Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Preparation of Engineer's Thesis and Preparation for Diploma Examination
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-701-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania projektowego i sposoby jego realizacji GK1A_K04, GK1A_K03 Engineering project,
Diploma thesis preparation
Skills
M_U001 potrafi - zgodnie z ustalonymi wytycznymi - dobrze udokumentować projekt inżynierski z zakresu geodezji i kartografii GK1A_U04, GK1A_U03 Engineering project,
Review of a thesis
M_U002 potrafi wskazać i zastosować właściwe sposoby rozwiązania wybranych problemów obliczeniowych i projektowych z zakresu geodezji i kartografii GK1A_U09, GK1A_U08 Diploma thesis preparation,
Engineering project,
Review of a thesis
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia, problemy i rozwiązania techniczne z zakresu geodezji i kartografii GK1A_W09, GK1A_W17, GK1A_W20, GK1A_W10, GK1A_W02, GK1A_W14, GK1A_W16, GK1A_W18, GK1A_W05, GK1A_W06, GK1A_W08, GK1A_W15, GK1A_W11, GK1A_W19, GK1A_W21, GK1A_W12, GK1A_W07, GK1A_W13 Examination,
Engineering project,
Review of a thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania projektowego i sposoby jego realizacji - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 potrafi - zgodnie z ustalonymi wytycznymi - dobrze udokumentować projekt inżynierski z zakresu geodezji i kartografii - - - - - - - - - + -
M_U002 potrafi wskazać i zastosować właściwe sposoby rozwiązania wybranych problemów obliczeniowych i projektowych z zakresu geodezji i kartografii - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia, problemy i rozwiązania techniczne z zakresu geodezji i kartografii - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Moduł stanowi główny element procesu dyplomowania i wiąże się z przygotowaniem przez studenta pracy dyplomowej w formie projektu inżynierskiego (indywidualnego lub zespołowego) oraz z przygotowaniem się studenta do egzaminu dyplomowego, w tym przede wszystkim do ogólnego egzaminu kierunkowego (tzw. egzaminu inżynierskiego), mającego na celu sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu inżynierii środowiska.
Projekt inżynierski jest wykonywany pod kierunkiem opiekuna projektu, z którym należy uzgodnić jego zakres, tryb i harmonogram realizacji. W przypadku projektu zespołowego wymagane jest szczegółowe określenie udziału każdy z wykonawców w projekcie.
Egzamin dyplomowy obejmuje: prezentację projektu inżynierskiego i dyskusję nad projektem (co odbywa się w ramach seminarium dyplomowego inżynierskiego) oraz sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (tzw. egzamin inżynierski, mający formę testu jednokrotnego wyboru).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 375 h
Module ECTS credits 15 ECTS
Contact hours 8 h
Preparation for classes 36 h
Completion of a project 210 h
Realization of independently performed tasks 120 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Z modułu nie wystawia się oceny końcowej.
Zaliczenie modułu wiąże się z wykonaniem i zaliczeniem projektu inżynierskiego oraz z przygotowaniem się i przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
Wpisu zaliczenia dokonuje Prodziekan ds. Dydaktyki i Kształcenia Stacjonarnego na podstawie uzyskanej przez studenta pozytywnej końcowej oceny projektu inżynierskiego oraz pozytywnej oceny egzaminu dyplomowego.
Końcowa ocena projektu inżynierskiego jest ustalona przez Komisję Egzaminacyjną w oparciu o oceny od opiekuna projektu i recenzenta.
Ocena egzaminu dyplomowego jest ustalona przez Komisję Egzaminacyjną jako średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych za prezentację pracy (dokonywanej na seminarium dyplomowym inżynierskim) i egzaminu sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu kierunku studiów (tzw. egzaminu inżynierskiego).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None