Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie środowiskiem
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-106-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kozakiewicz Ryszard (rysiek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kozakiewicz Ryszard (rysiek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 zna, rozumie i potrafi zastosować w praktyce hierarchię potrzeb społecznych w zakresie korzystania z walorów i zasobów środowiska; potrafi ocenić społeczne i gospodarcze skutki wdrożenia wykonywanych projektów IS2A_K07, IS2A_K02, IS2A_K04, IS2A_K06
M_K002 potrafi zaprezentować wyniki pracy w sposób jasny i rzetelny, uwzględniając zapotrzebowanie odbiorców na informację; uwzględnia przy prezentacji informacji jej rolę w kształtowaniu postaw proekologicznych IS2A_K07, IS2A_U04, IS2A_U01, IS2A_K02, IS2A_K05
Skills
M_U001 potrafi zidentyfikować problemy ekologiczne wybranej gminy, określić priorytety działań i podstawowe cele i zadania strategii rowoju zrównoważonego IS2A_U16, IS2A_U13, IS2A_U01, IS2A_K04, IS2A_K06 Execution of a project
M_U002 potrafi zidentyfikować bezpośrednie i pośrednie aspekty ekologiczne wybranej organizacji, wybrać aspekty znaczące, określić priorytety polityki ekologicznej oraz zaproponować wskaźniki monitorujące postęp w jej realizacji IS2A_U13, IS2A_U17, IS2A_U01, IS2A_U15, IS2A_K04, IS2A_K06, IS2A_U18 Execution of a project
Knowledge
M_W001 rozumie różnicę między zarządzaniem środowiskiem i zarządzaniem środowiskowym. Zna zakres problemów związanych z zarządzaniem środowiskiem na poziomie lokalnym i regionalnym; potrafi wymienić główne problemy polityki ekologicznej Polski IS2A_W05, IS2A_U13, IS2A_W12 Test
M_W002 zna metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu środowiskiem i zarządzaniu środowiskowym, w tym podstawowe założenia: SWOT, benchmarkingu, ekoetykietowania, analizy cyklu życia, przeglądów ekologicznych, polityk ekologicznych, programów ochrony środowiska IS2A_W13, IS2A_W03, IS2A_W12 Test
M_W003 dysponuje podstawową wiedzę na temat typów i cech wskaźników ekologicznych oraz ich roli w zarządzaniu środowiskiem i zarządzaniu środowiskowym IS2A_W05, IS2A_W11, IS2A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 zna, rozumie i potrafi zastosować w praktyce hierarchię potrzeb społecznych w zakresie korzystania z walorów i zasobów środowiska; potrafi ocenić społeczne i gospodarcze skutki wdrożenia wykonywanych projektów - + - - - - - - - - -
M_K002 potrafi zaprezentować wyniki pracy w sposób jasny i rzetelny, uwzględniając zapotrzebowanie odbiorców na informację; uwzględnia przy prezentacji informacji jej rolę w kształtowaniu postaw proekologicznych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zidentyfikować problemy ekologiczne wybranej gminy, określić priorytety działań i podstawowe cele i zadania strategii rowoju zrównoważonego - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi zidentyfikować bezpośrednie i pośrednie aspekty ekologiczne wybranej organizacji, wybrać aspekty znaczące, określić priorytety polityki ekologicznej oraz zaproponować wskaźniki monitorujące postęp w jej realizacji - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 rozumie różnicę między zarządzaniem środowiskiem i zarządzaniem środowiskowym. Zna zakres problemów związanych z zarządzaniem środowiskiem na poziomie lokalnym i regionalnym; potrafi wymienić główne problemy polityki ekologicznej Polski + - - - - - - - - - -
M_W002 zna metody i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu środowiskiem i zarządzaniu środowiskowym, w tym podstawowe założenia: SWOT, benchmarkingu, ekoetykietowania, analizy cyklu życia, przeglądów ekologicznych, polityk ekologicznych, programów ochrony środowiska + - - - - - - - - - -
M_W003 dysponuje podstawową wiedzę na temat typów i cech wskaźników ekologicznych oraz ich roli w zarządzaniu środowiskiem i zarządzaniu środowiskowym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Różnica pojęć “zarządzanie środowiskiem” i “zarządzanie środowiskowe”. Główne problemy ekologiczne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Polityka ekologiczna państwa, województwa i powiatu. Główne zadania z zakresu ochrony przyrody, zarządzania zasobami i przeciwdziałania presji gospodarki na środowisko. Powiązanie modeli konsumpcji z presją cywilizajci na środowisko. Modele zrównoważone, trendy i punkty krytyczne rozwoju.

 2. Metody i narzędzia zarządzania środowiskiem i zarządzania środowiskowego: opracowania ekofizjograficzne, SWOT, strategie rozwoju zrównoważonego, ekoetykiety, benchmarking, społeczna odpowiedzialość biznesu, programy czystszej produkcji, uprawnienia emisyjne, przeglądy ekologiczne.

 3. Rola systemów zarządzania środowiskowego w polityce ekologicznej UE. Cele i skutki środowiskowe wdrażania systemów ISO 14001 i EMAS. Rola deklaracji środowiskowych w komunikacji organizacji ze społeczeństwem. Wytyczne monitoringu środowiskowego dla systemu EMAS. Cechy dobrego wskaźnika środowiskowego, typy i przykłady wskaźników.

Auditorium classes:
 1. Opracowanie wytycznych dla stratetgii rozwoju zrównoważonego dla wybranej gminy lub obszaru problemowego.

  • opis stanu wyjściowego metodą SWOT,
  • identyfikacja najważniejszych problemów ekorozwoju, konfliktów środowiskowych i walorów wymagających szczególnej ochrony,
  • przykład strategii zarządzania środowiskiem z podziałem na cele ogólne, szczegółowe i zadania,
  • wybrór i szczegółowy opis wskaźników monitorujących realizację wybranych celów szczegółowych strategii.

 2. Identyfikacja aspektów środowiskowych na potrzeby systemu EMAS dla wybranej organizacji:

  • syntetyczny opis obiektów i działań organizacji istotnych z punktu widzenia interakcji ze środowiskiem,
  • identyfikacja bezpośrednich i pośrednich aspektów środowiskowych wybranej organizacji, określenie aspektów istotnych, oraz wybór dla nich odpowiednich wskaźników monitoringu,
  • sformułowanie polityki ekologicznej organizacji, zgodnej z wymaganiami EMAS,
  • określenei przykładowych celów i działań realizacji polityki ekologicznej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 15 h
Completion of a project 16 h
Participation in project classes 15 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego i projektów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)
 2. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS. Poradnik dla organizacji. Pr. zb. 2005. Wersja elektroniczna w serwisie Ministerstwa Środowiska http://www.emas.mos.gov.pl/
 3. EMAS deklaracja środowiskowa – wskazówki metodyczne. Wersja elektroniczna dostępna w serwisie Ministerstwa Środowiska http://www.emas.mos.gov.pl/
 4. EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Wersja elektroniczna dostępna w serwisie Ministerstwa Środowiska http://www.emas.mos.gov.pl/
 5. Aspekty środowiskowe. Pr. zb. pod red. Jerzego Łunarskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,2006.
 6. Zarządzanie środowiskowe – ISO 14000: pr. zb. p. red. Adama Tabora; Tom1 i 2; CSiOSJ PK Kraków 2006
 7. Adriana Paliwoda-Matiolańska. Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. CB Beck Warszawa 2009
 8. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS. Poradnik dla weryfikatorów. 2005. Wersja elektroniczna dostępna w serwisie Ministerstwa Środowiska http://www.emas.mos.gov.pl/
 9. Materiały promocyjne EMAS pojawiające się w dedykowanym serwisie Ministerstwa Środowiska http://www.emas.mos.gov.pl/ ; aktualności, statystyka,
  Cichy J. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. 1988.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None