Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Biopolimery
Course of study:
2012/2013
Code:
CIM-1-012-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętność pracy w zespole IM1A_K03 Presentation,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz poszerzania swoich kompetencji IM1A_K01 Activity during classes,
Test,
Presentation
Skills
M_U001 Potrafi wyszukać informacje w czasopismach naukowych, podręcznikach i in. źródłach, przetworzyć je oraz zaprezentować w sposób zrozumiały dla innych studentów IM1A_U01, IM1A_U04, IM1A_U05 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Poprawnie posługuje się nazewnictwem biopolimerów IM1A_U01 Test,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o polimerach naturalnych oraz materiałach polimerowych uzyskanych w procesach biotechnologicznych, ich właściwościach i zastosowaniach. IM1A_W17, IM1A_W19, IM1A_W18 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_W002 Rozumie społeczne i środowiskowe uwarunowania doboru i stosowania określonych materiałów (syntetycznych, naturalnych, biodegradowalnych etc.) IM1A_W20 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętność pracy w zespole - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz poszerzania swoich kompetencji - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wyszukać informacje w czasopismach naukowych, podręcznikach i in. źródłach, przetworzyć je oraz zaprezentować w sposób zrozumiały dla innych studentów - - - - - + - - - - -
M_U002 Poprawnie posługuje się nazewnictwem biopolimerów - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o polimerach naturalnych oraz materiałach polimerowych uzyskanych w procesach biotechnologicznych, ich właściwościach i zastosowaniach. - - - - - + - - - - -
M_W002 Rozumie społeczne i środowiskowe uwarunowania doboru i stosowania określonych materiałów (syntetycznych, naturalnych, biodegradowalnych etc.) - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z budową chemiczną, właściwościami oraz zastosowaniami polimerów wytwarzanych przez organizmy żywe. Celem jest także zwrócenie uwagi na aktualne tendencje do zastępowania polimerów syntetycznych polimerami biodegradowalnymi oraz paliw kopalnych biopaliwami.
Pojęcie biopolimery obejmuje obecnie znacznie szerszą grupę materiałów polimerowych w porównaniu do ujęcia klasycznego. Studenci zapoznają się zarówno z klasycznymi biopolimerami (białka, polisacharydy, kwasy nukleinowe), jak i włączonymi niedawno do tej grupy polimerami naturalnymi o znaczeniu przemysłowym (np. kauczuk naturalny, polilaktyd) oraz polimerami otrzymywanymi poprzez degradację bakteryjną. Omawiane są metody wyodrębniania biopolimerów z materiału naturalnego, a następnie ich przetwarzania do formy użytkowej, rola wybranych naturalnych związków wielkocząsteczkowych w przyrodzie, wykorzystanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, medycynie i farmacji oraz w przemyśle papierniczym i gumowym.
Przedstawiane są problemy ekologiczne i dyrektywy odnośnie pozyskiwania materiałów z surowców odnawialnych.

Wybrane tematy:

 • Biopolimery – ogólna charakterystyka.
 • Charakterystyka polimerów naturalnych i ich wystepowanie.
 • Peptydy i białka – właściwości, zastosowania, wyodrębnianie, sekwencjonowanie.
 • Kwasy nukleinowe – budowa chemiczna, właściwości, funkcje w organizmie, kod genetyczny, bioinformatyka.
 • Polisacharydy – właściwości, wyodrębnianie, zastosowania
 • Kauczuk naturalny – otrzymywanie, zastosowania
 • Ekologiczne aspekty stosowania biopolimerów.
 • Poliestry i inne polimery biodegradowalne otrzymywane w procesach bakteryjnej degradacji celulozy i kwasów huminowych.
 • Biokompozyty, biopaliwa.
 • Zastosowanie biopolimerów w medycynie, kosmetyce, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym,
 • Opakowania biodegradowalne.
 • Włókna naturalne.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 11 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 4 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = ocena zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:
 • Chemia polimerów Tom 3. Polimery naturalne i polimery o specjalnych właściwościach; pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka; Oficyna Wyd. PW, Warszawa, 1998
 • R. T. Morrison, R. Boyd; Chemia organiczna, Tom 2; PWN, Warszawa 1985
 • Biopolymers Vol.1; Ed. by A. Steinbüchel; Wiley-VCH, Weinheim, New York, Chichester, Brisbane, Singapore, Toronto; 2003
 • Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites; Ed. by A. K. Mohanty, M. Misara, L. T. Drzal, CRC Taylor & Francis; Boca Raton, London, New York, Singapore, 2005
 • Aktualne artykuły naukowe związane z tematyką biopolimerów
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None