Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie i handel emisjami
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-302-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Jakubiak Mateusz (jakubiak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Jakubiak Mateusz (jakubiak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość istotności skutków środowiskowych działalności podmiotów gospodarczych oraz rozumie potrzebę ograniczania i zapobiegania tym skutkom poprzez wprowadzanie odpowiedniej polityki ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie międzynarodowym IS2A_K02, IS2A_K04 Participation in a discussion
M_K002 potrafi współdziałać i pracować w grupie w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, przyjmując w niej różne role IS2A_K03, IS2A_K06 Participation in a discussion
M_K003 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat potrzeb ograniczania wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze oraz współczesnych osiągnięć techniki i ekonomii w zakresie minimalizacji tego oddziaływania; przekazuje powyższą wiedzą w sposób powszechnie zrozumiały inspirując proces uczenia się u innych osób IS2A_K01, IS2A_K07 Participation in a discussion
Skills
M_U001 posługuje się wiedzą z zakresu funkcjonowania systemów handlu uprawnieniami do emisji w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie analizy kosztów objęcia podmiotu gospodarczego systemem IS2A_U16, IS2A_U11, IS2A_U13, IS2A_U03, IS2A_U01 Project,
Participation in a discussion
M_U002 umie wskazać najbardziej efektywny ekonomicznie i środowiskowo kierunek polityki przedsiębiorstwa w zakresie emisji gazów cieplarnianych IS2A_U16, IS2A_U21, IS2A_U13, IS2A_U01, IS2A_U02 Project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 zna i rozumie pojęcia oraz zagadnienia z związane z systemami handlu uprawnieniami do emisji IS2A_W05 Test
M_W002 ma szczegółową wiedzę z zakresu mechanizmów używanych w systemach handlu uprawnieniami do emisji IS2A_W05 Test
M_W003 zna funkcjonowanie systemów rozdziału i handlu uprawnieniami do emisji oraz rozumie ich wpływ na podmioty gospodarcze i środowisko przyrodnicze IS2A_W05, IS2A_W13 Test,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość istotności skutków środowiskowych działalności podmiotów gospodarczych oraz rozumie potrzebę ograniczania i zapobiegania tym skutkom poprzez wprowadzanie odpowiedniej polityki ochrony środowiska przyrodniczego na poziomie międzynarodowym - - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi współdziałać i pracować w grupie w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, przyjmując w niej różne role - - - + - - - - - - -
M_K003 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat potrzeb ograniczania wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze oraz współczesnych osiągnięć techniki i ekonomii w zakresie minimalizacji tego oddziaływania; przekazuje powyższą wiedzą w sposób powszechnie zrozumiały inspirując proces uczenia się u innych osób - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 posługuje się wiedzą z zakresu funkcjonowania systemów handlu uprawnieniami do emisji w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie analizy kosztów objęcia podmiotu gospodarczego systemem + - - + - - - - - - -
M_U002 umie wskazać najbardziej efektywny ekonomicznie i środowiskowo kierunek polityki przedsiębiorstwa w zakresie emisji gazów cieplarnianych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie pojęcia oraz zagadnienia z związane z systemami handlu uprawnieniami do emisji + - - - - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę z zakresu mechanizmów używanych w systemach handlu uprawnieniami do emisji + - - - - - - - - - -
M_W003 zna funkcjonowanie systemów rozdziału i handlu uprawnieniami do emisji oraz rozumie ich wpływ na podmioty gospodarcze i środowisko przyrodnicze + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Teoretyczne podstawy funkcjonowania handlu uprawnieniami do emisji.

  Handel uprawnieniami do emisji jako ekonomiczny instrument ochrony środowiska. Rodzaje rynków i formy organizacji handlu uprawnieniami do emisji. Handel emisjami jako instrument ograniczania kosztów użytkowania środowiska przyrodniczego.

 2. Podstawy formalno-prawne funkcjonowania handlu uprawnieniami do emisji w Unii Europejskiej.

  Dokumenty i akty prawne Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu i handlu uprawnieniami do emisji. Postanowienia Protokołu z Kioto a Unia Europejska.

 3. Zasady i funkcjonowanie EU ETS.

  System typu cap and trade na przykładzie funkcjonowanie EU ETS. Uczestnicy systemu. Instalacje objęte obligatoryjnie systemem. Charakterystyka uprawnień do emisji.

 4. Rynek handlu uprawnieniami do emisji.

  Typy i rodzaje transakcji na rynku handlu uprawnieniami do emisji. Krajowe plany rozdziału uprawnień. Monitorowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych.

 5. Globalne podstawy formalno-prawne funkcjonowania handlu uprawnieniami do emisji.

  Rozwój globalnych działań na rzecz ochrony klimatu. Globalne zobowiązania na rzecz ochrony klimatu jako podstawa dla opracowania międzynarodowego handlu uprawnieniami do emisji. Postanowienia Protokołu z Kioto a handel uprawnieniami do emisji.

 6. System handlu uprawnieniami do emisji w Unii Europejskiej.

  Ogólne ramy funkcjonowania systemu. Podstawy funkcjonowania handlu uprawnieniami do emisji w trzech okresach wprowadzania sytemu w Unii Europejskiej.

Project classes:
 1. System handlu uprawnieniami do emisji w Polsce.
 2. Praktyczne aspekty funkcjonowania handlu uprawnieniami do emisji w przedsiębiorstwach w Polsce.
 3. Techniczne aspekty organizacji procesu aukcji uprawnień do emisji w ramach EU ETS.
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Completion of a project 5 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wynika z kolokwium zaliczeniowego treści wykładów (waga 0,4) oraz z oceny z ćwiczeń projektowych (waga 0,6).

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania oraz ochrony powietrza.

Recommended literature and teaching resources:

Baran J., Janik A., Ryszko A.:Handel emisjami w teorii i praktyce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011,
Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.
Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 (Dz.U. z 2005 r., nr 203, poz. 1684)
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070)
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None