Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mining Surveying
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-603-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Szafarczyk Anna (Anna.Szafarczyk@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Jaśkowski Wojciech (jaskow@agh.edu.pl)
dr inż. Jura Janusz (jura@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Student wykonuje pracę w zespole, w którym czynności dzielone są pomiędzy członków zespołu. Zespół wykonuje pomiary, których wartość merytoryczna oraz czasochłonność zależą od umiejętności i wkładu pracy jego członków. GK1A_K03, GK1A_K02, GK1A_K05 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student opracowuje w oparciu o dostarczone materiały kartograficzne projekt rozwiązania zadania geodezyjnego, przygotowuje dane do obliczeń, przeprowadza wariantowe analizy, przeprowadza ocenę wyników obliczeń i proponuje rozwiązanie optymalne. Na koniec przygotowuje sprawozdanie zawierające materiały z realizacji projektu łacznie z wnioskami. GK1A_U08, GK1A_U15, GK1A_U13, GK1A_U16, GK1A_U17 Project,
Execution of a project
M_U003 Student realizuje zadania w laboratorium Katedry w warunkach zbliżonych do praktyki, wykonując założony zakres pomiarów a następnie przeprowadza obliczenia przygotowując odpowiednie zestawienia tabelaryczne oraz graficzne. Student przygotowuje sprawozdanie z przeprowadzonych prac, zakończone wnioskami wynikającymi z uzyskanych rezultatów. GK1A_U20, GK1A_U14, GK1A_U17, GK1A_U12, GK1A_U22 Test,
Case study,
Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W002 Wiedza dotycząca podstaw teoretycznych rozwiązywanych zadań z zakresu geodezji górniczej. Poznanie uwarunkowań dla zagadnień realizowanych w różnych rodzajach górnictwa. GK1A_W20, GK1A_W01, GK1A_W10, GK1A_W11, GK1A_W19 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Student wykonuje pracę w zespole, w którym czynności dzielone są pomiędzy członków zespołu. Zespół wykonuje pomiary, których wartość merytoryczna oraz czasochłonność zależą od umiejętności i wkładu pracy jego członków. - - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student opracowuje w oparciu o dostarczone materiały kartograficzne projekt rozwiązania zadania geodezyjnego, przygotowuje dane do obliczeń, przeprowadza wariantowe analizy, przeprowadza ocenę wyników obliczeń i proponuje rozwiązanie optymalne. Na koniec przygotowuje sprawozdanie zawierające materiały z realizacji projektu łacznie z wnioskami. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student realizuje zadania w laboratorium Katedry w warunkach zbliżonych do praktyki, wykonując założony zakres pomiarów a następnie przeprowadza obliczenia przygotowując odpowiednie zestawienia tabelaryczne oraz graficzne. Student przygotowuje sprawozdanie z przeprowadzonych prac, zakończone wnioskami wynikającymi z uzyskanych rezultatów. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W002 Wiedza dotycząca podstaw teoretycznych rozwiązywanych zadań z zakresu geodezji górniczej. Poznanie uwarunkowań dla zagadnień realizowanych w różnych rodzajach górnictwa. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe przepisy prawne z zakresu górnictwa i geologii dotyczące miernictwa górniczego. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Rozporządzenia wydane w oparciu o ustawę. Pozostałe akty prawne stosowane w praktyce mierniczej.

 2. Pozostałe akty prawne stosowane w praktyce mierniczej. Ustawa Prawo budowlane, Ustawa prawo wodne, Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne. Związki pomiędzy ustawami. Uprawnienia zawodowe.

 3. Zadania i organizacja miernictwa górniczego w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych. Dokumentacja mierniczo-geologiczna. Tworzenie dokumentacji i jej archiwizowanie. Mapy górnicze.

 4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe na powierzchni terenów górniczych i w wyrobiskach górniczych. Specyfika pomiarów w wyrobiskach górniczych.

 5. Specyfika pomiarów w wyrobiskach górniczych. Poziome osnowy geodezyjne w wyrobiskach-projektowanie, stabilizacja punktów. Pomiary kątów – przyrządy, metody ,analiza dokładności.

 6. Pomiary długości – przyrządy, metody, analiza dokładności. Pomiary szczegółów górniczych i geologicznych.

 7. Pomiary azymutów w osnowie podziemnej – przyrządy giroskopowe, metody pomiaru, opracowanie pomiaru giroazymutu, analiza dokładności.

 8. Wysokościowe osnowy geodezyjne w wyrobiskach. Pomiary różnic wysokości-przyrządy, metody, analiza dokładności. Pomiary profili wyrobisk górniczych-klasyczne i laserowe. Pomiary geometrii wyrobisk. podziemnych.

 9. Zagadnienie przebitek w górnictwie i budownictwie podziemnym. Rozwiązywanie zadań przebitkowych. Nadawanie kierunków drążenia wyrobisk górniczych- pionowych i poziomych-metody, przyrządy(klasyczne i laserowe).

 10. Wstępna analiza dokładności zbicia. Przybliżona i ścisła medoda prowadzenia analiz dokładności. Dokładność zbicia i toleracja.

 11. Wymagania prawne i techniczne dotyczące nawiązywania osnów geodezyjnych na dole kopalń do układów współrzędnych na powierzchni Metody pomiarów, obliczeń i analiz dokładności nawiązań osnowy poziomej w kopalniach podziemnych – wliczeniowa, giroskopowa, wtyczeniowa, Weisbacha.

 12. Metody pomiarów, obliczeń i analiz dokładności nawiązań osnowy wysokościowej w kopalniach podziemnych. Nawiązania wysokościowe przez szyby górnicze z zastosowaniem przymiarów wstęgowych / taśm szybowych/ i dalmierzy elektrooptycznych.

 13. Zadania miernictwa górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych przy sporządzaniu dokumentacji mierniczo-geologicznej. Technologie pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne dostosowane do zadań miernictwa górniczego w tych kopalniach.

 14. Sterowanie położeniem maszyn górniczych w kopalniach odkrywkowych.

 15. Zadania miernictwa górniczego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodami otworowymi.

Laboratory classes:
 1. Pomiary osnowy geodezyjnej szczegółowej w wyrobisku górni-czym (niski parter C-4) ze zdjęciem szczegółów i niwelacją trygonometryczną.

 2. Pomiar osnowy pomiarowej w wyrobisku górniczym (niski parter C-4) ze zdjęciem szczegółów.

 3. Metoda wtyczeniową (szybik C-4) – wyznaczenie miejsca spo-czynku pionu, wtyczenie teodolitu w linię pionów, pomiary nawiązania na trzech poziomach.

 4. Wykonanie orientacji wysokościowej (szybik C-4) – taśma szybowa i dalmierz elektrooptyczny. Obliczenia wysokości z wyników pomiarów.

 5. Nadawanie kierunków poziomych i pionowych w wyrobisku górni-czym (niski parter C-4)

 6. Praca na mapie, wyznaczanie powierzchni, objętości, kąta upadu, azymutu rozciągłości. Projektowanie przebiegu wyrobiska.

 7. Przeprowadzenie wstępnych analiz dokładności – obliczenia, analiza wyników, dyskusja.

Project classes:
 1. Czynności pomiarowe przy pomiarze ciągów poligonowych. Zasa-dy BHP w pomiarach geodezyjnych prowadzonych w wyrobiskach górniczych. Błędy pomiarowe – systematyczne i przypadkowe w odniesieniu do pomiarów wykonywanych w wyrobisku górniczym.

 2. Wstępne analizy dokładności pomiaru kąta poziomego, pionowe-go, odległości, różnic wysokości. Przypomnienie wzorów i zależności. Przeprowadzenie symulowanych analiz na przykładach praktycznych.

 3. Omówienie realizacji orientacji sytuacyjnej przez szyb pionowy, przeprowadzonej metodą wtyczeniową i giroskopową. Wydanie danych do realizacji tematu, wywiad w szybiku C-4, zapoznanie ze sprzętem. Pomiar giroazymutu (Gyromat 2000) wraz z pomiarami nawiązania.

 4. Opracowanie wyników orientacji wtyczeniowej i giroskopowej. Omówienie realizacji orientacji wysokościowej w szybiku C-4.

 5. Mapy górnicze, zapoznanie z normami, zapoznanie z przykładami map kopalń podziemnych i odkrywkowych. Praca na mapie górniczej.

 6. Przygotowanie danych do realizacji przebitki. Przygotowanie projektu na mapie. Opracowanie geodezyjne zbicia. Przegotowanie materiałów do wstępnej analizy dokładności.
  Wykonanie wstępnej analizy dokładności zbicia.

 7. Inwentaryzacja komór i wyrobisk górniczych – tachimetr bezlu-strowy i skaner 2D. Wykonanie pomiaru. Opracowanie wyników pomiaru. Dokumentacja numeryczna i graficzna.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 112 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Contact hours 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z oceny uzyskanej na egzaminie (0.5), ćwiczeniach projektowych (0.25) oraz zajęciach laboratoryjnych (0.25)

Prerequisites and additional requirements:

Teoretyczna i praktyczna znajomość technologii geodezyjnych omawianych na przedmiotach Geodezja I i Geodezja II. Opanowanie zagadnień z zakresu rachunku wyrównawczego. Znajomość elementów wiedzy górniczej i geologicznej. Umiejętnośc posługiwania się technikami grafiki inżynierskiej oraz znajomość technik grafiki komputerowej.

Recommended literature and teaching resources:

Pielok J. i inni, Geodezja górnicza, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011
Milewski M., Geodezja górnicza, cz. I i II, Wyd. AGH 1988 i 1991– bibl. cyfrowa AGH
Kowalczyk Z., Miernictwo górnicze cz.I i cz. II, Wyd. „Śląsk”
Prawo geologiczne i górnicze z rozporządzeniami wykonawczymi – www.wug.gov.pl
Reinich R., Siembab J., Sosna A., Mapy górnicze, Wyd. „Śląsk”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None