000 r. USA. (Wycena Nieruchomości – tłumaczenie na j. polski, Warszawa 2005),
2. Adamczewski Z.: Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Warszawa 2006 r.
3. Borowiecki R., Czaja J., i inni: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. TWIGGER Warszawa 2002 r.
4. Czaja J.: Metody i systemy szacowania nieruchomości. Kraków 1999r.
5. Czaja J.: Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Kraków 2001 r.
6. Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Kraków 2007 r.
7. Hopfer A. i inni: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. TWIGGER Warszawa 1993 r.
8. Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. PWN Warszawa 2005 r.
Literatura dodatkowa:
1. Źróbek R., Źróbek S.; Metoda cenowo-porównawcza w szacowaniu nieruchomości. Wycena nr 3/96. Olsztyn 1996 r..
2. Prystupa M.; Wycena nieruchomości metodą cenowo-porównawczą. Warszawa 1997 r.. Biblioteka Rzeczoznawcy Majątkowego.
3. Źróbek S., Byłej M; Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Educaterra 6a Olsztyn 2000 r.
4. Czaja J.; Szacowanie wartości nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytowych. STUDIA I MATERIAŁY Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, Volume 13 number 1-2006 r., Olsztyn (str. 45 – 59).
5. Międzynarodowe Standardy Wyceny (wydanie polskie). Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2005 r.
6. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2008 r.
7. Bieda A., Hanus P., Hycner R..: Geodezyjne aspekty planowania przestrzennego i wybranych opracowań projektowych.Katowice : wydawnictwo Gall, 2012. — 291 s.. — Bibliogr. s. 205–215. — ISBN 978-83-60968-30-7

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None