Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Alternatywne źródła energii
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-108-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Barbacki Antoni (barbacki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Barbacki Antoni (barbacki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności energetycznej w tym jej wpływu na środowisko i zrównoważony rozwój IS2A_K02 Activity during classes
M_K002 umie dokonać wyboru technologii energetycznej optymalnej z punktu widzenia ochrony środowiska IS2A_K06 Execution of exercises
M_K003 samodzielnie wskazuje najlepsze rozwiązania z zakresu energetyki alternatywnejl IS2A_K06 Activity during classes,
Test
M_K004 ma podstawy dla przekazywania rzetelnej informacji o korzyściach, uwarunkowaniach i barierach związanych z wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii IS2A_K07 Activity during classes,
Test
Skills
M_U001 potrafi ocenić potencjał energii alternatywnej w danym regionie, ma umiejętność zaprojektowania niektórych systemów energii odnawialnej, potrafi ocenić efekt ekologiczny w efekcie zastosowania systemów energii alternatywnej IS2A_U22 Activity during classes,
Test
M_U002 potrafi ocenić wady i zalety rozwiązań w energetyce alternatywnej IS2A_U15 Test
M_U003 potrafi ocenić możliwości techniczne i środowiskowe wykorzystania energii alternatywnej w danym regionie IS2A_U17 Test
M_U004 umie dobrać optymalną technologię spośród alternatywnych źródeł energii w zależności od specyfiki odbiorcy IS2A_U18 Test
M_U005 potrafi przedstawić efekt energetyczny i ekologiczny dla danego typu instalacji w energetyce alternatywnej IS2A_U04 Activity during classes
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu alternatywnych źródeł energii oraz najnowszej dostępnej techniki IS2A_W06 Examination
M_W002 ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych w dziedzinie alternatywnych źródeł energii IS2A_W09 Examination
M_W003 zna metody obliczania zasobów energii odnawialnej oraz efektów ekologicznych związanych z ich wykorzystaniem IS2A_W11 Examination
M_W004 ma poszerzoną wiedzę z zakresu termodynamiki niezbędną do zrozumienia procesów produkcji energii i związanej z nimi emisji zanieczyszczeń IS2A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość pozatechnicznych aspektów działalności energetycznej w tym jej wpływu na środowisko i zrównoważony rozwój + - - - - - - - - - -
M_K002 umie dokonać wyboru technologii energetycznej optymalnej z punktu widzenia ochrony środowiska - + - - - - - - - - -
M_K003 samodzielnie wskazuje najlepsze rozwiązania z zakresu energetyki alternatywnejl - + - - - - - - - - -
M_K004 ma podstawy dla przekazywania rzetelnej informacji o korzyściach, uwarunkowaniach i barierach związanych z wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi ocenić potencjał energii alternatywnej w danym regionie, ma umiejętność zaprojektowania niektórych systemów energii odnawialnej, potrafi ocenić efekt ekologiczny w efekcie zastosowania systemów energii alternatywnej - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi ocenić wady i zalety rozwiązań w energetyce alternatywnej - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi ocenić możliwości techniczne i środowiskowe wykorzystania energii alternatywnej w danym regionie - + - - - - - - - - -
M_U004 umie dobrać optymalną technologię spośród alternatywnych źródeł energii w zależności od specyfiki odbiorcy - + - - - - - - - - -
M_U005 potrafi przedstawić efekt energetyczny i ekologiczny dla danego typu instalacji w energetyce alternatywnej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu alternatywnych źródeł energii oraz najnowszej dostępnej techniki + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych w dziedzinie alternatywnych źródeł energii + - - - - - - - - - -
M_W003 zna metody obliczania zasobów energii odnawialnej oraz efektów ekologicznych związanych z ich wykorzystaniem + + - - - - - - - - -
M_W004 ma poszerzoną wiedzę z zakresu termodynamiki niezbędną do zrozumienia procesów produkcji energii i związanej z nimi emisji zanieczyszczeń + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Energia biomasy.

  Biomasa jako źródło biopaliw stałych, ciekłych i gazowych, Uwarunkowania ekonomiczno-agralne wykorzystania biopaliw stałych (drewno, słoma, siano itp.). Ocena zasobów i wykorzystanie biogazu z wysypisk, oczyszczalni ścieków i gospodarstw rolnych. Wykorzystanie roślin energetycznych i oleistych do produkcji energii cieplnej i biopaliw płynnych,
  Prognozy i bariery dla rozwoju upraw energetycznych w Polsce.

 2. Energia geotermalna.

  Energia geotermalna w Polsce i na świecie. Metody oceny zasobów energii geotermalnej. Pośrednie i bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej, Aspekty ekologiczne, ekonomiczne i prawne wykorzystania energii geotermalnej. Energia geotermalna na szczeblu gminy. Technologia i wykorzystanie pomp ciepła (sprężarkowych i absorpcyjnych).

 3. Energia wiatrowa.

  Energia wiatrowa w Polsce i na świecie. Bariery i uwarunkowania dla wykorzystania energii wiatrowej, Konstrukcja turbin i elektrowni wiatrowych. Energia wiatrowa dla gmin i odbiorców/producentów indywidualnych. Prognozy wykorzystania energii wiatrowej w Polsce i UE.

 4. Energia słoneczna.

  Technologie wykorzystania energii słonecznej: kolektory i fotoogniwa. Energia słoneczna w Polsce i na świecie. Energia słoneczna dla gmin i odbiorców indywidualnych. Budownictwo energooszczędne (budynki pasywne).

 5. Energia wodna.

  Hydroenergetyka w Polsce i na świecie. Budowa i rodzaje turbin wodnych rodzaje. Budowa elektrowni wodnych. Potencjał energetyczny Polskich rzek. Ekologiczne aspekty wykorzystania energii wodnej. Możliwości rozwoju MEW (małych elektrowni wodnych) w Polsce, Uwarunkowania dla realizacji inwestycji wodnych.

Auditorium classes:

 1. Metody oceny zasobów energii geotermalnej.
 2. Systemy podstawowych schematów instalacji ciepłowniczych w skojarzonym wykorzystaniu energii geotermalnej i konwencjonalnej.
 3. Projektowanie systemów geotermalnych.
 4. Kaskadowe systemy geotermalne.
 5. Metody oceny zasobów energii wiatrowej.
 6. Schematy indywidualnych instalacji wykorzystania energii słonecznej.
 7. Schematy instalacji ciepłowniczych w skojarzonym wykorzystaniu energii słonecznej, geotermalnej i konwencjonalnej.
 8. Przykłady wykorzystania biomasy w instalacjach ciepłowniczych i energetycznych na terenie Polski.
 9. Ocena potencjału energetycznego wód i dobór turbin wodnych
 10. Ocena efektu ekologicznego (redukcja emisji i oszczędność paliw kopalnych) przy zastosowaniu danej kategorii energii odnawialnej.
 11. Energetyczna, ekonomiczna i emisyjna efektywność stosowania pomp ciepła.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Examination or Final test 1 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Preparation for classes 25 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i ćwiczeń audytoryjnych

Prerequisites and additional requirements:

znajomość zagadnień z zakresu termodynamiki i fizyki

Recommended literature and teaching resources:
 1. Cieśliński J., Mikielewicz J.: Niekonwencjonalne źródła energii. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996.
 2. Jastrzębski Z. M.: Energia słoneczna, konwersja fotowoltaiczna. Warszawa, PWN 1993.
 3. Lewandowski W.M. : Proekologiczne źródła energii odnawialnej. WNT, Warszawa 2002.
 4. Rubik M.: Pompy ciepła. Technika instalacyjna w budownictwie. Warszawa 2005.
 5. Sitnik L.J.: Ekopaliwa silnikowe. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 6. Soliński I.: Biomasa – energia odnawialna. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2001.
 7. Tytko R.: Odnawialne źródła energii, skrypt ZSE nr 1, Kraków.
 8. Barbacki A., Bujakowski W., Pająk L.: Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2006.
 9. Dudek J., Rachwalski J.: Pozyskiwanie i utylizacja gazu wysypiskowego. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 1998, nr 5.
 10. Górecki W.: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. AGH, WGGiOŚ, Kraków 2006.
  Gradziuk P. (red.): Biopaliwa. Wyd. „Wieś Jutra” Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 11. Jesionek J., Soliński I.: Energetyka wiatrowa w Polsce, Polityka Energetyczna, Wyd. IGSMiE PAN, tom7, z. 1, Kraków 2004.
 12. Johansson T.B., Kelly H, Reddy A. K .N., Williams R. H.: Renewable Energy-Sources for fuels and Elektricity. Island Press 1993.
 13. Kowalik P.: Potencjalne możliwości energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce. Gospodarka Paliwami i Energią, 1994, nr 3.
 14. Szczutowski S., Tworkowski J., Stolarski M.J.: Wierzba energetyczna. Wyd. Plantpress Sp. z o.o., Kraków 2004.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None