Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
GIS w inżynierii środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-109-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Krawczyk Artur (artkraw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krawczyk Artur (artkraw@agh.edu.pl)
dr inż. Szafarczyk Anna (Anna.Szafarczyk@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K004 posiada wiedzę w zakresie technologii przekazywania/upubliczniania informacji o środowisku, rozumie uwarunkowania społeczne i prawne publikowanych danych IS2A_K07 Examination
Skills
M_U001 posiada umiejętność integrowania danych przestrzennych o środowisku z różnego typu rozproszonych baz danych oraz systemów informacji przestrzennej i geograficznej IS2A_U01
M_U002 posiada umiejętności tworzenia spójnych przestrzennie systemów przetwarzania danych służących do realizacji prognoz zmian w środowisku oraz weryfikacji prognoz na bazie danych z monitoringu środowiska IS2A_U09 Test,
Participation in a discussion
M_U004 nabywa umiejętności pracy w zespole oraz kierowania realizacją małego projektu z zakresu systemów informacji przestrzennej IS2A_U02 Project
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat pozyskiwania danych przestrzennych o środowisku, przetwarzania i analizowania ich w celu poprawy efektywności zarządzania środowiskiem IS2A_W05 Examination
M_W002 posiada wiedzę na temat budowy zasobów informacji w postaci GIS przeznaczonych do realizacji zadań z planowania przestrzennego oraz wykorzystywanych do realizacji ocen oddziaływania na środowisko IS2A_W07 Examination
M_W003 posiada wiedzę na temat pozyskiwania danych przestrzennych związanych z inżynierią środowiska oraz zna możliwości ich przetwarzania w środowisku systemów GIS IS2A_W08
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K004 posiada wiedzę w zakresie technologii przekazywania/upubliczniania informacji o środowisku, rozumie uwarunkowania społeczne i prawne publikowanych danych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność integrowania danych przestrzennych o środowisku z różnego typu rozproszonych baz danych oraz systemów informacji przestrzennej i geograficznej - - - + - - - - - - -
M_U002 posiada umiejętności tworzenia spójnych przestrzennie systemów przetwarzania danych służących do realizacji prognoz zmian w środowisku oraz weryfikacji prognoz na bazie danych z monitoringu środowiska - - - + - - - - - - -
M_U004 nabywa umiejętności pracy w zespole oraz kierowania realizacją małego projektu z zakresu systemów informacji przestrzennej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę na temat pozyskiwania danych przestrzennych o środowisku, przetwarzania i analizowania ich w celu poprawy efektywności zarządzania środowiskiem + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat budowy zasobów informacji w postaci GIS przeznaczonych do realizacji zadań z planowania przestrzennego oraz wykorzystywanych do realizacji ocen oddziaływania na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę na temat pozyskiwania danych przestrzennych związanych z inżynierią środowiska oraz zna możliwości ich przetwarzania w środowisku systemów GIS + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Bazy danych przestrzennych

  Wprowadzenie do baz danych przestrzennych, język SQL, funkcje i operatory przestrzenne. Zapytania wybierające, aktualizujące, definiujące i zarządzające. Zapis danych, struktury danych, import i eksport danych przestrzennych.

 2. Rodzaje analiz przestrzennych

  Przegląd metod analizy danych przestrzennych, nakładanie warstw, buforowanie, etykietkowanie, zapytania geoatrybutowe. Analizy sieciowe i analizy gridowe.

 3. Wprowadzenie w GIS 3D.

  Wektorowe modele danych 3D. Klasyfikacja trójwymiarowego modelu danych – Level of Details. Chmury punktów oraz metody ich pozyskiwania ALS, TLS, SLS. Import i przetwarzanie chmur punktów, oprogramowanie, kierunki zastosowań.

 4. Systemy GIS w aspekcie realizacji wybranych Dyrektyw UE

  Wykorzystanie systmów GIS do realizacji dyrektywy “hałasowej”, Metody pozyskiwania danych i stosowane analizy w zakresie realizacji zdań dyrektywy “powodziowej”. Przegląd technologii i zasobów danych przygotowanego zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE.

 5. Zastosowanie systemów GIS w zakładach przemysłowych

  Systemy informacji przestrzennej w zakładach przemysłowych i komunalnych – zakłady górnicze, miejskie przedsiębiorstwa wodno kanalizacyjne i inne. Metodyka wytworzenia, wdrożenia i użytkowania systemów GIS w zakładach przemysłowych.

 6. Wprowadzenie z zagadnienia GIS dla inżynierii środowiska

  Podstawowe pojęcia związane z budową i wykorzystaniem systemów GIS. Kierunki zastosowań systemów GIS w przemyśle i administracji samorządowej. Ochrona powietrza, gleb, hydrografia, wodociągi i kanalizacja, hałas. Wykorzystanie GIS do analiz danych z monitoringu wybranych komponentów środowiska.

 7. Źródła i formaty danych dla GIS

  Pozyskiwanie i przetwarzanie danych przestrzennych. Identyfikacja układów współrzędnych Transformacja i kalibracja danych pomiędzy układami współrzędnych. Charakterystyka formatów danych GIS CAD i innych. Pojęcie projektu GIS w różnego typu aplikacjach GIS. Charakterystyka i podział różnych formatów danych geoprzestrzennych. Standardy danych krajowe i zagraniczne, formalne i nieformalne.

Project classes:
 1. Analiza rozkładu przestrzennego na podstawie wartości punktowych

  Metody interpolacji wartości ciągłej na podstawie pomiarów w punktach. Prognozy przekształceń środowiska (hałas, zanieczyszczenie powierza, opady pyłu, zawartości metali ciężkich w glebach). Weryfikacja prognoz w oparciu a pomiary.

 2. Wprowadzenie do realizacji projektów GIS

  W ramach zajęć studenci zakładają projekt GIS w programie QuantumGIS. Utworzenie 3 warstw informacyjnych – zastosowanie symboli kartograficznych. utworzenie warstw poligonowej, liniowej i punktowej.

 3. WMS i Kalibracja mapy glebowo-rolniczej

  Wykorzystanie WMS do orientacji danych przestrzennych Zeskanowane mapy glebowo-rolniczej kalibrowane w zadany układ współrzędnych. Kontrola wpasowania na podstawie danych WMS.

 4. Analizy środowiska glebowego

  Aktualizacja treści mapy gleb. rol. w zakresie zagospodarowania terenu. Uzupełnienie mapy glebowo – rolniczej o warstwy informaujące o stopniu zanieczyszenia gleb (odczyn oraz stężenia zanieczyszczeń). Analiza zanieczyszczeń gleb.

 5. Budowa gleboznawczego zasobu informacyjnego

  Wektoryzacja warstwy topologicznej (poligonowej) mapy glebowej, atrybuty bazy danych, zachowanie topologii warstwy. Dekompozycja mapy gleb.-rol. Uzupełnienie warstwy kompleksów gleb o dane siedlisk z mapy leśnej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Completion of a project 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

40% Ocena z kolokwium zaliczeniowego 40% ocena z projektów realizowanych w trakcie ćwiczeń. 20% oceny z przeprowadzonych zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw obsługi komputera, znajomość podstaw GIS.

Recommended literature and teaching resources:

“GIS Teoria i praktyka”, Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Magurie, David W. Rhind, PWN, Warszawa 2006
“Kartografia tematyczna”, Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, PWN, Warszawa 2012.
“GIS Obszary zastosowań”, Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski, PWN, Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None