Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Valuation of Ecologically Useful Areas
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-614-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gruszczyński Stanisław (sgrusz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Florencka Natalia (floren@agh.edu.pl)
dr inż. Wójcik Jerzy (jwojcik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Ma umiejętność oceny wartości przyrodniczej i użytkowej terenów rolnych i leśnych oraz ich zmian pod wpływem przekształceń antropogenicznych. GK1A_U11 Project
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą charakterystyki i klasyfikacji jakościowej terenów rolnych (gruntów ornych, łąk i pastwisk) oraz terenów leśnych. GK1A_W08 Activity during classes
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą treści i interpretacji treści dokumnetacji kartograficzno-glebowej oraz dokumentacji urządzeniowej terenów leśnych. GK1A_W14 Execution of exercises
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą bonitacji gruntów rolnych oraz gruntów i siedlisk leśnych, a a także interpretacji dokumentacji urządzeniowej terenów leśnych. GK1A_W17 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Ma umiejętność oceny wartości przyrodniczej i użytkowej terenów rolnych i leśnych oraz ich zmian pod wpływem przekształceń antropogenicznych. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą charakterystyki i klasyfikacji jakościowej terenów rolnych (gruntów ornych, łąk i pastwisk) oraz terenów leśnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą treści i interpretacji treści dokumnetacji kartograficzno-glebowej oraz dokumentacji urządzeniowej terenów leśnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę dotyczącą bonitacji gruntów rolnych oraz gruntów i siedlisk leśnych, a a także interpretacji dokumentacji urządzeniowej terenów leśnych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Klasyfikacja i bonitacja terenów rolnych: grunty orne.

  Podejście indukcyjne i dedukcyjne do klasyfikacji bnitacyjnej gruntów. Wymagania wobec systemów klasyfikacji bonitacyjnej. Kryteria oceny. Bonitacja gruntów ornych w Polsce.

 2. Klasyfikacja bonitacyjna w krajach europejskich

  Klasyfikacja bonitacyjna w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz innych krajach europejskich. Propozycje metod wieloatrybutowych.

 3. Klasyfikacja trwałych użytków zielonych

  Odmienności klasyfikacyjnej TUZ wobec gruntów ornych. Rola czynników hydrologiczno-glebowych. Podział siedliskowy i bonitacyjny.

 4. Dokumentacja siedliskowa i bonitacyjna terenów rolnych.

  Mapa klasyfikacji gleboznawczej i mapa glebowo-rolnicza. Dokumentacja kartograficzna gleb Europy. Interpretacja i ocena podatności gleb na przekształcenia na podstawie analizy sytuacji morfologicznej, hydrologicznej i siedliskowej.

 5. Klasyfikacja siedliskowa terenów leśnych.

  Niżowe i górskie typy siedliskowe lasów. Kryteria wyodrębniania. Klasyfikacja jakościowa terenów leśnych.

 6. Zagospodarowanie lasów.

  Sposoby zagospodarowania lasów. Wybrane cechy i właściwości taksacyjne drzewostanów. Podział powierzchniowy tenów leśnych.

 7. Urządzanie lasu.

  Zarys metod urządzeniowych. Plan urządzania gospodarstwa leśnego. ocena stanu lasów w Polsce.

 8. Zarys metod oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

  System ocen. Metody OOS: tradycyjne i modyfikowane.

Project classes:
 1. Klasyfikacja bonitacyjna gleb

  Klasyfikacja podanych profili glebowych.

 2. Interpretacja mapy glebowo-rolniczej

  Charakterystyka mapy glebowo – rolniczej – wygląd mapy, opis symboliki występującej na mapie, charakterystyka kompleksów przydatności rolniczej gruntów ornych i użytków zielonych

 3. Prognoza skutków osuszenia gleb i siedlisk

  Przekształcenie gleb i roślinności usytuowanych w rejonie drenującego oddziaływania przemysłu – osuszenie, obliczenia zdolności produkcyjnej gleb (U %) metodą hydrologiczno-glebową, typ gospodarki wodnej gleby, ustalenie zakresu przekształceń klas bonitacyjnych, kompleksów przydatności glebowej, sposobu użytkowania gleb

 4. Prognozowanie zawodnień gleb

  Przekształcenie gleb i roślinności usytuowanych w rejonie popiętrzenia wód gruntowych – zawodnienie, formy zawodnień, obliczenia zdolności produkcyjnej gleb (U %) metodą hydrologiczno-glebową, ustalenie zakresu przekształceń klas bonitacyjnych, kompleksów przydatności glebowej, sposobu użytkowania gleb

 5. Podział powierzchniowy terenów leśnych

  Podział powierzchniowy lasu – zasady, elementy, funkcje (praca na mapach)

 6. Charakterystyka taksacyjna drzewostanów

  Zasady i praktyczne wyliczenie: miąższości pojedynczych drzew, zasobności d., zapasu, wskaźnika zadrzewienia, wskaźnika bonitacji.

 7. Analiza planu urządzania gospodarstwa leśnego

  Plan urządzania lasu – elementy (rejestr taksacyjny, mapa siedliskowa, mapa przeglądowa), pozyskiwanie danych.

 8. Metoda AHP i porównywania parami

  Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko – metoda porównywania parami stanów środowiska – ustalenie zmiennych obligatoryjnych i krytycznych, względny współczynnik znaczenia, współczynnik wyboru wariantu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Contact hours 18 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Completion of a project 30 h
Participation in project classes 30 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,6*średnia z wykonanych projektów+0,4*wynik kolkwium zaliczeniowego (pod warunkiem zaliczenia materiału z wykładów)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

B. Dobrzański, S. Zawadzki: Gleboznawstwo PWRiL 1995
S. Białousz: Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb
A. Jaworski: Hodowla lasu. Sposoby zagospodarowania, odnowienie lasu, przebudowa i przemiana drzeowstanów.
Instrukcja urządzania lasu (dostępna w całości w Internecie).
Eckes, Gołda, Gruszczyński: Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na terenach rekultywowanych Kraków :AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009
Matriały dydaktyczne zawarte na portalu EUSOILS:
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/doc.html

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Aspekty metodyczne klasyfikacji gleboznawczej terenów rekultywowanych — Metodological aspects of the reclamed areas pedological classification / Stanisław GRUSZCZYŃSKI, Joanna URBAŃSKA // Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] ; ISSN 1898-1135. — 2007 vol. 1 no. 3 s. 129–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Summ.

Klasyfikacja gleb rekultywowanych terenów pogórniczych — Classification of soils in post mining areas reclamation / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 10 s. 120–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — ,,Ochrona środowiska na terenach górniczych” : VIII konferencja naukowo-techniczna : 21–23 czerwca 2010, Szczyrk. — Katowice : SIiTG. Zarząd Główny, 2010

Perspektywy wykorzystania cyfrowej kartografii gleb w ocenie szkód w glebach terenów górniczych — Prospect of application of digital cartography of soils in the evaluation of soil pollution in post-mine areas / Stanisław GRUSZCZYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 52–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.
Charakterystyka środowiska glebowego terenów rewitalizowanych — Characteristics of soils at revitalized areas / Krzysztof URBAŃSKI // W: Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja = Remediation, reclamation and revitalization / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015. — ISBN: 978-83-89696-81-9. — S. 269–277. — Bibliogr. s. 275–277. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniu zmian odczynu materiału glebowego — Using artificial neural networks in predicting soil pH changes / Joanna URBAŃSKA, Krzysztof URBAŃSKI // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = Reclamation and revitalization of demoted areas / red. nauk. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; PZITS 894/2012). — ISBN: 978-83-89696-50-9. — S. 227–235. — Bibliogr. s. 235
Charakterystyka środowiska glebowego terenów rewitalizowanych — Characteristics of soils at revitalized areas / Krzysztof URBAŃSKI // W: Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja = Remediation, reclamation and revitalization / red. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2015. — ISBN: 978-83-89696-81-9. — S. 269–277. — Bibliogr. s. 275–277. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniu zmian odczynu materiału glebowego — Using artificial neural networks in predicting soil pH changes / Joanna URBAŃSKA, Krzysztof URBAŃSKI // W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = Reclamation and revitalization of demoted areas / red. nauk. Grzegorz Malina. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012. — (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa ; PZITS 894/2012). — ISBN: 978-83-89696-50-9. — S. 227–235. — Bibliogr. s. 235

Additional information:

Braki w ćwiczeniach mogą być odrobione poprzez wykonanie brakujących projektów oraz ustne zaliczenie materiału opuszczonych ćwiczeń