Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Organizacja procesu inwestycyjnego
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-303-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mikołajczak Jerzy (miki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Mikołajczak Jerzy (miki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie przedsiębiorczości i przebiegu procesu inwestycyjnego do założenia własnej firmy, pomocy innym osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz właściwej współpracy z organami administracji terenowej i samorządowej IS2A_K06 Activity during classes,
Test,
Engineering project
Skills
M_U001 umie zaplanować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego i określić organy administracji, z którymi będzie współpracował; potrafi przygotować wnioski, aby uzyskać dla poszczególnych etapów decyzje administracyjne IS2A_U14, IS2A_U01 Project,
Execution of a project
M_U002 potrafi określić źródła finansowania przedsięwzięcia IS2A_U16 Project,
Execution of a project
M_U003 potrafi określić wpływ inwestycji na środowisko IS2A_U19 Project,
Execution of a project
M_U004 potrafi - zgodnie z obowiązującym prawem - zorganizować przetarg i wybrać wykonawcę projektu IS2A_U21, IS2A_U03 Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna akty prawne, które regulują przebieg procesu inwestycyjnego, etapy procesu inwestycyjnego i środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji IS2A_W12, IS2A_W03 Activity during classes,
Test,
Project,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie przedsiębiorczości i przebiegu procesu inwestycyjnego do założenia własnej firmy, pomocy innym osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz właściwej współpracy z organami administracji terenowej i samorządowej + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 umie zaplanować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego i określić organy administracji, z którymi będzie współpracował; potrafi przygotować wnioski, aby uzyskać dla poszczególnych etapów decyzje administracyjne + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi określić źródła finansowania przedsięwzięcia + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi określić wpływ inwestycji na środowisko - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi - zgodnie z obowiązującym prawem - zorganizować przetarg i wybrać wykonawcę projektu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna akty prawne, które regulują przebieg procesu inwestycyjnego, etapy procesu inwestycyjnego i środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Pojęcia: przedsiębiorstwo państwowe, prywatyzacja, spółki, ich rejestracja.
2. Słownik terminów i skrótów związanych z procesem inwestycyjnym. Pojęcie inwestycji budowlanych, rodzaje inwestycji budowlanych i ich podział. Inwestor: definicja i rodzaje inwestorów. Pojęcie dywestycji.
3. Przetargi na wykonanie przedsięwzięcia – ustawa o zamówieniach publicznych.
4. Inwestycje celu publicznego.
5. Źródła finansowania przedsięwzięć.
6. Etapy procesu inwestycyjnego. Uczestnicy procesu inwestycyjnego, organy administracji architektoniczno-budowlanej mające prawo ingerencji w proces inwestycyjny
7. Uzyskanie informacji o przeznaczenie terenu w MPZP.
8.Tryb pozyskiwania gruntów pod przedsięwzięcie (grunty prywatne i Skarbu Państwa w tym również gminy)i podatek od nieruchomości i gruntów.
9. Postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym dla przedsięwzięć oddziałujących na obszar Natura 2000.
10. Decyzje budowlane:
- zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
- pozwolenie na budowę,
- zmiana decyzji pozwolenia na budowę,
- przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
- rozbiórka obiektu budowlanego,
- zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Project classes:
 1. Podstawy prawne procesu inwestycyjnego

  1. Omówienie treści ćwiczeń projektowych.
  2. Podanie podstawowych aktów prawnych – dostęp do nich poprzez ISAP.
  3. Prawo budowlane.
  4. Dostęp do gminnych informacji przez BIP.

 2. Projekt – realizacja inwestycji

  1. Student wybiera oraz parametryzuje 2 dowolne przedsięwzięcia budowlane. Jedno jest przedsiębiorstwem państwowym drugie dowolną spółką.
  2. Wybiera gminę w której bedzie je realizował. Jedno z przedsięwzięć zlokalizowane będzie w sąsiedztwie obszaru Natura 2000.
  3. Nie posiada tytułu prawnego do terenu na którym zamierza zrealizować inwestycję.
  4. Definiuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego dla 2 wybranych inwestycji.
  5. Określa niezbędne decyzje administracyjne i organy które mu je wydadzą.
  6. Opisuje postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
  7. Sporządza specyfikację istotnych warunków zamówienia.
  8. Określa możliwe źrodła finansowania inwestycji.

 3. Zaliczenie projektu

  Student oddaje projekt w formie papierowej. Zostanie on ocenioony pod względem merytorycznym, w przypadku niedociągnięć będzie zwrócony do uzupełnienia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Contact hours 5 h
Completion of a project 15 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena = (OP + OK)/2
Ocena – ocena końcowa z przedmiotu
OP – ocena z projektu
OK – ocena z kolokwium zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne – znajomość podstaw prawa ochrony środowiska.
Wskazana znajomość prawa samorządowego i gospodarki nieruchomościami.

Recommended literature and teaching resources:

1. Plat R., Lamos I., Jedrzejewski Z., Kowala J . (red), 2000. Planowanie i realizacja inwestycji na obszarach wiejskich. Brytyjski Fundusz KNOW HOW, Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa. Warszawa.
2. Bar M. Jędrośka J.Proces inwestycyjny a ochrona środowiska: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne wymagania prawne. Praktyczny poradnik prawny. Rok 2005. Centrum prawa ekologicznego. Wrocław.
3. Michalak A. Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Modele, techniki, zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
4. Red. Kisilowska H. Proces inwestycyjno-budowlany z płytą CD. Rok 2010. Wydawnictwo: LexisNexis.
5. Zakrzewska M. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym. Rok 2010. Wydawnictwo:LexisNexis.
6. Gliniecki A., Despot-Mładanowicz A., Kostka Z. Prawo budowlane Komentarz. Rok 2012
Wydawnictwo:LexisNexis.
7. Jeleńska A.Spółki Jaką wybrać? Forma prawna i organizacyjna. Rok 2012. Wydawnictwo: Wszechnica Podatkowa.
8. Red. Koralewski M. Prawo spółek Praktyczny komentarz.Rok 2012. Wydawnictwo: Centrum Doradztwa i Wyd. Multi-Press sp. z o.o.
9. Manteuffel-Szoege H.Zarys problemów ekonomiki środowiska. Rok 2005. Wydawnictwo: SGGW. Warszawa.
10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z późniejszymi zmianami).
11. Metodyka określania ekonomicznej efektywności inwestycji wodnych, melioracyjnych i zaopatrzenia wsi w wodę, 1976. Instrukcja branżowa. Warszawa. MR, IMUZ.
12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, tekst jednolity z uwzględnieniem ustawy zmieniającej z 3.06.2005.
13.Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004. Dz. U. nr 92, poz. 880, zm. Dz. U. 2005, nr 113, poz. 954; nr 130, poz. 1087
14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80).
15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, Nr 19, poz. 177).
16. Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98).
17.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46 z późniejszymi zmianami).
18. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami).
19. Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086).
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Przedmiot zalecany na specjalności Inżynieria Komunalna.