Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Documentation by Laser Scanning
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-516-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rzonca Antoni (arz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Rzonca Antoni (arz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole pomiarowym GK1A_W04 Project
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację wykonanego projektu GK1A_W11 Project
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wyboru właściwej metody inwentaryzacji danego obiektu. GK1A_W20 Project
M_U002 Posiada umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia pomiarów skanerem laserowym. GK1A_W10 Project
M_U003 Posiada umiejętność przeprowadzenia pomiarów skanerem laserowym. GK1A_W10, GK1A_W08, GK1A_W20
M_U004 Posiada umiejętność interpretacji wyników, opracowania kameralnego danych celem generowania typowych produktów skanowania laserowego GK1A_W09, GK1A_W13 Test,
Project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat tradycyjnych oraz współczesnych metod inwentaryzacji obiektów architektonicznych, inżynierskich oraz przemysłowych GK1A_W08, GK1A_W20 Test
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasady pomiaru w skaningu laserowym, genezę metody, jej możliwości oraz ograniczenia. GK1A_W10 Test
M_W003 Posiada wiedzę na temat podziału skanerów według różnych kryteriów, potrafi podać podstawowe parametry skanerów. GK1A_W10 Test
M_W004 Posiada wiedzę na temat wyników skanowania laserowego przede wszystkim zna cechy charakterystykę chmury punktów oraz typowych produktów skaningu. GK1A_W10, GK1A_W16 Test
M_W005 Posiada wiedzę na temat przebiegu prac kameralnych oraz terenowych przy inwentaryzacji metodą skaningu laserowego. GK1A_W09, GK1A_W13, GK1A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w zespole pomiarowym + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi przygotować dokumentację wykonanego projektu + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wyboru właściwej metody inwentaryzacji danego obiektu. + - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia pomiarów skanerem laserowym. + - - + - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność przeprowadzenia pomiarów skanerem laserowym. + - - + - - - - - - -
M_U004 Posiada umiejętność interpretacji wyników, opracowania kameralnego danych celem generowania typowych produktów skanowania laserowego + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat tradycyjnych oraz współczesnych metod inwentaryzacji obiektów architektonicznych, inżynierskich oraz przemysłowych + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat zasady pomiaru w skaningu laserowym, genezę metody, jej możliwości oraz ograniczenia. + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat podziału skanerów według różnych kryteriów, potrafi podać podstawowe parametry skanerów. + - - + - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę na temat wyników skanowania laserowego przede wszystkim zna cechy charakterystykę chmury punktów oraz typowych produktów skaningu. + - - + - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę na temat przebiegu prac kameralnych oraz terenowych przy inwentaryzacji metodą skaningu laserowego. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do zagadnienia skaningu laserowego

  Omówienie zasady pomiaru w skaningu laserowym
  Podanie genezy metody, jej możliwości oraz ograniczenia.
  Podział skanerów według różnych kryteriów podziału. Omówienie zasady ich działania.
  Podstawowe parametry skanerów. Omówienie cech predysponujących dany instrument do konkretnych zastosowań.

 2. Wprowadzenie do zagadnienia inwentaryzacji

  Omówienie potencjalnych obiektów inwentaryzacji. Omówienie tradycyjnych metod inwentaryzacji oraz ich produktów. Przedstawienie współczesnych metod inwentaryzacji. Przedstawienie reguł, według których dobiera się odpowiednią metodą inwentaryzacji i produkt do danego obiektu.

 3. Chmura punktów oraz produkty technologii skaningu laserowego

  Omówienie podstawowego materiału pomiarowego: chmury punktów wraz z jej wariantami, cechami, zastosowaniem.
  Chmura punktów jako efekt skanowania, a chmura punktów jako produkt skanowania laserowego.
  Omówienie przypadków zastosowania technologii skanowania laserowego wraz z przykładami produktów. Omówienie aspektów dokładnościowych. Analiza porównawcza z produktami uzyskanymi innymi metodami.

 4. Przebieg prac terenowych oraz kameralnych

  Omówienie projektu pomiaru. Omówienie przebiegu prac terenowych. Omówienie przebiegu prac kameralnych przy generowaniu typowych produktów skaningu laserowego.

 5. Integracja danych skaningowych z innymi metodami pomiarowymi

  Omówienie zagadnienia integracji danych skaningowych z danymi fotogrametrycznymi, geodezyjnymi-tachimetrycznymi, niwelacyjnymi, wynikami pomiarów bezpośrednich.

Project classes:
 1. Wprowadzenie do przedmiotu

  Omówienie zasady pracy w ramach zajęć projektowych.
  Poznanie budowy skanera laserowego.
  Prezentacja przyrządu. Zaznajomienie się z jego działaniem.
  Pomiary próbne.

 2. Wykonanie projektu pomiaru skaningowego dla wybranego obiektu

  Wybór obiektu pomiaru oraz odpowiedniego produktu inwentaryzacji wraz z określeniem jego parametrów. Dobór właściwego instrumentu.
  Wykonanie projektu pomiarów inwentaryzacyjnych.

 3. Wykonanie pomiarów terenowych

  Wykonanie prac terenowych przygotowawczych.
  Wykonanie założonego produktu inwentaryzacji. Wykonanie pomiaru osnów.
  Wykonanie skanowania.

 4. Prace kameralne

  Wstępne prace przygotowawcze do opracowania kameralnego.
  Założenie projektu skaningowego w odpowiednim oprogramowaniu.
  Wprowadzenie informacji pozyskanej w terenie do projektu.
  Orientacja bezwzględna chmur punktów.
  Filtracja chmur punktów.

 5. Realizacja produktów inwentaryzacji

  Generowanie rzutu obiektu.
  Generowanie przekroju obiektu.
  Generowanie modelu 3D obiektu.

 6. Kolokwium zaliczeniowe

  Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 36 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe – waga 0.5
Wykonany projekt – waga 0.5

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza na temat zakładania osnów geodezyjnych.
Wiedza na temat prowadzenia pomiarów bezposrednich z wykorzystaniem tachimetru elektronicznego oraz niwelatora.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak