Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Application of Surfer-Grapher-Voxler in solving engineering problems
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-714-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ostrowski Janusz (ostrow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Ostrowski Janusz (ostrow@agh.edu.pl)
dr inż. Stoch Tomasz (tomst@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość celowości analiz zjawisk i procesów zachodzących w środowisku oraz ich znaczenia dla poprawienia stanu środowiska i efektywniejszego nim zarządzania GK1A_K02, GK1A_K04, GK1A_K03 Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi wyznaczać wartości parametrów analizowanych zjawisk na podstawie informacji zawartych w plikach .GRD programu "Surfer" wraz z ich oceną statystyczną GK1A_U10, GK1A_U14, GK1A_U07 Execution of a project
M_U002 Potrafi ocenić jakość informacji o zjawisku, niezbędnych do przetworzenia w celu wygenerownia obrazu powierzchniowego tego zjawiska GK1A_U10, GK1A_U14, GK1A_U18 Execution of a project
M_U003 Potrafi wyznaczać zależności pomiędzy parametrami zjawisk i obrazować je przy wykorzystaniu programu "Grapher" GK1A_U08, GK1A_U10, GK1A_U18 Execution of a project
M_U004 Umie zastosować określoną metodę interpolacji ("griddingu") do wygenerowania właściwego dla danego zjawiska obrazu powierzchniowego GK1A_U20, GK1A_U07, GK1A_U24 Execution of a project
M_U005 Potrafi przetwarzać pliki cyfrowe i odpowiadające im obrazy powierzchniowych rozkładów zjawisk odpowiednio dla potrzeb odbiorcy GK1A_U10, GK1A_U07, GK1A_U15 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna metody pozyskiwania i interpretacji charakterystyk zjawisk na podstawie ich rozkładów powierzchniowych GK1A_W01, GK1A_W02, GK1A_W03 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 Zna metody przetwarzania danych, służące do generowania powierzchniowych rozkładów zjawisk GK1A_W10, GK1A_W08, GK1A_W03 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W003 Rozumie uogólnione pojęcie zjawisk, które charakteryzują się rozkładem powierzchniowym. GK1A_W15, GK1A_W03, GK1A_W11 Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość celowości analiz zjawisk i procesów zachodzących w środowisku oraz ich znaczenia dla poprawienia stanu środowiska i efektywniejszego nim zarządzania - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wyznaczać wartości parametrów analizowanych zjawisk na podstawie informacji zawartych w plikach .GRD programu "Surfer" wraz z ich oceną statystyczną - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić jakość informacji o zjawisku, niezbędnych do przetworzenia w celu wygenerownia obrazu powierzchniowego tego zjawiska - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyznaczać zależności pomiędzy parametrami zjawisk i obrazować je przy wykorzystaniu programu "Grapher" - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie zastosować określoną metodę interpolacji ("griddingu") do wygenerowania właściwego dla danego zjawiska obrazu powierzchniowego - - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi przetwarzać pliki cyfrowe i odpowiadające im obrazy powierzchniowych rozkładów zjawisk odpowiednio dla potrzeb odbiorcy - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna metody pozyskiwania i interpretacji charakterystyk zjawisk na podstawie ich rozkładów powierzchniowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody przetwarzania danych, służące do generowania powierzchniowych rozkładów zjawisk + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie uogólnione pojęcie zjawisk, które charakteryzują się rozkładem powierzchniowym. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Uogólnione pojęcie powierzchni, rodzaje powierzchni i ich cechy charakterystyczne, sposoby obrazowania powierzchni, funkcje programu "Surfer"
 2. Żródła danych i struktura danych wejściowych do programów "Surfer" i "Grapher", przekształcenia zbioru danych
 3. Metody interpolacji powierzchniowych rozkładów cech zjawisk fizycznych
 4. Elementy geostatystki, metoda kriging
 5. Teoretyczne podstawy i zastosowania opcji modułu "Calculus" służącego do analizy powierzchniowych rozkładów cech zjawisk fizycznych
 6. Metodyka oceny jakości przetworzeń wykonanych w programie "Surfer", ocena statystyczna wyników
 7. Teoretyczne podstawy aproksymacji rozkładów powierzchiowych i metody wygładzania wygenerownych powierzchni
Project classes:
 1. Przygotowanie plików zawierających dane do generowania map powierzchniowych rozkładów cech zjawisk fizycznych, generowanie plików .GRD
 2. Formatowanie i przetwarzanie plików .SRF, modyfikowanie wygenerowanych map izolinii powierzchni
 3. Wpływ metod gridingu na uzyskiwany obraz map izolinii – testowanie metod gridingu.
 4. Łączenie map, wyznaczanie pól powierzchni i objętości, wyznaczanie spadków, generowanie obrazów przestrzennych
 5. Import i eksport map programu "Surfer", kalibracja rastrowych obrazów powierzchni
 6. Analiza terenów zalewiskowych przy uzyciu programu Surfer
 7. Działania na siatkach grid (blank, extract, transform, convert, mosaic i spline smooth)
 8. Generowanie powierzchni matematycznej danej funkcją oraz operacje matematyczne na siatkach grid.
 9. Analizy z wykorzystaniem modułu "Calculus"
 10. Wykonanie przekroju przez powierzchnię w programie Surfer i wizualizacja danych w programie Grapher.
 11. Generowanie wykresów zależności pomiędzy parametrami zjawisk przy wykorzystaniu programu "Grapher"
 12. Wizualizacja danych statystycznych oraz tworzenie wykresów seryjnych
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunki zaliczenia przedmiotu:
- aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach projektowych
- samodzielne wykonanie projektu

Prerequisites and additional requirements:

Chętni do uczęszczania na proponowane zajęcia fakultatywne powinni posiadać wiedzę z zakresu matematyki i informatyki w zakresie studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska.

Wykłady są obowiązkowe.

Zaległości studenta powstałe na skutek nieobecności moga być odrobione na zajęciach innej grupy (jeżeli jest taka możliwość) lub w trybie indywidualnym ustalonym przez prowadzącego

Recommended literature and teaching resources:

B. Namysłowska – Wilczyńska: Geostatystyka. Teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2006.
J. Zawadzki: Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. warszawa 2011.
Surfer – User’s Guide lub Help programu
Grapher – User’s Guide lub Help programu

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Wiarygodność obrazowania wyników prognoz deformacji powierzchni z wykorzystaniem programu SURFER – Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie Nr 12(160), str. 7-14, Katowice 2007
2. Prognozy deformacji powierzchni w zagospodarowaniu przestrzennym terenów górniczych – materiały IX Konferencji Naukowo – Technicznej (Jastrzębie Zdrój, 20.10.2004)
3. Ochrona środowiska na terenach górniczych – praca zbiorowa pod kierownictwem dr inż. Janusza Ostrowskiego. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Kraków, 2001 r.

Additional information:

None