Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy formalne i technologiczne INSPIRE
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-226-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Krawczyk Artur (artkraw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krawczyk Artur (artkraw@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Cichociński Piotr (piotr.cichocinski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 potrafi wykorzystać sieciowe systemy informacji geograficznej do komunikacji społecznej związanej ze stanem środowiska lub projektami przekształcającymi stan środowiska IS2A_K07 Examination
Skills
M_U001 student potrafi przeszukiwać sieciowe bazy danych przestrzennych (w tym bazy metadanych), selekcjonować informacje, integrować dane pochodzące z systemu INSPIRE , analizować wybrany problem środowiskowy oraz uzasadnić swoją opinię IS2A_U01 Project
M_U002 potrafi zastosować pozyskane dane przestrzenne do realizacji analiz GIS, potrafi opublikować wyniki analiz w środowisku sieciowym, zna techniki prezentacji informacji geograficznej IS2A_U12 Project
Knowledge
M_W001 zna źródła danych przestrzennych (geograficznych) i podstawy technologii sieciowego przetwarzania tych danych oraz posiada pogłębioną wiedzę na temat modelowania, formatowania publikowania i przesyłania informacji geograficznej IS2A_W08 Examination
M_W002 posiada wiedzę o trendach rozwojowych geoinformatyki w zakresie sieciowych systemów przetwarzania danych włącznie z najnowszymi trendami technologicznymi IS2A_W09 Examination
M_W004 posiada wiedzę niezbędną do przeprowadzenia złożonych analiz przestrzennych realizowanych w środowisku sieciowym IS2A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 potrafi wykorzystać sieciowe systemy informacji geograficznej do komunikacji społecznej związanej ze stanem środowiska lub projektami przekształcającymi stan środowiska + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 student potrafi przeszukiwać sieciowe bazy danych przestrzennych (w tym bazy metadanych), selekcjonować informacje, integrować dane pochodzące z systemu INSPIRE , analizować wybrany problem środowiskowy oraz uzasadnić swoją opinię - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zastosować pozyskane dane przestrzenne do realizacji analiz GIS, potrafi opublikować wyniki analiz w środowisku sieciowym, zna techniki prezentacji informacji geograficznej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna źródła danych przestrzennych (geograficznych) i podstawy technologii sieciowego przetwarzania tych danych oraz posiada pogłębioną wiedzę na temat modelowania, formatowania publikowania i przesyłania informacji geograficznej + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę o trendach rozwojowych geoinformatyki w zakresie sieciowych systemów przetwarzania danych włącznie z najnowszymi trendami technologicznymi + - - - - - - - - - -
M_W004 posiada wiedzę niezbędną do przeprowadzenia złożonych analiz przestrzennych realizowanych w środowisku sieciowym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawy technologiczne interoperacyjności danych przestrzennych

  W3Consortium – standaryzacja sieci Internet, rola Object Management Group w standaryzacji paradygmatu obiektowego. Open Geospatial Consortium – standaryzacja informacji geograficznej. Standaryzacja usług, zbiorów danych, metadanych. Przegląd usług (WMS, WCS, WFS), formatów danych (GML) i metadanych. Rola pozostałych organizacji standaryzacyjnych: DoublinCore, EPSG, NUTs.

 2. Rola oprogramowania w budowie INSPIRE

  Wolne źródła danych geograficznych OpenStreetMap. Kategorie wolnego oprogramowania: geoserwery, serwery metadanych (np. GeoNetwork), aplikacje GIS, biblioteki GIS (proj4, GDAL). Formaty danych, konwersja danych publikacja danych geoprzestrzennych. Komercyjne systemy informacji geograficznej (Google Earth, VirtualGlobe i inne). Rola oprogramowania do budowy rozwiązań WebGIS.

 3. Wykorzystanie INSPIRE oraz innych geoportali do publikowania i pozyskiwania danych o środowisku

  Identyfikacja wymagań w zakresie publikowania danych dotyczących środowiska oraz możliwości pozyskania danych o środowisku za pośrednictwem komercyjnych i infrastrukturalnych danych przestrzennych. Przegląd zasobów krajowych instytucji GUGIK, GIOŚ, GDLP, IUiNG, PIG. Konsekwencje dyrektyw UE w zakresie pozyskiwania danych i ich publikacji – Dyrektywa “Wodna/Powodziowa” powstaje system ISOK, dyrektywa “Hałasowa” popularyzacja zamieszczania informacji o hałasie. Rejestracja danych z monitoringu hydrosfery. Źródła danych o środowisku OneGeology, EuroSoils.

 4. Interoperacyjne modelowanie danych przestrzennych

  Metodyka definicji danych geograficznych zgodnych z wymaganiami interoperacyjności. Przykłady definicji języków opisu różnego typu zjawisk fizycznych za pomocą języków znacznikowych: KML, BDOT-GML, GeoSciML, GroundWater ML, CityGML wraz z ADE takie jak: Noise, Hydro, UtilityNetwork. Tworzenie własnych schematów danych przestrzennych na bazie istniejących już języków, analiza i testowanie modelowanych danych przestrzennych.

 5. Harmonizacja danych o środowisku na przykładzie danych o hydrosferze

  Harmonizacja danych o środowisku na przykładzie danych o hydr sferze oraz własnych danych przestrzennych. Pojęcie semantyki danych, uzgadnianie schematów danych, identyfikacja różnic, budowa reguł translacji danych pomiędzy schematami. uwzględnianie aspektów między narodowych (język, strona kodowania znaków) oraz pojęć z różnych dziedzin.

 6. Rola geoportali w procesach komunikacji społecznej

  Wszechstronne możliwości wykorzystania geoportali do budowy lokalnych społeczności, prezentacji danych z monitoringu środowiska naturalnego. Wykorzystanie geoportali do prezentacji projektowanych wpływów inwestycji oraz uzgodnienia warunków i wariantów inwestycji oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

 7. Podstawy formalne paneuropejskiego systemu interoperacyjności danych przestrzennych

  Dyrektywa INSPIRE i powiązania tej dyrektywy z dyrektywami – IPCC (pozwolenia zintegrowane) i “reużytkowej” (wielokrotnego wykorzystywania danych). Rozporządzenia do dyrektywy INSPIRE. Przegląd zawartości 3 aneksów dyrektywy. Aktualny stan wdrożenia dyrektywy w Europie/Polsce. Geoportal Inspire, funkcjonalność usługi geoportalu (budowa społeczności zorientowanej na wykorzystanie geoinformacji)
  INSPIRE spójna podstawa techniczna realizacji polityki kształtowania i ochrony środowiska w dowolnej skali.

 8. Struktura infrastruktury danych przestrzennych

  Definicja podstawowych pojęć związanych z protokołem http, usługami sieciowymi oraz portalami. Definicja Geoportalu, elementy składowe geoportalu, zasady współpracy pomiędzy geoportalami. Przegląd komercyjnego i wolnego oprogramowania przeznaczonego do budowy Geoportalu. Przykłady geoportali różnych warstw oraz geoportali tematycznych krajowych i zagraniczych. Standaryzacja układów współrzędnych geograficznych i geodezyjnych.

Project classes:
 1. Metadane

  Metadane o danych opisowych (DoublinCore), metadane o danych przestrzennych (GeoNetwork).

 2. Usługi udostępniania map – WMS

  Wykorzystanie usługi WMS (Web Map Service), przeglądarka internetowa i oprogramowanie GIS. Przeglądanie zasobów geoportali ocena zakresu, jakości i kompletności danych o środowisku.

 3. Usługi udostępniania wyróżnień WFS i język GML

  Eksport, import danych w GML (Geography Markup Langugae), wykorzystanie WFS (Web Feature Service), implementacje GML do konkretnych zastosowań (krajowe i zagraniczne).

 4. Geoportal – serwer danych przestrzennych

  Utworzenie środowiska publikacji danych przestrzennych – opublikowanie danych GML.

 5. Stylizacja treści danych przestrzennych SLD

  Utworzenie własnego schematu wyglądu danych na bazie standardu SLD. Przetestwane własnego geoportalu.

 6. "WebGIS" – Zamknięte systemy prezantacji danych GIS w sieci

  Formaty danych (shp, csv, …) i aplikacje. Układy współrzędnych. Portale WebGIS, ArcGISonline, GoogleEarth, BingMaps. Tworzenie map tematycznych na bazie portali WebGIS, udostępnianie map w sieci.

 7. Budowa geoportalu tematycznego

  Wykorzystanie geoportalu do publikacji informacji o środowisku, planowanych inwestycjach oraz wydarzeniach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 130 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 24 h
Realization of independently performed tasks 44 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa składa się w 50% oceny z projektów oraz 50% oceny z egzaminu końcowego.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana jest znajomość podstaw GIS.

Recommended literature and teaching resources:
 1. “GIS Rozwiązania sieciowe”, Tomasz Kubik, PWN.
 2. “GIS Obszary zastosowań”, D. Gotlib, A. Iwaniak, R. Olszewski, PWN.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach.