Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Land Information Systems II
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-512-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Cichociński Piotr (piotr.cichocinski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Cichociński Piotr (piotr.cichocinski@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Eckes Konrad (keckes@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość dominującej roli informacji w społeczeństwie obywatelskim i prawa do powszechnego dostępu do tej informacji GK1A_K08 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi edytować zaproponowaną koncepcję restrukturyzacji terenu z zestawieniem statystycznym i obliczaniem kosztów GK1A_U10, GK1A_U15, GK1A_U24, GK1A_U18, GK1A_U21, GK1A_U22 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of a project
M_U002 Potrafi zrealizować złożony projekt GIS obejmujący czynności gromadzenia danych, przygotowania danych do analizy, wykonania wybranych analiz przestrzennych oraz prezentacje wyników GK1A_U10, GK1A_U15, GK1A_U18, GK1A_U21, GK1A_U22 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Execution of a project,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę teoretyczną o wybranych tematach z grafiki komputerowej, w szczególności o algorytmach grafiki rastrowej i geometrii fraktali GK1A_W13, GK1A_W08 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion,
Test,
Execution of a project
M_W002 Ma wiedzę na temat informacji i systemów informacyjnych, na temat analizy systemów działania i notacji w językach formalnych GK1A_W09 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Ma wiedzę o szerokich zastosowaniach systemów informacji geograficznej w dziedzinach inżynierskich, przyrodniczych i fiskalnych GK1A_W21, GK1A_W17, GK1A_W06, GK1A_W15, GK1A_W04 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W004 Zna tendencje rozwojowe systemów informacji geograficznej GK1A_W16 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W005 Zna podstawy teoretyczne wykonywania operacji na bazach danych, zna algorytmy wykonywania analiz na numerycznym modelu terenu GK1A_W09, GK1A_W13, GK1A_W15, GK1A_W11 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion,
Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość dominującej roli informacji w społeczeństwie obywatelskim i prawa do powszechnego dostępu do tej informacji - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi edytować zaproponowaną koncepcję restrukturyzacji terenu z zestawieniem statystycznym i obliczaniem kosztów - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zrealizować złożony projekt GIS obejmujący czynności gromadzenia danych, przygotowania danych do analizy, wykonania wybranych analiz przestrzennych oraz prezentacje wyników - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę teoretyczną o wybranych tematach z grafiki komputerowej, w szczególności o algorytmach grafiki rastrowej i geometrii fraktali + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat informacji i systemów informacyjnych, na temat analizy systemów działania i notacji w językach formalnych + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o szerokich zastosowaniach systemów informacji geograficznej w dziedzinach inżynierskich, przyrodniczych i fiskalnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna tendencje rozwojowe systemów informacji geograficznej + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawy teoretyczne wykonywania operacji na bazach danych, zna algorytmy wykonywania analiz na numerycznym modelu terenu + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Informacja, systemy informacyjne i systemy działania

  Informacja i systemy informacyjne. Tradycyjna i cybernetyczna interpretacja pojęcia „informacja”. Koncepcja Shannona oceny źródła informacji, informacja w SIT jako interpretacja danych. Cztery cechy informacji – aktualność, dostęp, koszty uzyskania, efektywność organizacji. Obiektowe metody analizy systemów działania i notacje w językach formalnych.

 2. Procedury teoretyczne geometrii w modelu rastrowym. Analizy na rastrowym modelu danych

  Podstawowe algorytmy grafiki rastrowej. Konwersje grafiki rastrowej i wektorowej. Porównanie modeli wektorowych i rastrowych w aspekcie zastosowań praktycznych.
  Rodzaje analiz rastrowych. Reklasyfikacja i algebra map. Operatory sąsiedztwa (analizy numerycznego modelu terenu, mapy nachyleń i ekspozycji). Operatory odległości (generowanie stref buforowych, mapy oporu ruchu, wybór najlepszej drogi).

 3. Rozwinięcie tematyki numerycznego modelu powierzchni terenu

  Podstawowe algorytmy wykonywana analiz na numerycznym modelu terenu: algorytm sporządzania przekrojów, algorytm widoczności. Zarys algorytmów interpolacyjnych. Metody wizualizacji danych trójwymiarowych: wypełnienie teksturą 2D i 3D obiektów powierzchniowych, wyniesienie obiektów poprzez nadanie im wysokości, symbole 3D dla obiektów liniowych, symbole 3D dla obiektów punktowych. Animacje.

 4. Zastosowania ekonomiczne systemów informacji o terenie

  Podobieństwa i różnice systemu informacji o terenie (SIT) i katastru nieruchomości. Integracja technologiczna – budowanie systemu informacji o terenie na katastrze nieruchomości lub wprowadzanie danych katastralnych do systemu informacji o terenie. Rola systemów informacji geograficznej we wspomaganiu działalności finansowej i fiskalnej. Analizy geomarketingowe dla rozwoju gospodarki sektora państwowego, spółdzielczego i prywatnego.

 5. Zastosowania SIG w ewidencjonowaniu i gospodarowaniu zasobami przyrody

  Zastosowanie systemów informacji geograficznej w rolnictwie, leśnictwie, gleboznawstwie, geologii, górnictwie, meteorologii i gospodarce morskiej. System informacji geograficznej w kształtowaniu i ochronie środowiska – ochrona wód, gleb, powietrza, analizy i ochrona klimatu akustycznego.

 6. Zastosowania SIG w dziedzinach technicznych

  Zastosowania systemów informacji geograficznej w planowaniu przestrzennym, w energetyce, gospodarce wodnej, w transporcie wodnym, kolejowym i drogowym oraz w telekomunikacji. Rola systemów informacji geograficznej w zarządzaniu kryzysowym w miastach. Analizy bezpieczeństwa miasta w SIG. Rola systemów informacji geograficznej w zarządzaniu w czasie katastrofy ekologicznej i zagrożeniu epidemią. Logistyka w SIG w walce z klęską powodzi i pożarów lasów.

 7. Tendencje rozwojowe systemów informacji geograficznej

  Systemy trójwymiarowe (3D), integracja systemów informacji geograficznej z systemami ekspertowymi, systemy obiektowe, systemy czasu rzeczywistego.

Project classes:
 1. Projekt 1 – Poszukiwanie optymalnej lokalizacji dla oczyszczalni ścieków

  Sformułowanie problemu/ Identyfikacja celów projektu. Określenie finalnych produktów projektu oraz wskazanie ich odbiorców. Utworzenie bazy danych projektu: projektowanie – zidentyfikowanie/określenie niezbędnych danych, zdefiniowanie wymaganych atrybutów, określenie zasięgu przestrzennego i skali opracowania, wybór układu współrzędnych, sprawdzenie aktualności danych, wprowadzenie danych (z weryfikacją i korygowaniem błędów), zarządzanie utworzoną bazą danych. Wykorzystanie takich narzędzi jak selekcje według atrybutów, selekcje według położenia oraz nakładanie warstw tematycznych w celu znalezienia optymalnej lokalizacji dla wybranej inwestycji. Prezentacja wyników poprzez sporządzenie map, wykresów i raportów.

 2. Projekt 2 – Ocena lokalizacji węzła drogowego

  Przygotowanie danych obejmujące: założenie geobazy, import danych z innego formatu, kalibrację rastra, wprowadzenie danych (z weryfikacją i korygowaniem błędów), wykonanie analiz: selekcji i nakładania warstw oraz przeliczeń wartości atrybutów, zmierzający do wyboru korzystniejszej lokalizacji węzła drogowego, biorąc pod uwagę takie czynniki jak koszt wykupu gruntów, liczbę budynków do wyburzenia jak również kolizję projektowanej inwestycji ze zbiornikami wodnymi i konieczność wybudowania mostów nad istniejącymi rzekami.

 3. Projekt 3 – samodzielny: Wybór i analiza optymalnego położenia dla…(np. szkoły, hotelu)

  Student samodzielnie określa cel przeprowadzanej analizy GIS. Formułuje kryteria jakie powinna spełniać optymalna lokalizacja wybranego obiektu i gromadzi dane niezbędne do ich realizacji. Następnie dokonuje analizy, w wyniku której potrafi określić najdogodniejsze położenie obiektu. Ocenie podlega prezentacja tematu wykonana w programie Power Point (lub podobnym).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Completion of a project 15 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia ważona ocen z realizacji ćwiczeń projektowych i kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Systemy informacji o terenie I

Recommended literature and teaching resources:
 1. Bielecka E. Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2006.
 2. Eckes K. Modele i analizy w systemach informacji przestrzennej. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.
 3. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. GIS : obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhin D.W. GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Medyńska-Gulij B. Kartografia i geowizualizacja, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 6. Ratajski L. Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. PPWK, Warszawa 1989.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest realizacja i zaliczenie wszystkich projektów.