Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ocena oddziaływania na środowisko
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-201-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gruszczyński Stanisław (sgrusz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kozakiewicz Ryszard (rysiek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 ma umiejętność wyszukiwania i interpretacji danych związanych z planowanymi przedsięwziaciami, warunkami przyrodniczymi i klimatycznymi IS2A_U03, IS2A_U01 Project
M_U002 ma umiejetność sporządzenia raporu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko IS2A_U19, IS2A_K03, IS2A_U16, IS2A_U11, IS2A_U02, IS2A_K02, IS2A_U03 Project
M_U003 potrafi korzystać z oprogramowania obliczeniowego: ExpertChoice, Statistica, Matlab w celu wykonania analiz związanych z OOS IS2A_U16, IS2A_U11 Project
Knowledge
M_W001 ma wiedzę dotyczącą europejskich i krajowych dyrektyw i przepisów dotyczących OOS IS2A_W06, IS2A_W03 Examination
M_W002 ma wiedzę dotyczącą organizacji i zasad działania systemu ocen oddziaływania w Polsce, ich roli w planowaniu gospodaqrczym i planowaniu przestrzennym IS2A_W03 Examination
M_W003 ma wiedzę dotyczącą uwarunkowan najlepszej dostępnej techniki (NDT-BAT) jako punktu odniesienia dla technologii projektowanych w przedsięwzięciach IS2A_W06 Examination,
Project
M_W004 ma pogłebioną wiedzę dotyczącą szczegółowej metodologii wykonywania ocen w ujęciu klasycznym: list kontrolnych, metod macierzowych, sieciowych i nakładania IS2A_W07 Examination
M_W005 ma pogłebioną wiedzę dotycząca nowych metod OOS: AHP. Fuzzy-AHP, metod hybrydowych oraz metod komputerowych (inteligencji obliczeniowej) IS2A_U11, IS2A_W07 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 ma umiejętność wyszukiwania i interpretacji danych związanych z planowanymi przedsięwziaciami, warunkami przyrodniczymi i klimatycznymi - - - + - - - - - - -
M_U002 ma umiejetność sporządzenia raporu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi korzystać z oprogramowania obliczeniowego: ExpertChoice, Statistica, Matlab w celu wykonania analiz związanych z OOS - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę dotyczącą europejskich i krajowych dyrektyw i przepisów dotyczących OOS + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę dotyczącą organizacji i zasad działania systemu ocen oddziaływania w Polsce, ich roli w planowaniu gospodaqrczym i planowaniu przestrzennym + - - + - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę dotyczącą uwarunkowan najlepszej dostępnej techniki (NDT-BAT) jako punktu odniesienia dla technologii projektowanych w przedsięwzięciach + - - - - - - - - - -
M_W004 ma pogłebioną wiedzę dotyczącą szczegółowej metodologii wykonywania ocen w ujęciu klasycznym: list kontrolnych, metod macierzowych, sieciowych i nakładania + - - + - - - - - - -
M_W005 ma pogłebioną wiedzę dotycząca nowych metod OOS: AHP. Fuzzy-AHP, metod hybrydowych oraz metod komputerowych (inteligencji obliczeniowej) + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Hybrydowe metody OOS

  Metoda RIAM. Połączenie GIS, metody AHP i wnioskowania rozmytego. Fuzzy AHP.

 2. Sieci przekonań

  Wnioskowanie bayesowskie. Sieci przekonań. Elementarne przykłady zastosowania sieci przekonańa w OOS. Oprogramowanie do modelowania sieci.

 3. Proste modele ewolucyjne

  Wykorzystanie algorytmów neuronowych: modele uzyskiwane w drodze uczenia z nadzorem i bez nadzoru. Metoda Self Organiznig Map (SOM). Zastosowanie.

 4. Metody CI w OOS

  CI – inteligencja obliczeniowa. Wnioskowanie rozmyte: podstawowe zasady konstrukcji modeli rozmytych (mamdani i Takag-Sugano-Kang). Oprogramowanie. Przykład metody OOS.

 5. Metody OOS. Listy kontrolne

  Rodzaje list kontrolnych. Metody szczególowe. Listy ważone i skalowane. Zastosowanie.

 6. Metody OOS. Sieci i nakładanie

  Metody sieciowe – konstrukcja sieci przyczynowo-skutkowej. Nakładanie jako metoda i jego renesans w epoce komputerowej. GIS jako narzedzie integrujące OOS.

 7. Metody porównywania parami

  Klasyczna metoda porównywania parami. Metoda Analytic Hierachy Process (AHP) i jej zastosowanie przy podejmowaniu decyzji wielokryterialnych w OOS.

 8. System OOS w Polsce i Europie

  Pojęćie polityki środowiskowej i zarządzania środowiskiem. Koncepcja narzędzi polityki środowiskowej: USA, Kanada, kraje europejskie. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące OOS. Dyrektywy uzupełniające. Ewolucja systemów. Warunki krajowe.

 9. System OOS w Polsce

  Instytucjonalne umocowanie róznych typów OOS: przedsiewzięcia (kwestaia szkodliwości), plany i programy, planowanie przestrzenne, przeglądy ekologiczne, pozwolenia zintegrowane. Komptencje organów.

 10. Elementy metod wyceny wartości środowiska

  Przegląd metod wyceny wartości środowiska.

 11. Raport OOS

  Treść raportów. Źródła informacji o danych przestrzennych i zagrożeniach. Modele branżowe. Miejsce metod OOS w raporcie.

 12. Pozwolenia zintegrowane i przeglądy ekologiczne

  Instytucja pozwolenia zintegrowanego. BAT. Koncepcja IPPC. BREF-y jako źródło informacji o BAT. Uwarunkowania prawne. Instytucja przglądów ekologicznych.

 13. Procedury OOS

  Ścieżki postęowania OOS w różnych okolicznościach w Polsce.

 14. Metody OOS. Metody macierzowe

  Rodzaje macierzy decyzyjnych. Macierz Leopolda. Zastosowanie.

Project classes:
 1. Sieć przyczynowo-skutkowa

  Ocena pośrednich i wtórnych oddziaływań na środowisko wybranej inwestycji przy pomocy sieci przyczynowo – skutkowej.

 2. Wybór wariantu

  Wybór optymalnego wariantu inwestycyjnego metodą porównywania parami.

 3. Ocena raporu OOS

  Zaliczenie projektów – komunikacja i dyskusja społeczna wyników ocen środowiskowych, rola i zadania wykonawców ocen środowiskowych.

 4. Macierz Leopolda

  Wstępna ocena oddziaływania na środowisko wybranej inwestycji metodą macierzy oddziaływań wzorowanej na Macierzy Leopolda.

 5. Wybór wariantu – AHP

  Ocena oddziaływania na środowisko metodą AHP przy wykorzystaniu programu Expert Choice. Wprowadzenie, podstawy metody, skala Saate’go, cele i etapy prac. Możliwości dodatkowych analiz udostępnianych w programie Expert Choice.

 6. Wstępna ocena przedsięwzięcia

  Ocena oddziaływania na środowisko wybranej inwestycji – identyfikacja istotnych aspektów środowiskowych przy pomocy listy opisowej.

 7. Ustalenie zakresu OOS

  Wstępna ocena oddziaływania na środowisko wybranej inwestycji – Wprowadzenie do projektów, charakter oddziaływań analizowanych w OOŚ. Opis inwestycji i charakterystyka jej otoczenia.

 8. Rodzaje ocen

  strategiczna ocena oddziaływania na środowisko a ocena dla inwestycji. Zakres i zawartość raportu oceny oddziaływania na środowisko. Przykłady raportów.

 9. Listy kontrolne

  Metoda listy ważonej i skalowanej – ocena istotności komponentów środowiska. Dyskusja różnic w ocenie środowiska przez grupy ćwiczeniowe.

 10. Listy kontrolne

  Metoda listy ważonej i skalowanej – ocena zmian środowiska przy wykorzystaniu funkcji jakości środowiska dla wybranych komponentów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 137 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Contact hours 5 h
Completion of a project 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.5*Średnia_ocena_projektów+0.1*Ocena_prezentacji_projektu+0.4*Ocena_egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Komisja Europejska: Podręcznik postępowania w sprawie OOŚ – Przegląd raportu OOŚ
  Luksemburg: Biuro Wydawnictw Oficjalnych Wspólnot Europejskich 2001.
 2. Kowalczyk R., Starzewska-Sikorska A.: Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w układach sektorowych.
 3. Podgajniak T., Behnke M., Szymański J.: Wybrane aspekty oddziaływań środowiska – pozwolenia zintegrowane, analizy ryzyka, przeglądy ekologiczne i programy dostosowawcze
 4. Florkiewicz E., Tyszecki A.: Postępowania w sprawie OOŚ przy podejmowaniu decyzji administracyjnych.

Pozycje 2-4: Część biblioteki “Problemów Ocen Środowiskowych” Wydawnictwa EkoKonsult.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None