Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geographic Information Systems
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-513-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w procesie podejmowania decyzji środowiskowych GK1A_K05, GK1A_K06 Activity during classes
M_K002 ma świadomość możliwości wykonywania analiz wielkokryterialnych i wielopodmiotowych jako narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych GK1A_K05, GK1A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 posiada umiejętność wprowadzania danych do systemów GIS GK1A_U09 Activity during classes,
Project
M_U002 posiada uniejętność wykonywania analiz przestrzennych dla potrzeb wspomagania decyzji GK1A_U09 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat budowy baz danych przestrzennych GK1A_W11, GK1A_W15 Test
M_W002 posiada wiedzę na temat modeli danych przestrzennych GK1A_W11, GK1A_W15 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w procesie podejmowania decyzji środowiskowych + - - + - - - - - - -
M_K002 ma świadomość możliwości wykonywania analiz wielkokryterialnych i wielopodmiotowych jako narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność wprowadzania danych do systemów GIS - - - + - - - - - - -
M_U002 posiada uniejętność wykonywania analiz przestrzennych dla potrzeb wspomagania decyzji - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat budowy baz danych przestrzennych + - - + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat modeli danych przestrzennych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wstęp do GIS, rastrowe analizy przestrzenne

  Systematyka rastrowych analiz przestrzennych cz.1 (rastrowa i gridowa postać danych, zapytania przez lokalizację i zapytania atrybutowe, algebra map). GIS w zarządzaniu środowiskiem i zarządzaniu kryzysowym – przykłady.
  Systematyka rastrowych analiz przestrzennych cz.2 (operatory odległości, operatory sąsiedztwa). GIS w zarzadządzaniu i planowaniu przestrzennym – przykłady.

 2. Dostępne dane przestrzenne, analizy wektorowe

  Definicja SIG/GIS w kontekście SIT i kartografii. Pojęcie Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
  Układy współrzędnych w GIS.
  NMT w GIS – metody pozyskiwania danych, postacie NMT, produkty pochodne.

 3. Pozyskiwanie danych do systemów GIS

  Mobilny GIS, Odbiorniki GPS-GIS, importowanie danych z GPS-GIS do aplikacji internetowych, udowstępnianie danych przestrzennych.

Project classes:
 1. Analizy rastrowe i wektorowe w systemach informacji geograficznej

  Podstawowe analizy rastrowe i wektorowe dla potrzeb wspomagania decyzji. Wykonywanie zapytań do baz danych. Reklasyfikacja i algebra map. Operatory odległości, operatory sąsiedztwa (analizy na DTM, mapy nachyleń, ekspozycji, symulowanie oświetlenia powierzchni terenu, wizualizacje 3D, generowanie map tarcia, kosztów, wybór najkrótszej drogi).

 2. Pozyskiwanie danych do systemów GIS

  Praca z dbiornikami GPS-GIS. Wprowadzanie danych GPS do aplikacji GIS. Udostępnanie danych przestrzennych w aplikacjach interentowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 109 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 30 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen: z ćwiczeń projektowych i kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Longley Paul A., Goodchild Michael F., Maguire David J., Rhind David W.: GIS Teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN 2006.
Bielecka E.: Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania.PJWSTK, Warszawa 2006.
Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Kwietniewski M.: GIS w wodociągach i kanalizacji.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. Magnuszewski A.: GIS w geografii fizycznej.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. Urbański: Zrozumieć GIS. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak