Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nowoczesne metody instrumentalne w kontroli procesów przemysłowych i ochronie środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
CIM-2-019-FM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Functional Materials
Field of study:
Materials Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Bobrowski Andrzej (abobrow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Bobrowski Andrzej (abobrow@agh.edu.pl)
dr Królicka Agnieszka (krolicka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość funkcji jakie pełni chemia analityczna w produkcji przemysłowej Scientific paper
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru optymalnej metody analitycznej dostosowanej do zawartości analitu oraz rodzaju próbki Test,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 Student potrafi oznaczyć główne składniki próbek cementów, gipsów, betonów i innych materiałów budowlanych. Potrafi oznaczyć zawartość chlorków obecnych w betonach oraz żużlach i popiołach stosowanych do ich produkcji. Potrafi oznaczyć zawartość Cr(VI) w cemencie oraz zna mechanizm toksycznego oddziaływania Cr(VI) na zdrowie człowieka. Potrafi przeprowadzić oznaczenie specjacyjne chromu. Test,
Scientific paper
M_W002 Potrafi przeprowadzić i zinterpretować test oddziaływania wyrobu na środowisko na podstawie analizy ekstraktów wodnych. Student potrafi wybrać odpowiednią dla stężenia analitu instrumentalną metodę analityczną. Test,
Scientific paper
M_W003 Potrafi scharakteryzować wybrane nowoczesne metody analityczne takie, jak metody spektrometryczne (ICP AES, ICPMS, XRF), metody aktywacyjne i metody elektrochemiczne oraz określić ich użyteczność w przypadku analiz próbek surowców i wyrobów budowlanych. Test,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość funkcji jakie pełni chemia analityczna w produkcji przemysłowej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru optymalnej metody analitycznej dostosowanej do zawartości analitu oraz rodzaju próbki - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi oznaczyć główne składniki próbek cementów, gipsów, betonów i innych materiałów budowlanych. Potrafi oznaczyć zawartość chlorków obecnych w betonach oraz żużlach i popiołach stosowanych do ich produkcji. Potrafi oznaczyć zawartość Cr(VI) w cemencie oraz zna mechanizm toksycznego oddziaływania Cr(VI) na zdrowie człowieka. Potrafi przeprowadzić oznaczenie specjacyjne chromu. - - - - - + - - - - -
M_W002 Potrafi przeprowadzić i zinterpretować test oddziaływania wyrobu na środowisko na podstawie analizy ekstraktów wodnych. Student potrafi wybrać odpowiednią dla stężenia analitu instrumentalną metodę analityczną. - - - - - + - - - - -
M_W003 Potrafi scharakteryzować wybrane nowoczesne metody analityczne takie, jak metody spektrometryczne (ICP AES, ICPMS, XRF), metody aktywacyjne i metody elektrochemiczne oraz określić ich użyteczność w przypadku analiz próbek surowców i wyrobów budowlanych. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Charakterystyka metod atomowej spektrometrii emisyjnej, źródeł wzbudzenia (płomień, łuk, plazma, laser) i analityczne zastosowania technik fotometrii płomieniowej, spektrografii emisyjnej, ICP AES. Zastosowanie metody fluorescencji rentgenowskiej oraz metody PIXE w analizie cementu i innych materiałów budowlanych. Metody elektrochemiczne (potencjometria, woltamperometria i konduktometria) w analizie przemysłowej i środowiskowej.

Ćwiczenia: badanie specjacji żelaza i chromu w cemencie, oznaczenie zawartości metali ciężkich w surowcach (kamień wapienny, dolomit) metodą anodowej woltamperometrii stripingowej, potencjometryczne oznaczenie zawartości chlorków w cemencie, boranów w szkle oraz fluorków w płynie do czyszczenia kamieni elewacyjnych, analityczne zastosowania konduktometrii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 15 h
Contact hours 2 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

60% kolokwium, 40% referat

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw chemii nieorganicznej i organicznej.

Recommended literature and teaching resources:

1) Cygański A.: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. WNT, Warszawa 1993
2) Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. WNPWN, Warszawa 1997
3) Bobrowski A, Gawlicki M., Łagosz A., Nocuń-Wczelik W., Paluch E., Pyzalski M., Roszczynialski W.: Laboratorium Materiałów Wiążących. UWN-D, Kraków 2003
4) Hulanicki A.: Współczesna chemia analityczna. WNPWN, Warszawa 2001
5) Kubiak W. W., Gołaś J.: Instrumentalne metody analizy chemicznej, Wydawnictwo Naukowe “Akapit”, Kraków 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None