Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Project Management
Course of study:
2012/2013
Code:
DGK-1-722-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Geodesy and Cartography
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi nawiązać współpracę w ramach zespołu projektowego i zna zasady wspólnego rozwiązywania problemów i osiągania pozytywnych rezultatów wspólnych prac GK1A_K05, GK1A_K03, GK1A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 potrafi opracować dokumentację projektu GK1A_U06, GK1A_U02, GK1A_U03 Report
M_U002 potrafi wskazać cele projektu, identyfikować zadania projektowe, budować plan zadaniowy, stosować techniki zarządcze, tworzyć plan zasobów i harmonogram projektu. GK1A_U02, GK1A_U20, GK1A_U23, GK1A_U03 Project
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę z zakresu metodologii zarządzania projektem i technik stosowanych w trakcie realizacji poszczególnych etapów budowy struktury projektu GK1A_W21 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi nawiązać współpracę w ramach zespołu projektowego i zna zasady wspólnego rozwiązywania problemów i osiągania pozytywnych rezultatów wspólnych prac + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi opracować dokumentację projektu - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wskazać cele projektu, identyfikować zadania projektowe, budować plan zadaniowy, stosować techniki zarządcze, tworzyć plan zasobów i harmonogram projektu. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę z zakresu metodologii zarządzania projektem i technik stosowanych w trakcie realizacji poszczególnych etapów budowy struktury projektu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Procesy decyzyjne; istota projektu; Fazy realizacji projektu; rola, zadania zespołu projektowego, tworzenie zespołu, funkcje w zespole; Cele i zadania projektu; zarządzanie ryzykiem; plan zadaniowy i zasobowy; haromonogramowanie projektu; narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektem

Project classes:

Tworzenie zespołu projektowego; wybór projektu do realizacji; identyfikacja celów i zadań; budowa planu zadaniowego projektu; identyfikacja ścieżki krytycznej; zasoby projektu i ich optymalizacja; zarządzanie ryzykiem w projekcie; harmonogram projektu i jego realizacja przez zespół.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Completion of a project 20 h
Participation in lectures 14 h
Contact hours 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Participation in project classes 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie przedmiotu warunkowane jest udziałem w wykładach – podstawowa wiedza, aktywnej pracy w zespole projektowym, obecnością na konsultacjach z prowadzącym, wykonaniem zespołowego projektu i jego przyjęciem przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Burton.C., Michael.N.: Zarządzanie projektem. Wyd. Astrum, Wrocław 1999.
2. Romanowska M.: Podstawy organizacji i zarządzania. Wyd. Difin, W-wa 2002.
3. Lewis James P.: Podstawy zarządzania projektami. One Press, 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Hejmanowski R., Popiołek E.: Ryzyko związane ze szkodami górniczymi — Risk of mining damage. Zagrożenia naturalne i techniczne, a zarządzanie ryzykiem w górnictwie węgla kamiennego. red. nauk. Tadeusz Pindór, Leszek Preisner. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — ISBN 978-83-7464-274-3. — S. 171–178

Additional information:

None