Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie informacją o środowisku
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-304-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kozakiewicz Ryszard (rysiek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kozakiewicz Ryszard (rysiek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi określić hierarchię problemów środowiskowych uwzględniającą również aspekty etyczne, pośrednie i skumulowane oddziaływania oraz istotność problemu dla interesariuszy IS2A_K07, IS2A_K05, IS2A_K04, IS2A_K06
Skills
M_U001 rozumie różnice między modelami danych logicznym, fizycznym i użytkownika, oraz modelem relacyjnym i obiektowym baz danych; potrafi zdefiniować dla prostego problemu z zakresu informacji o środowisku: encje, ich atrybuty i związki IS2A_U13, IS2A_U10, IS2A_U01 Test,
Execution of exercises
M_U002 potrafi dokonać krytycznej oceny informacji środowiskowej zawartej w publicznie dostępnych zasobach, oraz określić braki informacyjne ograniczające możliwości poprawnego rozwiązania zadanego problemu IS2A_U12, IS2A_U13, IS2A_U04, IS2A_U01 Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę o dostępnych w kraju źródłach informacji o środowisku IS2A_W05, IS2A_W03, IS2A_W08, IS2A_W12 Test
M_W002 zna podstawowe techniki prezentacji informacji środowiskowej, rodzaje i możliwości baz danych oraz programów typu SIP w udostępnianiu i przetwarzaniu informacji IS2A_W05, IS2A_W03, IS2A_W08 Test
M_W003 rozumie specyfikę informacji o środowisku i jej rolę w procesach planowania przestrzennego, definiowania strategii rozwoju, planowania ochrony środowiska, ochrony i zarządzania zasobami naturalnymi IS2A_W05, IS2A_W03, IS2A_W08 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi określić hierarchię problemów środowiskowych uwzględniającą również aspekty etyczne, pośrednie i skumulowane oddziaływania oraz istotność problemu dla interesariuszy + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 rozumie różnice między modelami danych logicznym, fizycznym i użytkownika, oraz modelem relacyjnym i obiektowym baz danych; potrafi zdefiniować dla prostego problemu z zakresu informacji o środowisku: encje, ich atrybuty i związki - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi dokonać krytycznej oceny informacji środowiskowej zawartej w publicznie dostępnych zasobach, oraz określić braki informacyjne ograniczające możliwości poprawnego rozwiązania zadanego problemu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę o dostępnych w kraju źródłach informacji o środowisku + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe techniki prezentacji informacji środowiskowej, rodzaje i możliwości baz danych oraz programów typu SIP w udostępnianiu i przetwarzaniu informacji + - - - - - - - - - -
M_W003 rozumie specyfikę informacji o środowisku i jej rolę w procesach planowania przestrzennego, definiowania strategii rozwoju, planowania ochrony środowiska, ochrony i zarządzania zasobami naturalnymi + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Rodzaje baz danych. Relacyjny i obiektowy model baz danych. Modele danych: użytkownika, logiczny, fizyczny. Model encji i jego wykorzystanie w tworzeniu bazy danych. Związki encji. Proste typy danych. Rola specjalisty z zakresu inzynierii środowiska w tworzeniu zasobów danych o środowisku. Wybrane pojęcia z modelowania baz danych na przykładach środowiskowych.

  2. Specyfika danych o środowisku. Dane a informacja. Reprezentatywność danych o środowisku. Monitoring środowiska: organizacja, cele, zasoby. Skala czasowa i przestrzenna informacji, sposób postrzegania środowiska a modele danych. Multimedialność informacji, trendy rozwoju technologii zarządzania informacją. Systemy informacji przestrzennej i portale geoinformacyjne jako elementy systemu udostępniania informacji o środowisku. Wykorzystanie nowych technologii mobilnych dla wspomagania zadań z zakresu ochrony i zarządzania środowiskiem.

  3. Projekt INSPIRE, geoportal, integracja danych środowiskowych, odpowiedzialność za dane, rola specjalistów z inżynierii środowiska w zarządzaniu informacją środowiskową. Metadane. Kierunki rozwoju technik zarządzania informacją.

Project classes:
  1. Ocena dostępności w domenie publicznej informacji o środowisku, dla realizacji zadanego zadania z zakresu zarządzania środowiskiem.

  2. Budowa modelu logicznego danych dla zadanego problemu z zakresu zarządzania środowiskiem. Definicja modelu encji, określenie atrybutów i związków encji. Określenie wymagań dla integracji ww. modelu z systemem informacji przestrzennej.

  3. Określenie założeń dla zakresu informacyjnego warstwy tematycznej SIP dla zadanego problemu z zakresu zarządzania środowiskiem, oraz możliwego zakresu korzystania w jego rozwiąznaiu z zasobów danych przewidzianych w projekcie INSPIRE.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Contact hours 3 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

0,6 oceny z kolokwium + 0,3 oceny z ćwiczeń + 0,1 za pełne uczestnictwo w zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  1. Elmasri R., Navathe S. Wprowadzenie do systemów baz danych. Helion 2005.
  2. Sharon A. Modelowanie danych, Helion 2006.
  3. Unsworth A. Access 2007 PL, Helion 2009.
  4. Michael R. et al., Access 2007 PL. Helion 2008.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None