Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały kompozytowe
Course of study:
2012/2013
Code:
CIM-1-602-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Materials Science
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Chłopek Jan (chlopek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Chłopek Jan (chlopek@agh.edu.pl)
dr inż. Gryń Karol (kgryn@agh.edu.pl)
dr inż. Gumuła Teresa (tgumula@agh.edu.pl)
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę stosowania rozwiązań ekologicznych w technologii materiałów kompozytowych, w tym możliwości stosowania surowców odnawialnych, rozumie zagrożenia dla środowiska wynikające ze stosowania niektórych technologii, w tym nanotechnologii IM1A_K02 Examination,
Test
Skills
M_U001 potrafi posługując się podstawowymi modelami materiałów kompozytowych obliczać właściwości mechaniczne, współczynniki wzmocnienia i anizotropii, potrafi zaprojektować materiał kompozytowy o określonych cechach funkcjonalnych, potrafi wybrać metodę otrzymywania kompozytów o różnych osnowach IM1A_U14, IM1A_U19, IM1A_U15, IM1A_U07 Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi zastosować właściwe metody oceny właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiałów kompozytowych IM1A_U14, IM1A_U19, IM1A_U15, IM1A_U07 Report,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 ma wiedzę z zakresu charakterystycznych cech materiałów konwencjonalnych i możliwości łączenia ich w kompozyty, ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy, właściwości i sposobów otrzymywania różnych rodzajów włókien IM1A_W11, IM1A_W06, IM1A_W17, IM1A_W08, IM1A_W10 Examination,
Test,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W002 zna podstawowe modele opisujące właściwości materiałów kompozytowych, zna podstawowe metody otrzymywania materiałów kompozytowych o różnych osnowach, ma wiedzę z zakresu projektowania materiałów kompozytowych o różnej architekturze przestrzennej. IM1A_W11, IM1A_W06, IM1A_W17, IM1A_W08, IM1A_W10 Examination,
Test,
Scientific paper,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę stosowania rozwiązań ekologicznych w technologii materiałów kompozytowych, w tym możliwości stosowania surowców odnawialnych, rozumie zagrożenia dla środowiska wynikające ze stosowania niektórych technologii, w tym nanotechnologii + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi posługując się podstawowymi modelami materiałów kompozytowych obliczać właściwości mechaniczne, współczynniki wzmocnienia i anizotropii, potrafi zaprojektować materiał kompozytowy o określonych cechach funkcjonalnych, potrafi wybrać metodę otrzymywania kompozytów o różnych osnowach - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi zastosować właściwe metody oceny właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiałów kompozytowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę z zakresu charakterystycznych cech materiałów konwencjonalnych i możliwości łączenia ich w kompozyty, ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy, właściwości i sposobów otrzymywania różnych rodzajów włókien + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe modele opisujące właściwości materiałów kompozytowych, zna podstawowe metody otrzymywania materiałów kompozytowych o różnych osnowach, ma wiedzę z zakresu projektowania materiałów kompozytowych o różnej architekturze przestrzennej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Tematyka wykładów dotyczy sposobów wzmacniania materiałów konwencjonalnych, opisu modeli, projektowania architektury oraz metod otrzymywania kompozytó

1. Analiza właściwości materiałów konwencjonalnych, cele wzmacniania.
2. Zasady wzmacniania materiałów.
3. Kompozyty wzmacniane włóknami ciągłymi.
4. Kompozyty wzmacniane dyspersyjnie, cząstkami i włóknami krótkimi.
5. Nanokompozyty.
6. Budowa, właściwości i otrzymywanie włókien szklanych i ceramicznych.
7. Budowa, właściwości i otrzymywanie włókien organicznych, w tym włókien Kevlar.
8. Włókna węglowe.
9. Odporność na pękanie materiałów kompozytowych.
10. Kompozyty hybrydowe oraz typu „plaster miodu” i „sandwich”.
11. Ekokompozyty.
12. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach polimerowych.
13. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach metalicznych.
14. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach ceramicznych i węglowych.
15. Metody badań materiałów kompozytowych.
16. Kierunki rozwoju, przykłady zastosowań.

Laboratory classes:
Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z metodami badań właścowiści mechanicznych i mikrostruktury materiałów kompozytowych

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych z Materiałów Kompozytowych

1. Badania właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych
2. Otrzymywanie kompozytów metodą wtrysku
3. Badanie mikrostruktury kompozytów
4. Porównanie gęstości kompozytów wytworzonych metodą prasowania i wtrysku
5. Anizotropia właściwości w kompozytach
6. Wycieczka technologiczna

Seminar classes:
Zajęcia seminaryjne mają na celu utrwalenie wiedzy uzyskanej na wykładach

Tematem ćwiczeń są zagadnienia związane z treścią wykładów, poszerzone o rozwiązywanie zadań bazujących na modelach materiałów kompozytowych, przygotowanie prezentacji oraz udział w dyskusji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 25 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=(0,5*E)+(0,25*Ć)+(0,25*L)
E – ocena z egzaminu
Ć – ocena z ćwiczeń
L – ocena z laboratoriów

E, Ć, L – oceny uzyskane w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Konsztowicz, Krzysztof J.: Kompozyty wzmacniane włóknami: podstawy technologii, Kraków : Wydaw. AGH, 1986. Skrypty Uczelniane AGH
2. Ashby, Michael F.: Materiały inżynierskie. 1, Właściwości i zastosowania / Michael F. Ashby, David R. H. Jones ; z ang. przeł.: Maciej Gołębiowski [et al.]; wyd. pol. pod red. Stefana Macieja Wojciechowskiego. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1997.
3. Ashby, Michael F.: Materiały inżynierskie. 2, Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów / Michael F. Ashby, David R. H. Jones ; z ang. przeł.: Anna Boczkowska [et al.]; wyd. pol. pod red. Stefana Macieja Wojciechowskiego. Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1998.
4. Ed. Walter Krenkel: Ceramic Matrix Composites, VILEY-VCH, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None