Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Professional Training
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-604-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Preweda Edward (preweda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sopata Paweł (Pawel.Sopata@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Preweda Edward (preweda@agh.edu.pl)
dr inż. Jasińska Elżbieta (jasinska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość swojej aktualnej wiedzy, rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych GK1A_K05, GK1A_K01 Report on completion of a practical placement
M_K002 rozumie zasady pracy i odpowiedzialności zespołowej GK1A_K05 Involvement in teamwork,
Report on completion of a practical placement
M_K003 rozumie myślenie kategoriami przedsiębiorcy GK1A_K07 Report on completion of a practical placement,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 umiejętnie łączy pracę w terenie z kameralnym opracowniem wynków GK1A_U12 Report on completion of a practical placement,
Involvement in teamwork
M_U002 potrafi zaplanować i zrealizować, zgodnie z harmonogramem, powierzone zadanie GK1A_U06 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 ma wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu geodezji kartografii związanych z miejscem odbywania praktyki i zrealizowanych w ramach praktyki zadań GK1A_W05 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_W002 ma praktyczną wiedzę z zakresu działalności inżynierskiej w zakresie geodezji i kartografii i dziedzin pokrewnych GK1A_W21 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_W003 ma wiedzę w zakresie uwzględniania pozatechnicznych uwarunkowań geodezyjnej działalności inżynierskiej GK1A_W21 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość swojej aktualnej wiedzy, rozumie potrzebę i zna możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - - - - - - + - - - -
M_K002 rozumie zasady pracy i odpowiedzialności zespołowej - - - - - - + - - - -
M_K003 rozumie myślenie kategoriami przedsiębiorcy - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 umiejętnie łączy pracę w terenie z kameralnym opracowniem wynków - - - - - - + - - - -
M_U002 potrafi zaplanować i zrealizować, zgodnie z harmonogramem, powierzone zadanie - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu geodezji kartografii związanych z miejscem odbywania praktyki i zrealizowanych w ramach praktyki zadań - - - - - - + - - - -
M_W002 ma praktyczną wiedzę z zakresu działalności inżynierskiej w zakresie geodezji i kartografii i dziedzin pokrewnych - - - - - - + - - - -
M_W003 ma wiedzę w zakresie uwzględniania pozatechnicznych uwarunkowań geodezyjnej działalności inżynierskiej - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:
 1. Informacje ogóle

  Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyka ma charakter indywidualny. Praktyki studentów mogą być realizowane w
  jednostkach administracji geodezyjnej oraz przedsiębiorstwach prowadzących działalność odpowiadającą treściom kształcenia na kierunku geodezja i kartografia. Powinny to być jednostki zajmujące się działalnością z zakresu geodezji i kartografii, w których student mógłby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac geodezyjnych.

 2. Zadania praktyki

  Do zadań praktyki zawodowej należy zapoznanie studenta
  z takimi zagadnieniami jak:
  - przepisy prawne, w szczególności branżowe,
  - techniki i sposoby wykonywania prac dokumentacyjnych i projektowych,
  - proces uzgodnień branżowych,
  - technologia i organizacja prac wykonawczych,
  - obsługa sprzętu pomiarowego i urządzeń realizujących proces technologiczny,
  - procedura zgłaszania prac geodezyjnych w ośrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
  - obieg dokumentacji,
  - współpraca z różnymi instytucjami i ze społecznością lokalną

 3. Zakres tematyczny

  W ramach praktyki student powinien brać udział w pracach, w czasie których mógłby zapoznać się z praktycznie wybranymi zagadnieniami z zakresu, jak na przykład:
  - kompetencji urzędów i obiegu dokumentacji,
  - zasad przygotowania prac dokumentacyjnych i projektowych,
  - procesu wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki nieruchomościami,
  - prac projektowych i wykonawczych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów geodezyjnych, pomiarów szczegółów sytuacyjnych, prac tyczeniowych i inwentaryzacyjnych,
  pomiarów z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS,
  - ustalania stanu prawnego nieruchomości, rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości,
  - sporządzania dokumentacji formalno-prawnej,
  - sporządzania operatu pomiarowego,
  - sporządzania map sytuacyjno-wysokościowych i map dla
  celów projektowych.

  Szczegółowy program praktyki powinien być ustalony przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyki.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Completion of practical placements 116 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie praktyki zawodowej nie wiąże się z wystawieniem oceny końcowej. Praktykę zalicza opiekun praktyki zawodowej wyznaczony przez Dziekana. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedłożonego wypełnionego i podpisanego dziennika praktyk, pełniącego także rolę sprawozdania z praktyki oraz zaświadczenia o jej odbyciu, zawierającego także opinię o praktykancie. W uzasadnionych przypadkach zaliczenie może odbyć się na podstawie innych przedłożonych zaświadczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Student zobowiązany jest do samodzielnego uzgodnienia miejsca odbywania praktyki zawodowej. Do odbycia praktyki niezbędne jest zawarcie porozumienia lub umowy o odbycie praktyki pomiędzy zakładem a uczelnią lub zakładem a studentem. Porozumienie nie jest wymagane w przypadku zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie przedłożonego zaświadczenia o wykonywaniu pracy zawodowej. W okresie odbywania praktyki student powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli jest ona wymagana w miejscu odbywania praktyki.

Recommended literature and teaching resources:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U.2010.193.1287.
2. Pozostałą literaturę należy dostosować do zakresu prac realizowanych w ramach praktyki.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Studenci studiów stacjonarnych mogą odbywać praktyki wyłącznie poza okresem zajęć dydaktycznych oraz sesji egzaminacyjnych. Studenci skierowani na powtarzanie semestru praktykę zawodową mogą odbywać w trakcie roku akademickiego. Praktyka zawodowa ma wymiar 4 tygodnie (20 dni roboczych) i standardowo odbywa się w semestrze 6 w okresie wakacyjnym (pomiędzy I i II częścią letniej sesji egzaminacyjnej).