Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of Architectural Heritage Inventory
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-713-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Boroń Adam (aboron@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wróbel Andrzej (awrobel@agh.edu.pl)
dr inż. Boroń Adam (aboron@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność pracy w zespole GK1A_K05 Activity during classes
Skills
M_U003 Posiada podstawowe umiejętności w opracowywaniu dokumentacji wektorowej zabytków na podstawie stereogramów naziemnych zdjęć fotogrametrycznych GK1A_U13, GK1A_U09, GK1A_U17 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna zasady inwentaryzacji abytkowych obiektów architektonicznych GK1A_W10, GK1A_W20 Test
M_W002 Zna narzędzia i metody stosowane w inwentaryzacji architektonicznych obiektów zabytkowych GK1A_W10 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada umiejętność pracy w zespole - - - + - - - - - - -
Skills
M_U003 Posiada podstawowe umiejętności w opracowywaniu dokumentacji wektorowej zabytków na podstawie stereogramów naziemnych zdjęć fotogrametrycznych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady inwentaryzacji abytkowych obiektów architektonicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna narzędzia i metody stosowane w inwentaryzacji architektonicznych obiektów zabytkowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rules of photogrammetric documentation of heritage monuments , especially concerning architectural objects. Photogrammetric methods mono and stereo. Geodetic and photogrammetric networks. Products of documentation. Devices and methods using for documentation. Close-range laser scanning. Review of choosen projects of photogrammetric documentation prepared in Department of Geoinformation, Photogrammetry and Environmental Remote Sensing (?? nie wiem) with respect of different methods of realization.

Project classes:

Terrain measurement – geodetic and photogrammetric – of architectural monument. Calibration of hihg-resolution digital cameras using for documentation. Preliminary elaboration of survey results, photogrammetric orientation of stereo-pairs. Elaboration of vector documentation of object (views, vertical and horizontal cross-sections) with using of photogrammetric software.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 30% oceny z kolokwium z wykładów + 70% oceny z wykonania projektu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Boroń A., Rzonca A., Wróbel A., 2007. Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania
laserowego w inwentaryzacji zabytków. Roczniki Geomatyki, Tom V, zeszyt
G-3.4 Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, zespołów zieleni i obiektów architektury.
GUGiK, wydanie pierwsze, 1981.
Boroń A., Borowiec M., Wróbel A.: Rozwój cyfrowej technologii w inwentaryzacji obiektów zabytkowych na przykładzie doświadczeń Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19

Boroń A., Borowiec M., Jachimski J., Wróbel A. – „Inwentaryzacja fotogrametryczna murów Shunet el Zebib w Egipcie”, Geodezja, t.8, 2002.

Boroń A., Borowiec M., Wróbel A.: Kompleksowa, cyfrowa dokumentacja wzgórza zamkowego w Rabsztynie k. Olkusza, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi – Warszawa 2004,

Boroń A., Dziedzic A.: Wirtualna kopia reliktów romańskich z kościoła św. Andrzeja w Krakowie , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

“Cyfrowa dokumentacja fotogrametryczna murów Shunet el Zebib” M. BOROWIEC, A. BOROŃ, J. JACHIMSKI, A. WRÓBEL Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 2002 t. 8 z. 2 s. 239–248.

“Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków” A. BOROŃ, A. RZONCA, A. WRÓBEL . Roczniki Geomatyki. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; . — 2007 t. 5 z. 8

“Rozwój cyfrowej technologii inwentaryzacji obiektów zabytkowych na przykładzie doświadczeń Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjne AGH” A. BOROŃ, M. BOROWIEC, A. WRÓBEL Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2009 vol. 19

“Uwagi o wykorzystaniu tachimetrów bezlustrowych w inwentaryzacji architektonicznej” H. Klimkowska, A. WRÓBEL. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji.— 2006 vol. 16.

Additional information:

Zaliczenie przedmiotu:
wyklady: kolokwium z wykładów
Zajęcia projektowe: zaliczenie ustne + ocena wykonanej dokumentacji wektorowej