Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Seminarium dyplomowe
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-309-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Neverova-Dziopak Elena (elenad@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Gołda Tadeusz (tgolda@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gruszczyński Stanisław (sgrusz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Neverova-Dziopak Elena (elenad@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Panek Ewa (epanek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji IS2A_K04 Presentation,
Participation in a discussion
M_K002 prawidłowo identyfikuje i rostrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu powierzonych zadań i prezentacji ich wyników IS2A_K05 Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi opracować koncepcje, projekty lub plany działań skierowanych na ochronę, odnowę lub racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska IS2A_U21, IS2A_U13 Activity during classes,
Diploma thesis,
Presentation
M_U002 potrafi dobrać odpowiednią literaturę i przeprowadzić analizę stanu wiedzy w zakresie tematyki pracy magisterskiej IS2A_U01 Diploma thesis,
Presentation
M_U003 ma umiejętność zaplanowania badań, sformułowania metodyki badawczej oraz interpretacji wyników badań przeprowadzonych w zakresie tematyki pracy IS2A_U21 Diploma thesis,
Presentation
M_U004 potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą wybranego problemu z zakresu inżynierii lub ochrony środowiska oraz tematyki swojej pracy dyplomowej i poprowadzić dyskusję na ten temat IS2A_U04 Presentation
Knowledge
M_W001 ma wiedzę dotyczącą wybranych problemów z zakresu inżynierii i ochrony środowiska oraz sposobów ich rozwiązywania IS2A_W05 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi określić priorytetowe cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji - - - - - + - - - - -
M_K002 prawidłowo identyfikuje i rostrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; zachowuje etyczną postawę przy wykonywaniu powierzonych zadań i prezentacji ich wyników - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi opracować koncepcje, projekty lub plany działań skierowanych na ochronę, odnowę lub racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi dobrać odpowiednią literaturę i przeprowadzić analizę stanu wiedzy w zakresie tematyki pracy magisterskiej - - - - - + - - - - -
M_U003 ma umiejętność zaplanowania badań, sformułowania metodyki badawczej oraz interpretacji wyników badań przeprowadzonych w zakresie tematyki pracy - - - - - + - - - - -
M_U004 potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą wybranego problemu z zakresu inżynierii lub ochrony środowiska oraz tematyki swojej pracy dyplomowej i poprowadzić dyskusję na ten temat - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę dotyczącą wybranych problemów z zakresu inżynierii i ochrony środowiska oraz sposobów ich rozwiązywania - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. Zasady przygotowania i napisania pracy magisterskiej

  Zapoznanie się z zakresem tematycznym prac magisterskich. Opracowanie harmonogramu realizacji prac z uwzględnieniem specyfiki tematu (prace kompilacyjne, eksperymentalne, projektowe). Zasady napisania i redagowania pracy. Zasady przygotowania prezentacji pracy. Zapoznanie się z kryteriami oceny pracy magisterskiej.

 2. Dokumentowanie badań. Publikacja naukowa

  Sposób dokumentowania badań naukowych. Pojęcie dyskusji wyników, odwołania do literatury. Kwestia przejrzystości i wiarygodności publikacji. Struktura i konstrukcja publikacji naukowych. Składowe publikacji i polska tradycja typograficzna.

 3. Prezentacja tematu zbliżonego do przedmiotu specjalności

  Ustalenie tematów referatów nie związanych z tematem pracy dyplomowej. Przedstawienie samodzielnie przygotowanego i opracowanego zwięzłego referatu na zadany temat.

 4. Prezentacja z zakresu tematyki pracy magisterskiej

  Uzasadnienie podjęcia tematu i jego aktualności, cele pracy i sposób ich realizacji. Analiza stanu wiedzy. Przedstawienie metodyki badań i przyjętych założeń oraz wstępnych wyników badań lub analiz. Ewentualna dyskusja nad wynikami badań, przedstawienie własnych poglądów i sposobów rozwiązania istniejących problemów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 4 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z zajęć seminaryjnych.
Ocena z zajęć seminaryjnych jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych z dwóch prezentacji z uwzględnieniem obecności na zajęciach i udziału w dyskusjach (aktywności na zajęciach).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Publikacje dotyczące polskiej tradycji typograficznej oraz wskazówki dla autorów niektórych witryn wydawniczych.
 2. Pakiety prezentacyjne.
 3. Literatura związana z tematyką pracy dyplomowej i tematyką referatu z zakresu danej specjalności.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obowiązkiem studenta jest samodzielne przygotowanie i zaprezentowanie dwóch referatów (w tym tematu z zakresu swojej pracy dyplomowej) oraz udział w dyskusji.