Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Planowanie przestrzenne
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-104-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Eckes Konrad (keckes@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Eckes Konrad (keckes@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K005 potrafi rozwiązywać problemy w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, ma świadomość konieczności permanentnego uczenia się, studiowania literatury fachowej i przepisów prawnych IS2A_K07, IS2A_K04, IS2A_K06 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
Skills
M_U004 potrafi analizować czynniki przyrodnicze, demograficzne i gospodarcze dla celów planowania przestrzennego - na podstawie materiałów kartograficznych, zestawień statystycznych i dokumentów opisowych IS2A_U13, IS2A_U10, IS2A_U01 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna i rozumie konieczność nadawania szczegółowego kształtu przestrzeni, w której żyje człowiek, z uwzględnieniem szerokiego kręgu czynników o charakterze przyrodniczym, demograficznym i gospodarczym IS2A_W05, IS2A_W03, IS2A_W07 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_W002 ma szczegółową wiedzę na temat planowania przestrzennego na poziomie ponadkrajowym, krajowym, regionalnym i miejscowym IS2A_W12, IS2A_W03, IS2A_W07 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_W003 zna zasady uwzględniania czynników przyrodniczych, społecznych i gospodarczych w planowaniu przestrzennym w relacji do zróżnicowanych obszarów - zdefiniowanych w oparciu o kryteria geograficzne, gospodarcze i aedministracyjne IS2A_W05, IS2A_W03 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K005 potrafi rozwiązywać problemy w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, ma świadomość konieczności permanentnego uczenia się, studiowania literatury fachowej i przepisów prawnych + - - + - - - - - - -
Skills
M_U004 potrafi analizować czynniki przyrodnicze, demograficzne i gospodarcze dla celów planowania przestrzennego - na podstawie materiałów kartograficznych, zestawień statystycznych i dokumentów opisowych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie konieczność nadawania szczegółowego kształtu przestrzeni, w której żyje człowiek, z uwzględnieniem szerokiego kręgu czynników o charakterze przyrodniczym, demograficznym i gospodarczym + - - + - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę na temat planowania przestrzennego na poziomie ponadkrajowym, krajowym, regionalnym i miejscowym + - - + - - - - - - -
M_W003 zna zasady uwzględniania czynników przyrodniczych, społecznych i gospodarczych w planowaniu przestrzennym w relacji do zróżnicowanych obszarów - zdefiniowanych w oparciu o kryteria geograficzne, gospodarcze i aedministracyjne + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie.

  Planowanie przestrzenne jako nauka i działalność inżynierska mająca na celu nadawanie kształtu przestrzeni w której żyje człowiek, na czterech podstawowych poziomach zasięgu: na poziomie ponadkrajowym, krajowym, regionalnym (wojewódzkim) i miejscowym. Horyzonty czasowe planów – kierunkowy, perspektywiczny i etapowy.

 2. Planowanie ponadkrajowe.

  Planowanie ponadkrajowe z zachowaniem ciągłości geograficznej, komunikacyjnej, gospodarczej bliskiej i gospodarczej dalekiej.

 3. Kryteria regionalizacji kraju.

  Regionalizacja geograficzna, gospodarcza i administracyjna.

 4. Akty planowania ogólnego w Polsce na poziomie kraju, regionu i gminy.

  Procedura i charakterystyka planów krajowych i regionalnych.

 5. Studia i uwarunkowania w planowaniu przestrzennym na poziomie regionu.

  Uwarunkowania przyrodnicze, demograficzne i gospodarcze. Przegląd uwarunkowań przyrodniczych. Studia demograficzne. Uwarunkowania gospodarcze – ze szczególnym uwzględnieniem osadnictwa, przemysłu i komunikacji.

 6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

  Zapis kartograficzny i opisowy planu. Formowanie planów strategicznych rozwoju gminy.

 7. Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego (MPZP).

  Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego jako lokalny akt prawny. Procedura powstawania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Rola inżynierii środowiska w tworzeniu MPZP. Trzy rodzaje planów z merytorycznego punktu widzenia, aspekty czasowe w tych planach.

 8. Studia lokalizacji inwestycji.

  Kryteria lokalizacji inwestycji osadniczych i przemysłowych z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych, geograficznych, gospodarczych i społecznych.

 9. Uwarunkowania lokalne w Miejscowym Planie Zagospodarowanie Przestrzennego.

  Uwarunkowania przyrodnicze, demograficzne i gospodarcze. Przegląd uwarunkowań przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i krajobrazu. Studia demograficzne lokalne. Uwarunkowania gospodarcze – ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z istniejącej zabudowy i z własności.

Project classes:
 1. Analiza nachylenia powierzchni terenu dla celów planowania przestrzennego.

  Studia lokalnych spadków terenu na mapie wielkoskalowej. Wykonanie projektu o tematyce analizy nachylenia powierzchni zboczy.

 2. Studia dojazdów ludności do pracy, do centrów administracyjnych i handlowych.

  Studia dojazdów ludności do projektowanych zakładów przemysłowych, portów lotniczych i centrów handlowych. Wykonanie projektu zawierającego mapę izochron (izolinii równych stref czasowych w relacji do terenu i dostępnych środków komunikacji).

 3. Analiza nasłonecznienia terenu.

  Studia nasłonecznienia lokalnego terenu z uwzględnieniem rzeźby terenu i lokalnej zabudowy. Wykonanie projektu zawierającego analizę nasłonecznienia dla projektowanego obiektu małej architektury.

 4. Analiza rzeźby terenu dla celów planowania przestrzennego.

  Studia hipsometryczne na mapie wielkoskalowej. Wykonanie projektu o tematyce analizy kierunków nachylenia zboczy.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Preparation for classes 8 h
Completion of a project 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest identyczna jak zaliczenie ćwiczeń projektowych, przy czym w ramach ćwiczeń projektowych jest brana pod uwagę także tematyka wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Ukończenie studiów pierwszego stopnia.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Domański R.: Gospodarka przestrzenna – podstawy teoretyczne. Wyd. PWN, Warszawa, 2006.
 2. Dubel K.: Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wyd. WEiS, Białystok, 2000.
 3. Niewiadomski Z.: Planowanie przestrzenne – zarys systemu. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 4. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego – praca zbiorowa pod redakcją R. Cymermana. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2011.
 5. Bieżące plany województw, regionów oraz plany miejscowe gmin – opracowywane przez jednostki administracji państwowej oraz przez samorządy lokalne.
 6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 z dalszymi zmianami.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie i oddanie kompletu projektów