Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
GNSS Measurements in Surveying Practice
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-718-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Uznański Andrzej (auznan@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Uznański Andrzej (auznan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 posiada przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadań pomiarowych z wykorzystaniem statycznych pomiarów satelitarnych GK1A_K01, GK1A_K03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_K002 potrafi pracować w zespole, organizować pracę, kierować pomiarami zespołu GK1A_K05, GK1A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_K003 rozumie specyfikę pomiarów opracowywanych w postprocessingu i w czasie rzeczywistym GK1A_K02, GK1A_K06, GK1A_K03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_K004 ma świadomość konieczności kontroli wyników pomiarów satelitarnych, szczególnie RTK GPS i RTN GK1A_K06, GK1A_K03 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
Skills
M_U001 potrafi prawidłowo skonfigurować odbiornik satelitarny do pomiarów statycznych i RTN GK1A_U08, GK1A_U04, GK1A_U01, GK1A_U12 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 potrafi wykonać projekt i przeprowadzić satelitarne pomiary statyczne punktów osnowy geodezyjnej GK1A_U08, GK1A_U13, GK1A_U12, GK1A_U09, GK1A_U06 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_U003 potrafi wykorzystać serwisy danych koniecznych lub przydatnych w postprocessingu obserwacji satelitarnych GK1A_U08, GK1A_U07, GK1A_U13 Activity during classes,
Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U004 potrafi zdefiniować lokalny układ współrzędnych GK1A_U20, GK1A_U14, GK1A_U09 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U005 potrafi wykonać pomiary RTN GK1A_U13, GK1A_U06 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U006 potrafi wykonać postprocessing obserwacji satelitarnych GK1A_U20, GK1A_U07, GK1A_U09 Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat instrumentarium i osprzętu do pomiarów satelitarnych GK1A_W10 Test,
Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 zna rodzaje i różne systemy nawigacji satelitarnej GK1A_W10, GK1A_W04 Test
M_W003 zna podstawy wyznaczania pozycji z obserwacji satelitarnych GK1A_W11 Test,
Activity during classes
M_W004 zna satelitarne techniki pomiarowe GK1A_W10, GK1A_W11 Activity during classes,
Test,
Project,
Participation in a discussion
M_W005 zna podstawowe pojęcia z zakresu pomiarów satelitarnych, instrumentów pomiarowych, realizacji pomiarów i opracowania ich wyników GK1A_W10, GK1A_W11 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W006 zna oprogramowanie do planowania pomiarów satelitarnych, postprocessingu i ich wyrównania GK1A_W10, GK1A_W11 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W007 zna metody pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym GK1A_W10 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W008 wie jak zdefiniować lokalny układ współrzędnych GK1A_W11 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W009 wie jak skonfigurować odbiornik satelitarny do pomiarów RTN GK1A_W10 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W010 zna przepisy regulujące wykonywanie i opracowanie wyników pomiarów satelitarnych GK1A_W06 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 posiada przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zadań pomiarowych z wykorzystaniem statycznych pomiarów satelitarnych + - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi pracować w zespole, organizować pracę, kierować pomiarami zespołu - - - + - - - - - - -
M_K003 rozumie specyfikę pomiarów opracowywanych w postprocessingu i w czasie rzeczywistym + - - + - - - - - - -
M_K004 ma świadomość konieczności kontroli wyników pomiarów satelitarnych, szczególnie RTK GPS i RTN + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi prawidłowo skonfigurować odbiornik satelitarny do pomiarów statycznych i RTN - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać projekt i przeprowadzić satelitarne pomiary statyczne punktów osnowy geodezyjnej + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi wykorzystać serwisy danych koniecznych lub przydatnych w postprocessingu obserwacji satelitarnych + - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi zdefiniować lokalny układ współrzędnych + - - + - - - - - - -
M_U005 potrafi wykonać pomiary RTN - - - + - - - - - - -
M_U006 potrafi wykonać postprocessing obserwacji satelitarnych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat instrumentarium i osprzętu do pomiarów satelitarnych + - - + - - - - - - -
M_W002 zna rodzaje i różne systemy nawigacji satelitarnej + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawy wyznaczania pozycji z obserwacji satelitarnych + - - - - - - - - - -
M_W004 zna satelitarne techniki pomiarowe + - - + - - - - - - -
M_W005 zna podstawowe pojęcia z zakresu pomiarów satelitarnych, instrumentów pomiarowych, realizacji pomiarów i opracowania ich wyników + - - + - - - - - - -
M_W006 zna oprogramowanie do planowania pomiarów satelitarnych, postprocessingu i ich wyrównania - - - + - - - - - - -
M_W007 zna metody pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym + - - - - - - - - - -
M_W008 wie jak zdefiniować lokalny układ współrzędnych + - - + - - - - - - -
M_W009 wie jak skonfigurować odbiornik satelitarny do pomiarów RTN + - - + - - - - - - -
M_W010 zna przepisy regulujące wykonywanie i opracowanie wyników pomiarów satelitarnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Rodzaje i budowa systemów nawigacji satelitarnej
 2. Sygnał satelitarny i jego propagacja w atmosferze
 3. Satelitarne techniki pomiarowe
 4. Projektowanie satelitarnych pomiarów statycznych sieci geodezyjnych
 5. Oprogramowanie do planowania pomiarów satelitarnych
 6. Dane do postprocessingu i ich serwisy
 7. Postprocessing i wyrównanie obserwacji satelitarnych
 8. Pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym
 9. Metody pomiarów RTN
 10. Definiowanie państwowych układów współrzędnych w odbiorniku satelitarnym
 11. Przepisy regulujące realizację pomiarów satelitarnych
Project classes:
 1. Zapoznanie z obsługą geodezyjnego odbiornika satelitarnego
 2. Konfiguracja odbiorników satelitarnych do pomiarów RTN
 3. Realizacyjne i inwentaryzacyjne pomiary RTN
 4. Wykorzystanie funkcji COGO odbiornika satelitarnego
 5. Wywiad terenowy i wirtualny, planowanie pomiarów satelitarnych
 6. Projekt statycznego pomiaru satelitarnego punktów sieci geodezyjnej
 7. Realizacja statycznego pomiaru satelitarnego punktów sieci geodezyjnej
 8. Warianty postprocessingu i wyrównanie statycznych obserwacji satelitarnych
 9. Definiowanie lokalnych układów współrzędnych
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 2 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie=(0.6• kolokwium + 0.4• poprawione_kartkówki)+warunki dodatkowe (wg punktu: Informacje dodatkowe). Kolokwium obejmuje treść wykładów i ćwiczeń. Stopień – wg regulaminu studiów, paragraf Skala ocen.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. GUGiK, Zalecenia Techniczne. Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych. ASG-EUPOS. Warszawa 2011
2. GUGiK, Poradnik użytkownika. Wyd. 2, poprawione i uzupełnione. Warszawa 2013
3. GUGiK, Transpol wersja 2.06. Metody, algorytmy i opis programu. Warszawa 20134.
4. Leica AG: Leica Geo Office. Leica AG, Heerbrug, Switzerland 20085. Leica AG: Newsletters od 2001 – . http://www.leica-geosystems.com
5. Instrukcja Techniczna G-2: Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami
6. Wytyczne techniczne G-1.10: Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych, GUGiK, Warszawa 2001.
7. Kleusberg A., Teunissen P.J.G: GPS for Geodesy. 2nd edition. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg NewYork. 1998
8. Hofmann-Wallenhof B., Lichtenegger H., Collins J.: GPS Theory and Practice Fifth revised edition.
Springer-Verlag Wien New York 2001
9. Januszewski J.: Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa2006
10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 14.02.2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 poz. 352)
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień
przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247)
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 09.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Uznański A.: Metody wyznaczania pozycji techniką RTK GPS. Półrocznik Geodezja t.12, z. 1/2006
2. Uznański A.: Satelitarne techniki pomiarów. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oddział w Krakowie Nr 91 (zeszyt 149), Kraków 2009
3. Uznański A.: Aplikacje inżynierskie dostępne w odbiornikach GPS. Półrocznik AGH Geodezja, t. 8, z.
1, Kraków 2002
4. Uznański A.: Wybrane zagadnienia teletransmisji danych w pomiarach RTK GPS. Geomatics and
Environmental Engineering vol. 1, no. 4, 2007 AGH University of Science and Technology Press, Cracow2007

Additional information:

Do kolokwium zaliczeniowego można przystąpić tylko w przypadku braku jakichkolwiek zaległości z
semestru i max. 2 nieobecnościach na zajęciach
Możliwość realizacji tematów i ich oddania tylko w okresie trwania zajęć semestru
Obniżanie stopnia z przedmiotu za nieterminową realizację tematów – 0.5 stopnia za każdy nieterminowy temat
Obniżanie stopnia z przedmiotu za każdą kolejną poprawę tematu – 0.5 stopnia
Aktywność i zaangażowanie w realizację zajęć do +0.5 stopnia
Stwierdzenie cudzego autorstwa tematu lub jego fragmentu – brak zaliczenia przedmiotu
Opcjonalna możliwość zaliczenia przedmiotu bez konieczności pisania kolokwium zaliczeniowego przy
spełnieniu ściśle określonych warunków zdefiniowanych na 1. zajęciach
Korespondencja z prowadzącym przedmiot wg obligatoryjnej konwencji podanej na 1. zajęciach
Obowiązek znajomości treści strony przedmiotu.
Zaliczanie przedmiotu – termin podstawowy na zajęciach, 2 terminy poprawkowe – poza terminem zajęć
Wyrównywanie zaległości spowodowanych nieobecnościami – ustalane indywidualnie, zależnie od tematyki zajęć, w ramach semestru (skróconego semestru rok III)