Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Dokumentowanie i prognozowanie stanu gleb
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-224-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gruszczyński Stanisław (sgrusz@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Urbański Krzysztof (urbanski@agh.edu.pl)
dr inż. Wojtanowicz Piotr (wojtan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 ma umiejętność planowania i interpretowania wyników obserwacji gleb w celu określenia ich stanu IS2A_U10 Project
M_U002 ma umiejętność wykorzystania teoretycznych i empirycznych modeli przekształceń stanu gleb IS2A_U09, IS2A_U14 Project
Knowledge
M_W001 ma szczegółową wiedzę dotyczącą czynników determinujących przydatność gleb do poszczególnych funkcji IS2A_W07, IS2A_W05 Test
M_W002 ma wiedzę dotyczącą modelowania chemizmu i właściwości fizycznych gleb, w tym predykcji skutków prowadzących do zmian zawartości węgla organicznego IS2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 ma umiejętność planowania i interpretowania wyników obserwacji gleb w celu określenia ich stanu - - + + - - - - - - -
M_U002 ma umiejętność wykorzystania teoretycznych i empirycznych modeli przekształceń stanu gleb - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma szczegółową wiedzę dotyczącą czynników determinujących przydatność gleb do poszczególnych funkcji + - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę dotyczącą modelowania chemizmu i właściwości fizycznych gleb, w tym predykcji skutków prowadzących do zmian zawartości węgla organicznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Nowoczesne ujęcie dokumentacji gleb

  Mapa gleb Unii Europejskiej. Reguły i Funkcje Pedotransferu.

 2. Modele szczegółowe

  Model właściwości wodnych gleb van Genuchtena

 3. Funkcje gleb; problem dokumentacji

  Problem funkcji gleb w środowisku. Dokumentacja stanu gleb w ujęciu tradycyjnym.

 4. Cechy i kryetria oceny gleb

  Cechy glebowe, ich powiązanie oraz problem interpretacji ich wskazań.

 5. Problem trójwymiarowości gleb

  Ciągła zmienność gleb oraz jej relacja do zobrazowań dyskretnych. Tradycyjne ujęcie zmienności. Rozmyty model zmienności gleb.

 6. Modele empiryczne gleb

  Model SCORPAN, model SoLIM. Pozyskiwanie wiedzy o powiązaniach między cechami glebowymi: metody inteligencji obliczeniowej.

 7. Modele "węglowe"

  Założenia i wykorzystanie modeli “węglowych”: model RothC oraz CENTURY.

 8. Prognozowanie przekształceń

  Przekształcenia gleb w okręgach przemysłowych. Metody prognozowania skutków przekształceń gleb.

Project classes:
 1. Rozmyty model morfologii gleb

  Opracowanie modelu rozmytego morfologii gleb na podstawie danych empirycznych.

 2. Planowanie monitorigu gleb

  Opracowanie planu monitoringu gleb w obszarach przemysłowych i poza zasięgiem przemysłu. Wybór i interpretacja kryteriów oceny wyników obserwacji.

 3. Model hydrologiczny gleb

  Wykorzystanie równań van Genuchtena w modelowaniu cech hydrologicznych gleb. Program Rosetta.

 4. Model węglowy

  Wykorzystanie modelu RothC w ocenie skutków decyzji gospodarczych.

 5. Osuszenie i zawodnienie gleb

  Prognoza skutków osuszenia i zawodnienia gleb.

Laboratory classes:
 1. Wykonanie oznaczeń ASA

  Wykonanie oznaczeń metali w ASA.

 2. Wykonanie oznaczeń C i S

  Wykonanie oznaczeń C i S w aparacie ELTRA.

 3. Oznaczenie Hg

  Oznaczenie Hg w aparacie AMA.

 4. Opracowanie zbiorcze wyników

  Wykonanie map rozkładu zanieczyszczenia gleb.

 5. Przygotowanie prób do analizy zanieczyszczeń

  Wykonanie przygotowań do analizy chemicznej prób gleb: osuszenie, ujednorodnienie, przetarcie, przesianie.

 6. Mineralizacja prób

  Mineralizacja w piecu mikrofalowym.

 7. Roztwory wzorcowe

  Przygotowanie roztwórów wzorcowych zanieczyszczeń.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena_końcowa=0.3*średnia_projketowych+0.3*średnia_z_laboratoriów+0.4*ocena_kolokwium_zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. McBratney, A. B., M. L. {Mendonça Santos}, and B. Minasny. “On digital soil mapping.” Geoderma 117 (2003): 3-52. (Internet)
 2. A model for the turnover of carbon in soil Model description and windows users guide
  November 1999 issue (modified August 2008)K Coleman & DS Jenkinson Rothamsted Research
  Harpenden Herts AL5 2JQ (Internet)
 3. Matriały dydaktyczne zawarte na portalu EUSOILS:
  http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/doc.html
 4. Gruszczyński S.:Analiza danych kartograficzno-glebowych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko, Wyd. AGH 2008
 5. Eckes, Gołda, Gruszczyński: Zasady bonitacji gleb industrioziemnych na terenach rekultywowanych Kraków :AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009
 6. Ochrona środowiska na terenach górniczych : praca zbiorowa — pod kier. Janusza OSTROWSKIEGO, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Uzupełnienie w przypadku nieobecności:
1. Ćwiczenia projektowe: opracowanie projektu + ustna odpowiedź na tematy związane z projektem.
2. Ćwiczenia laboratoryjne: udział w laboratoriach.