Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metody badań w kryminalistyce
Course of study:
2012/2013
Code:
CIM-1-026-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że nauka kryminalistyka stanowi cenne źródło wiedzy wspogające oraz umożliwiające prowadzenie czynności procesowych, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wykorzystywania ekspertyz dla potrzeb procesu np. karnego. Student rozumie jaki wpływ ma edukacja, zjawiska wychowawcze oraz społeczne na poczucie odpowiedzialności za własne czyny. IM1A_K05, IM1A_K04, IM1A_K03 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągną właściwe wnioski. IM1A_U01 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi hierarchizować, przetwarzać oraz przekazywać informacje niezbędne dla realizowanego zadania. IM1A_U05, IM1A_U01 Presentation,
Participation in a discussion
M_U003 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu prywatnym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. IM1A_U01 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kryminalistyki w Europie. Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin profilujących kryminalistykę, funkcji kryminalistyki, jej głównych działów oraz dziedzin zastosowania. Student potrafi wskazać podstawowe metody badawcze wykorzystywane we współczesnej kryminalistyce oraz umie określić możliwości praktycznego ich wykorzystania. IM1A_W07 Activity during classes,
Presentation,
Report
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości dopasowania różnych metod badawczych do poruszanego problemu. IM1A_W07 Activity during classes,
Presentation,
Report
M_W003 Ma wiedzę pozwalającą na rozumienie zjawisk i problemów społecznych pojawiających się w skali lokalnej i krajowej. IM1A_W18 Activity during classes,
Presentation,
Report
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że nauka kryminalistyka stanowi cenne źródło wiedzy wspogające oraz umożliwiające prowadzenie czynności procesowych, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wykorzystywania ekspertyz dla potrzeb procesu np. karnego. Student rozumie jaki wpływ ma edukacja, zjawiska wychowawcze oraz społeczne na poczucie odpowiedzialności za własne czyny. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągną właściwe wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi hierarchizować, przetwarzać oraz przekazywać informacje niezbędne dla realizowanego zadania. - - - - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu prywatnym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kryminalistyki w Europie. Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin profilujących kryminalistykę, funkcji kryminalistyki, jej głównych działów oraz dziedzin zastosowania. Student potrafi wskazać podstawowe metody badawcze wykorzystywane we współczesnej kryminalistyce oraz umie określić możliwości praktycznego ich wykorzystania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości dopasowania różnych metod badawczych do poruszanego problemu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę pozwalającą na rozumienie zjawisk i problemów społecznych pojawiających się w skali lokalnej i krajowej. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zagadnienia seminaryjne

Historia kryminalistyki w Polsce i Europie. Podstawowa terminologia oraz zagadnienia z zakresu kryminalistyki. Identyfikacja na podstawie pisma ręcznego, języka i analiza treści. Metody stosowane w badaniach identyfikacyjnych. Antropometria kryminalistyczna i jej anatomiczne podstawy. Badanie broni i amunicji. Mechanoskopia. Traseologia. Daktyloskopia. Somnambulizm. Trucizny i ich sposoby wykrywania dla celów sądowych. Szczegółowe formy przesłuchania. Przestępczość zorganizowana. Samobójstwo. Ustalanie profilu DNA. Ekspertyza toksykologiczna i alkohologiczna. ”Modus operandi”. Wybrane aspekty badań osmologicznych. Hipnoza kryminalna

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 25 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych przez studenta za wygłoszony referat, obecność na zajęciach oraz aktywność studenta na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu. 1996.
J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Dom Organizatora, Toruń 2009
J. Thorwald, Stulecie detektywów; Godzina detektywów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, 1992.
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None