Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Laser scanning in engineering surveying
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-719-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kocierz Rafał (kocierz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Ćwiąkała Paweł (pawelcwi@agh.edu.pl)
dr inż. Kuras Przemyslaw (kuras@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Kwartnik-Pruc Anita (akwart@agh.edu.pl)
dr inż. Ortyl Łukasz (ortyl@agh.edu.pl)
dr inż. Puniach Edyta (epuniach@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Owerko Tomasz (owerko@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać darmowe oprogramowanie (np. MeshLab i CloudCompare) do analizy przemieszczeń GK1A_U10 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student potrafi wykorzystać program Leica Cyclone w zagadnieniach geodezji inżynieryjnej GK1A_W11 Activity during classes
M_W002 Student potrafi zaplanować pomiar i opracowanie wyników obiektów inżynierskich GK1A_W20 Case study
M_W003 Student zna różne typy skanerów laserowych oraz ich zalety i wady w odniesieniu do pomiarów z zakresu geodezji inżynieryjnej GK1A_W10 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać darmowe oprogramowanie (np. MeshLab i CloudCompare) do analizy przemieszczeń - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi wykorzystać program Leica Cyclone w zagadnieniach geodezji inżynieryjnej - - - + - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zaplanować pomiar i opracowanie wyników obiektów inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna różne typy skanerów laserowych oraz ich zalety i wady w odniesieniu do pomiarów z zakresu geodezji inżynieryjnej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Technologia skanowania laserowego w geodezji inżynieryjnej
 2. Dokładności niezbędne w geodezji inżynieryjnej. Ocena dokładności skanerów laserowych według norm ISO
 3. Problematyka dokładności rejestracji chmur punktów przy wykorzystaniu różnych metod pomiaru
 4. Przetwarzanie chmury punktów
 5. Studium przypadków – przykłady wykorzystania technologii skanowania laserowego
Project classes:
 1. Zajęcia organizacyjne
 2. Wykorzystanie oprogramowania wewnętrznego skanera C10
 3. Uporządkowanie informacji o wykorzystaniu oprogramowania Leica Cyclone w geodezji inżynieryjnej
 4. Obliczenie objętości mas ziemnych

  Wykonanie modelu hałdy w postaci obiektu typu mesh. Wygenerowanie warstwic. Obliczenia objętości hałdy w stosunku do przyjętego poziomu odniesienia

 5. Zajęcia terenowe – pomiar rurociągu
 6. Modelowanie rurociągu – piping
 7. Opracowanie danych z pomiaru skanerowego – wyznaczenie deformacji rurociągu
 8. Pomiar i wyznaczenie odchyłek od kształtu teoretycznego obiektów wielkopowierzchniowych
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń (projekt i aktywność na zajęciach)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Ed, C.-C. W. (2011). Laser Scanning, Theory and Applications. (C.-C. Wang, ed.), InTech, 1–576.
Heritage, G. L., and Large, A. R. G. (Eds.). (2009). Laser Scanning for the Environmental Sciences. Wiley-Blackwell, 1–302.
Marshall, G. F. (2004). Handbook of Optical and Laser Scanning. Marcel Dekker, Inc, New York, 1–784.
Owerko, T., Kuras, P., Kuras, P., Ortyl, Ł., and Kocierz, R. (2012). “Wykorzystanie skaningu laserowego do wyznaczania deformacji stalowych wież telekomunikacyjnych.” PAK, 58, 1–4.
Pfeifer, N., and Lichi, D. (2008). “Introduction to Terrestrial Laser Scanning.” 1–135.
Poręba, M. (2009). “NOWOCZESNE METODY POMIARÓW MAS ZIEMNYCH.” Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 19, 351–361.
Vosselman, G., Maas, H.-G., Beraldin, J.-A., Blais, F., Brenner, C., Briese, C., Hanke, K., Klein, R., Kutterer, H., Lichi, D., Lindenbergh, R., and Lohr, U. (2010). Airborne and Terrestrial Laser Scanning. (G. Vosselman and H.-G. Maas, eds.), CRC Press, 1–337.
Wężyk, P. (2006). “WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO W LENICTWIE.” ROCZNIKI GEOMATYKI, IV, 1–14.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Kwartnik-Pruc, A., Kuras, P., Kocierz, R., Ortyl, Ł., and Owerko, T. (2013). “THE POSSIBILITY OF USING REMOTE SENSING TECHNIQUES IN GEOMETRIC SURVEYING OF CAVES.” Stef92 Technology, 479–486.
 2. Owerko, T., Kuras, P., Kuras, P., Ortyl, Ł., and Kocierz, R. (2012). “Wykorzystanie skaningu laserowego do wyznaczania deformacji stalowych wież telekomunikacyjnych.” PAK, 58, 1–4.
 3. Owerko, T., Kwartnik-Pruc, A., Kocierz, R., Kuras, P., Ortyl, Ł., and Długosz, M. (2013). “GEOMORPHOMETRIC MONITORING OF ACTIVE SLOPES AND THEIR IMPACT ON POST-GLACIER LAKE IN THE TATRA MOUNTAINS.” 245–252.
Additional information:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. W trakcie zajęć planowane jest przeznaczenie części zajęć na wykonanie samodzielnych pomiarów metodą skanowania laserowego, a ich wyniki będą przetwarzane na kolejnych zajęciach. Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie na ocenę pozytywną wszystkich tematów. Ocenę negatywną należy poprawić w czasie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, choć na ćwiczeniach należy być przygotowanym z materiału prezentowanego na wykładach.
W przypadku nieobecności na zajęciach na których wykonywane są pomiary terenowe lub opracowanie kameralne student musi nadrobić samodzielnie w innym czasie uzgodnionym z prowadzącym.