Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zagadnienia i kierunki filozofii
Course of study:
2012/2013
Code:
CIM-1-006-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Academic teachers:
dr Bielawka Maria (mbielawka@op.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty nauki filozoficznej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IM1A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł IM1A_W18 Activity during classes
M_U003 potrafi dostrzegać pozatechniczne aspekty nauki IM1A_U19 Activity during classes
Knowledge
M_W001 ma elementarną wiedzę w zakresie filozofii IM1A_W18 Test,
Activity during classes
M_W002 zna i rozumie podstawowe metody uprawiania filozofii IM1A_W18 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty nauki filozoficznej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi dostrzegać pozatechniczne aspekty nauki - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma elementarną wiedzę w zakresie filozofii - - - - - + - - - - -
M_W002 zna i rozumie podstawowe metody uprawiania filozofii - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

1. Ewolucja pojęcia „filozofia” w naszym kręgu kulturowym; zasadnicze motywy filozofowania.
2. Pytania filozoficzne; działy filozofii.
3. Trzy podstawowe sposoby uprawiania filozofii.
4. Poszukiwanie arché (zasady świata) przez wczesnych filozofów greckich.
5. Radykalny idealizm Platona; „mit jaskini”, rozumienie miłości oraz „idei” jako pierwowzorów rzeczy.
6. Umiarkowany idealizm Arystotelesa = struktura bytu.
7. Materializm atomistyczny Demokryta.
8. Problem Boga w filozofii chrześcijańskiej (nurt Augustyński i Tomaszowy).
9. Racjonalizm kartezjański – co oznacza Cogito ergo sum?
10. Kantowski przewrót w filozofii – badania transcendentalne; rozumienie imperatywu kategorycznego.
11. Dialektyka idealistyczna (Hegel) i materialistyczna (Marks).
12. Przełom antypozytywistyczny: „filozofia życia” (Bergson), fenomenologia (Husserl).
13. Egzystencjalizm od Sartre’a i Camusa po Jaspersa.
14. Współczesny personalizm (Mounier, Wojtyła, Tischner).
15. Neopozytywizm, neomarksizm (szkoła frankfurcka), filozofia dialogu i postmodernizm.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równoważna z oceną z zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Udział w zajęciach, aktywność

Recommended literature and teaching resources:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1,2.3, Warszawa 2000 lub inne wyd. (wybrane zagadnienia).
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.
Wskazane teksty z: W. Jaworski, A. Małecka, J. Galarowicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Wybór tekstów. Ontologia, epistemologia, etyka, Kraków 2000.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None