Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Zdany egzamin maturalny z z przedmiotu CHEMIA lub FIZYKA lub MATEMATYKA lub BIOLOGIA oraz języka obcego.

Admission requirements:

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego w oparciu o wskaźnik rekrutacji obliczany według wzoru W = 4P + J (gdzie: P – ilość punktów uzyskanych na maturze z przedmiotu CHEMIA lub FIZYKA lub MATEMATYKA lub BIOLOGIA; J – ilość punktów uzyskanych na maturze z języka obcego. Pozostałe zasady rekrutacji są zawarte w uchwale Senatu AGH podejmowanej rokrocznie (w roku 2012/13 – jest to uchwała Senatu AGH nr 184/2011 z dnia 14.12.2011).

Minimum limit of students:

30

General degree program characteristic:
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Engineer
Duration of degree programme (No. of semesters):
seven
Study cycle beginning date:
Fall Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
210
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Zgodnie z Misją Akademii Górniczo-Hutniczej kierunek w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze materiałowym. Aktualne przystosowanie programów kształcenia na studiach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki do nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia (wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych) w obszarze Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), wpisuje się ściśle w Strategię Rozwoju Uczelni.

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

15

Control semesters:
second, fifth, seventh
Requirements for semester registration:

Warunkiem wpisu na semestr jest uzyskanie przez studenta do momentu rozpoczęcia tego semestru łącznej liczby punktów ECTS nie mniejszej niż:
(K-1)x30 – def PK
gdzie: K – numer semestru, na który wpisuje się student;
def PK – jest dopuszczalnym deficytem punktów, przy którym student może uzyskać wpis na semestr K.
Dopuszczalny deficyt def PK dla semestru wynosi 12 punktów (ale w sumie z kilku semestrów nie może przekraczać 15 ECTS).

Individual degree programmes:

Studia indywidualne na WIMiC odbywają się zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Rules of determining the final grade:

OK = 0.6SR + 0,2PI + 0,2EI
gdzie: OK – ocena końcowa ze studiów I stopnia; SR – średnia ze studiów; PI – ocena projektu inżynierskiego; EI – ocena egzaminu inżynierskiego (średnia z części pisemnej (testowej) i ustnej).

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

1. Dyplom inżyniera uzyskuje student, który zaliczył wszystkie przedmioty przewidziane w indywidualnym programie studiów pierwszego stopnia wraz z praktyką (uzyskując min. 210 punktów ECTS), wykonał pracę dyplomową inżynierską oraz zdał egzamin dyplomowy inżynierski.
2. Pracę dyplomową inżynierską stanowi projekt inżynierski zawierający rozwiązanie konkretnego problemu inżynierskiego, który powinien umożliwić studentowi:
- wykazanie umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy
ogólnej i specjalistycznej,
- wykazanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania współczesnych narzędzi
projektowania inżynierskiego, w tym technik komputerowych,
- powiązanie wyników z praktyką inżynierską,
3. Tematem projektu inżynierskiego związanego z kierunkami kształcenia na Wydziale, może być:
- projekt technologii produkcji materiału lub wyrobu;
- projekt instalacji technologicznej, fragmentu instalacji lub konkretnego urządzenia wykorzystywanego w technologii materiałów;
- projekt metody badawczej w zastosowaniu do określania właściwości materiału lub surowca;
- projekt zakładu produkcyjnego lub laboratorium badawczego;
- projekt konkretnego wyrobu.
Projekty inżynierskie opierają się o studia literaturowe oraz rozważania i obliczenia teoretyczne. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalna jest w projektach część eksperymentalna (np. jeżeli student brał udział w pracach badawczych prowadzonych na Wydziale w ramach prac Koła naukowego).
4. Student zobowiązany jest w terminie do 15 stycznia przekazać opiekunowi i recenzentowi końcową wersję dyplomowego projektu inżynierskiego. Recenzenta projektu powołuje Kierownik Katedry, w której wykonywany jest projekt. Oceniony i zrecenzowany dyplomowy projekt inżynierski przekazywana jest przez studenta do dziekanatu wraz z wersją elektroniczną w celu rejestracji.
5. Dyplomowy egzamin inżynierski złożony jest z części pisemnej i komisyjnej obrony dyplomowego projektu inżynierskiego.
6. Część pisemna egzaminu inżynierskiego przeprowadzana jest w postaci testu jednokrotnego wyboru według procedury jawnej.
7. Do komisyjnej obrony dyplomowego projektu inżynierskiego dopuszczeni są studenci spełniający wszystkie następujące warunki:
- zaliczyli część pisemną egzaminu inżynierskiego,
- inżynierski projekt dyplomowy został pozytywnie oceniony przez opiekuna pracy i recenzenta oraz zarejestrowany w dziekanacie,
- uzyskali wszystkie zaliczenia wymagane programem studiów,
- uregulowali wszelkie należności finansowe wobec Wydziału.
8. Komisja do obrony dyplomowego projektu inżynierskiego złożona jest z Przewodniczącego, którym jest samodzielny pracownik wyznaczony przez dziekana, oraz pracownika reprezentującego kierunek dyplomowania posiadającego, co najmniej stopień doktora. Opiekun i recenzent projektu inżynierskiego nie są zapraszani na obronę (chyba, że są członkami komisji). W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana w skład komisji może wejść dodatkowo ekspert z przemysłu.
9. Obrona dyplomowego projektu inżynierskiego ma następujący przebieg:
- dyplomant prezentuje projekt skupiając się na najbardziej istotnych jego elementach (czas prezentacji ~5 minut)
- członkowie komisji do obrony dyplomowego projektu inżynierskiego zadają dyplomantowi pytania dotyczące projektu. Pytania mają za zadanie sprawdzić czy dyplomant opanował wymagania przedstawione w punkcie 2.
Na ocenę obrony dyplomowego projektu inżynierskiego składają się oceny z prezentacji projektu oraz odpowiedzi na zadane pytania.
Ostateczna ocena egzaminu inżynierskiego jest średnią arytmetyczną ocen z części pisemnej oraz obrony projektu.
10. Przebieg egzaminu inżynierskiego oraz uzyskane oceny odnotowane są w protokole egzaminu inżynierskiego. Protokół podpisywany jest przez członków komisji.

Additional information:

Kierunek Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH jest wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną.