Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bentley applications in surveying investment services
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-717-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Strach Michał (strach@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Strach Michał (strach@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawy zastosowania specjalistycznego oprogramowanie do sporządzenia projektów inwestycji budowlanych, a także przygotowania danych do geodezyjnego wyniesienia projektu w teren.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada przygotowanie do współpracy ze specjalistami z zakresu budownictwa komunikacyjnego. GK1A_K01, GK1A_K03 Activity during classes,
Case study,
Execution of a project
M_K002 Potrafi kierować, tworzyć zespół oraz określać priorytetowe cele wykonywanego zadania, a także sposoby jego realizacji. GK1A_K05, GK1A_K03, GK1A_K06 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi w zaprojektować ukształtowanie terenu, a także położenie i geometrię różnorodnych obiektów budowlanych. GK1A_U15, GK1A_U02, GK1A_U01, GK1A_U09, GK1A_U08, GK1A_U05 Execution of a project,
Involvement in teamwork
M_U002 Potrafi wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie do sporządzenia projektu drogi kołowej i przygotować dane do wyniesienia projektu w teren. GK1A_U17, GK1A_U23 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę niezbędną do prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji. GK1A_W09, GK1A_W10, GK1A_W06, GK1A_W05, GK1A_W04, GK1A_W01 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Zna i rozumie terminologię zawodową z zakresu budownictwa. GK1A_W20, GK1A_W16, GK1A_W06, GK1A_W05, GK1A_W11, GK1A_W19, GK1A_W02 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W003 Zna urządzenia i technologie pomiarowe wykorzystywane w geodezyjnej obsłudze inwestycji GK1A_W20, GK1A_W10, GK1A_W16, GK1A_W12 Case study,
Execution of a project
M_W004 Ma podstawową wiedzę o oprogramowaniu wspomagającym analizy inżynierskie i projektowanie GK1A_W20, GK1A_W16, GK1A_W15, GK1A_W21, GK1A_W13 Activity during classes,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W005 Potrafi kierować, tworzyć zespół oraz określać priorytetowe cele wykonywanego zadania, a także sposoby jego realizacji. GK1A_K05, GK1A_K01, GK1A_K03 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada przygotowanie do współpracy ze specjalistami z zakresu budownictwa komunikacyjnego. + - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi kierować, tworzyć zespół oraz określać priorytetowe cele wykonywanego zadania, a także sposoby jego realizacji. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi w zaprojektować ukształtowanie terenu, a także położenie i geometrię różnorodnych obiektów budowlanych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie do sporządzenia projektu drogi kołowej i przygotować dane do wyniesienia projektu w teren. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę niezbędną do prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie terminologię zawodową z zakresu budownictwa. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna urządzenia i technologie pomiarowe wykorzystywane w geodezyjnej obsłudze inwestycji - - - + - - - - - - -
M_W004 Ma podstawową wiedzę o oprogramowaniu wspomagającym analizy inżynierskie i projektowanie + - - + - - - - - - -
M_W005 Potrafi kierować, tworzyć zespół oraz określać priorytetowe cele wykonywanego zadania, a także sposoby jego realizacji. - - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Przegląd programów wspomagających geodezyjne opracowanie projektów inwestycji.
 2. Omówienie zasad i specyfiki korzystania z wybranych programów firmy Bentley.

  Zasady korzystania z pakietu Bentley Academic SELECT na komputerach Wydziału GGiIŚ. Omówienie zasad korzystania z oprogramowania firmy Bentley do użytku domowego.

 3. Omówienie specjalistycznych aplikacji firmy Bentley Systems Inc. z zakresu inżynierii lądowej ze szczególnym uwzględnieniem pakietu InRoads.
 4. Etapy geodezyjnej obsługi budowy obiektów liniowych na wybranych przykładach.
 5. Demonstracja zastosowania oprogramowania Microstation i Bentley InRoads na wybranych przykładach.
Project classes:
 1. Kalibracja i wektoryzacja rastra w środowisku MicroStation i Bentley InRoads.
 2. Wykorzystanie aplikacji InRoads Survey do transmisji danych z polowych urządzeń pomiarowych do MicroStation lub AutoCAD.
 3. Wykorzystanie aplikacji InRoads do budowy, modyfikacji i analiz numerycznego modelu terenu.

  Budowa NMT na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, m.in.:
  1. Różnych typów plików tekstowych ASCII.
  2. Chmur punktów pochodzących ze skaningu laserowego.

 4. Obliczenie objętości mas materiałów sypkich.

  Obliczenia realizowane ze zdefiniowaniem i przyjęciem wielu wariantów powierzchni/płaszczyzn odniesienia. Weryfikacja otrzymanych różnic w objętościach z dokładnościami określenia objętości podanymi w stosownych przepisach.

 5. Projektowanie tras komunikacyjnych w płaszczyźnie poziomej.
 6. Projektowanie tras komunikacyjnych w płaszczyźnie pionowej wraz z generowaniem przekrojów podłużnych i poprzecznych.
 7. Projektowanie prac ziemnych.
 8. Obliczenie miar niezbędnych do wyniesienia projektu w teren.
 9. Przygotowanie dokumentacji i opracowań do skompletowania projektu.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Completion of a project 20 h
Participation in project classes 28 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in lectures 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wartość średnia z ocenionych projektów. Uwzględniona zostanie także frekwencja na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu: Geodezji inżynieryjnej I i II; Geodezyjnej obsługi inwestycji; Budownictwa i inżynierii; Elektronicznych technik pomiarowych; Podstaw oprogramowania CAD.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Zieliński T. (2007): InRoads 2004 Edition, wersja 8.7. Program do komputerowego wspomagania projektowania dróg. ELPIL, Warszawa.
 2. Zieliński T. (2005): MicroStation V8 PL 2004 Edition. Program do komputerowego wspomagania projektowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 3. Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część I, Wydawnictwa AGH, 1999
 4. Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część II, Wydawnictwa AGH, 2009
 5. Gocał J. – Geodezja inżynieryjno-przemysłowa, część III, Wydawnictwa AGH, 2010
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Markiewicz M., Michałkiewicz I., Strach M. (2010), Analysis and comparison of software supporting roads projecting and designing in land surveying (Analiza i porównanie oprogramowania wspomagającego projektowanie i geodezyjne opracowanie tras drogowych). Geomatics and Environmental Engineering vol. 4 no. 2 s. 75–88, AGH w Krakowie,
 2. Strach M. (2009): Road route designing and its survey processing with use of the Bentley InRoads software. Geomatics and Environmental Engineering [poprz. Geodezja oraz Inżynieria Środowiska] vol. 3 no. 3 s. 85–94, AGH w Krakowie,
 3. Strach M. (2007): Wykorzystanie tachymetrów bezreflektorowych do inwentaryzacji składowisk materiałów sypkich. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1 no. 3 s. 161–172.
 4. Strach M. (2006): Wykorzystanie aplikacji firmy Bentley do projektowania transportu kolejowego. Półrocznik AGH, Geodezja t.12, z.2, str. 181-189, AGH w Krakowie.
 5. Strach M. (2013): Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce geometrii torów kolejowych. Wydawnictwa AGH, 2013.
Additional information:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych projektów.
Ocenę pozytywną może zdobyć student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, tj. opuścił nie więcej niż jedne zajęcia bez usprawiedliwienia.