Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mniejszości narodowe w Polsce. Historia i współczesność
Course of study:
2012/2013
Code:
CIM-1-005-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Kwiek Julian (kwiek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenie wiedzy ogólnej, pozazawodowej IM1A_K01 Activity during classes,
Test
M_K002 Ma świadomość znaczenie pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera IM1A_K02 Activity during classes,
Test
M_K003 Ma lepsze możliwości poznania i rozumienia wielokulturowości współczesnego świata IM1A_K06 Activity during classes,
Test
M_K004 Ma świadomość i lepiej rozumie społeczną rolę inżyniera w przekazie informacyjnym IM1A_K02 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę podnoszenie wiedzy ogólnej, pozazawodowej - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenie pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera - - - - - + - - - - -
M_K003 Ma lepsze możliwości poznania i rozumienia wielokulturowości współczesnego świata - - - - - + - - - - -
M_K004 Ma świadomość i lepiej rozumie społeczną rolę inżyniera w przekazie informacyjnym - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Historia polskich Żydów do 1918 r. – 2 godz.
2. Państwo i społeczeństwo polskie wobec mniejszości narodowych – 2 godz.
3. Żydzi w II RP – 4 godz.
4. Ukraińcy w II RP – 2 godz.
5. Białorusini w II RP – 2 godz.
6. Niemcy w II RP – 2 godz.
7. Inne grupy narodowe – 2 godz.
8. Kultura mniejszości narodowych i ich wkład w kulturę polską -4 godz.
9. Mniejszości wobec państwa i narodu polskiego – 2 godz. 10. Holocaust – 2 godz.
11. Mniejszości w PRL – 4 godz.
12. Relacje Polacy – mniejszości narodowe. Mity i stereotypy – 2 godz.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Contact hours 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wynik kolokwium zaliczeniowego w formie testu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Żydzi w Polsce. Leksykon, Warszawa 2001
Tomaszewski Jerzy, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985
Mniejszości narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Warszawa 1997
Olejnik Leszek, Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960, Łódź 2003
Iwanicki Mieczysław, Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918-1990, Siedlce 1991

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None