Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Filozofia i psychologia miłości
Course of study:
2012/2013
Code:
CIM-1-002-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Academic teachers:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość wagi miłości w życiu człowieka i związanej z nią odpowiedzialności IM1A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z bogatej literatury przedmiotu IM1A_U07 Activity during classes
M_U002 umie wykorzystać zdobytą wiedzę dla rozwiązywania problemów we własnym życiu IM1A_U20 Activity during classes
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą problemu miłości z zakresu psychologii i filozofii IM1A_W23 Activity during classes,
Test
M_W002 zna i rozumie główne zagadnienia związane z problematyką miłości IM1A_W22 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość wagi miłości w życiu człowieka i związanej z nią odpowiedzialności - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z bogatej literatury przedmiotu - - - - - + - - - - -
M_U002 umie wykorzystać zdobytą wiedzę dla rozwiązywania problemów we własnym życiu - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą problemu miłości z zakresu psychologii i filozofii - - - - - + - - - - -
M_W002 zna i rozumie główne zagadnienia związane z problematyką miłości - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Główne teorie miłości (20 godz.):
1) Platon: miłość jako dążenie do doskonałości.
2) Arystoteles o przyjaźni.
3) Przyjaźń w ujęciu Cycerona i Seneki.
4) Chrześcijańska idea miłości w koncepcji św. Augustyna.
5) Miłość według behawioralnej psychologii B. F. Skinnera.
6) Z. Freud: eros jako libido.
7) E. Fromm: tylko miłość przezwycięża samotność.
8) R. May: miłość a wola.
9) Rola miłości w personalizmie E. Mouniera.
10) K. Wojtyła: miłość i odpowiedzialność.
11) Brak miłości w egzystencjalnej koncepcji Sartre’a, miłość w ujęciu A. Camusa i K. Jaspersa.
2. Miłość (5godz.):
1)Istota miłości.
2) Rodzaje miłości.
3) Miłość siebie a egoizm.
4) Miłość siebie a miłość bliźniego.
5) Miłość a szczęście.
3. Miłość erotyczna (5 godz.):
1) Być mężczyzną – być kobietą.
2) Zakochanie się.
3) Miłość między kobietą a mężczyzną.
4) Patologie erosa.
5) Wobec homoseksualizmu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równoważna z oceną z zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Udział w zajęciach, aktywność.

Recommended literature and teaching resources:

Fromm E., O sztuce miłości ( wiele wydań).
Mina C., Psychologia miłości, Kraków 2000.
Siemianowski A., Zrozumieć miłość, Bydgoszcz 1998.
Starczewska K., Wzory miłości w kulturze Zachodu, Warszawa 1995.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None