Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modelowanie i ocena hałasu w środowisku
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-225-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wszołek Tadeusz (tadeusz.wszolek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wszołek Tadeusz (tadeusz.wszolek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ptrafi współdziałać w grupie i pracować zespołowo w zakresie przygotowania, realizacji i raportowania wyników kontroli stanu środowiska Report
Skills
M_U001 potrafi zaplanować, przygotować niezbędne dane i przeprowadzić komputerowe symulacje rozprzestrzenienia się dźwięku w środowisku oraz interpretować ich wyniki IS2A_U09 Report,
Project
M_U002 potrafi wykorzystać metody analityczne do oceny stanu wibroakustycznego środowiska IS2A_U09 Report,
Project
M_U003 posiada ogólną wiedzę z zakresu prognozowania i redukcji zagrożeń akustycznych w środowisku IS2A_U19 Project
Knowledge
M_W001 zna zastosowania zaawansowanych technik pomiarowych i obliczeniowych w zakresie diagnostyki klimatu akustycznego środowiska i rozwiązywania złożonych zadań związanych z jego oceną i poprawą IS2A_W11 Test
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu hałasu w zastosowaniu w ocenach oddziaływania na środowisko oraz jej zastosowań dla celów ocen strategicznych, przedsięwzięć, planowania przestrzennego i przeglądów ekologicznych IS2A_W05 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ptrafi współdziałać w grupie i pracować zespołowo w zakresie przygotowania, realizacji i raportowania wyników kontroli stanu środowiska - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaplanować, przygotować niezbędne dane i przeprowadzić komputerowe symulacje rozprzestrzenienia się dźwięku w środowisku oraz interpretować ich wyniki - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać metody analityczne do oceny stanu wibroakustycznego środowiska + - - + - - - - - - -
M_U003 posiada ogólną wiedzę z zakresu prognozowania i redukcji zagrożeń akustycznych w środowisku + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna zastosowania zaawansowanych technik pomiarowych i obliczeniowych w zakresie diagnostyki klimatu akustycznego środowiska i rozwiązywania złożonych zadań związanych z jego oceną i poprawą + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu hałasu w zastosowaniu w ocenach oddziaływania na środowisko oraz jej zastosowań dla celów ocen strategicznych, przedsięwzięć, planowania przestrzennego i przeglądów ekologicznych + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Zastosowanie obliczeń modelowych w ocenach i kontroli klimatu akustycznego środowiska

  Kryteria oceny hałasu w środowisku, wymagania stawiane ocenom i raportom oddziałyawnia na środowisko w zakresie oddziaływań akustycznych. Programy ochrony środowiska przed hałasem.

 2. Modelowanie źródeł hałasu komunikacyjnego i przemysłowego i jego rozkładu hałasu środowisku

  Modele obliczeniowe zalecane w Dyrektywie 2002/49/WE – model hałasu drogowego, lotniczego, kolejowego i przemysłowego. Tłumienie dźwięku podczas propagacji na zewnątrz – ekranowanie, pochłanianie przez powietrze, zieleń i grunt oraz strefy zurbanizowane.

 3. Parametry opisujące klimat akustyczny środowiska w zastosowaniu w ocenach i raportach

  Równoważny poziom dźwięku A – poziomy LAeqD, LAeqN oraz poziomy długookresowe LN i LDWN. Widma 1/1 i 1/3 oktawowe dźwięku, poziomy wskaźnikowe hałasu – korekcja impulsowa i tonalna. Moc akustyczna źródła dźwięku – źródła punktowe, liniowe, powierzchniowe, rozprzestrzenianie się dźwięku w polu swobodnym.

 4. Mapy hałasu wymagane przez Prawo ochrony środowiska

  Mapy hałasu miast wynikające z Art.118 ustawy POŚ, mapy w otoczeniu dróg, linii kolejowych, lotnisk wynikających z Art. 179 POŚ oraz mapy w otoczeniu obiektów i instalacji przemysłowych sporządzanych do ocen odziaływania przedsięwzięć na środowisko, przeglądów ekologicznych oraz wniosków o pozwolenie zintegrowane.

Project classes:
 1. Modelowanie w programie SoundPLAN

  Zapoznanie się z pakietem do modelowania hałasu SoundPLAN, modelowanie źródeł hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. Model akustyczny propagacji hałasu w środowisku.

 2. Pomiar mocy akustycznej źródeł hałasu przemysłowego

  W ramach ćwiczenia wykonany zostanie pomiar mocy akustycznej źródła hałasu przemysłowego w warunkach in-situ, z zastosowaniem normy PN ISO 3746.

 3. Wyznaczanie poziomów LAeqD i LAeqN do weryfikacji obliczeń modelowych hałasu drogowego

  Wyznaczenie na drodze pomiarowej wartości poziomów LAeqD i LAeqN hałasu drogowego dla wybranego odcinka drogi w zastosowaniu do weryfikacji obliczeń modelowych. Wykonanie pomiarów hałasu i wielkości pozaakustycznych niezbędnych do sporządzenia modelu akustycznego.

 4. Projekt mapy hałasu wybranego obiektu

  W ramach projektu wykonana będzie mapa hałasu – fragmentu drogi, linii kolwejowej, obiektu przemysłowego lub fragmentu miasta. Każdy student otrzyma indywidualnie inny obiekt do zamodelowania.

 5. Wyznaczanie poziomów LDWN z danych monitoringowych hałasu drogowego

  Wyznaczenie wskaźników długookresowych hałasu, LDWN, LN i LD z danych zarejestrowanych przez stację monitoringową wybranego źródła hałasu komunikacyjnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 4 h
Contact hours 4 h
Completion of a project 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
 1. kolokwium zaliczeniowe w postaci testu na platformie UPEL – 50 %
 2. zaliczenia sprawozdań i projektów – 50 %
Prerequisites and additional requirements:

Student powinien znać podstawowe zagadnienia z zakresu akustyki środowiska oraz posługiwania się komputerem, w tym podstaw zasad działania sieci komputerowych.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem.
 2. Directive 2002/49/WE of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise. Official Journal of the European Communities L 189/12, 18.7.2002.
 3. PN-ISO 1996-1:2006. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Część 1: Podstawowe wielkości i procedury.
 4. PN-ISO 1996-2:1999. Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.
 5. PN-ISO 1996-3:1999. Akustyka. Opis i pomiar hałasu środowiskowego. Część 3: Wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.
 6. PN-ISO 9613-1:2000. Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas jego propagacji na zewnątrz. Obliczenia pochłaniania dźwięku przez atmosferę.
 7. PN-ISO 9613-2:2000. Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas jego propagacji na zewnątrz. Ogólna metoda obliczania.
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linia tramwajową, lotniskiem, portem, Dz.U. Nr 192, poz.1392.
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pobieranej wody, Dz.U. Nr 206, poz. 1291.
 10. Rozporządzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. Nr 120 poz. 826.
 11. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.).
 12. Materiały dostępne na stronie przedmiotu na platformie UPEL.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None