Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca magisterska i egzamin dyplomowy
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-310-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Barbacki Antoni (barbacki@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Gruszczyński Stanisław (sgrusz@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Mazur Marian (mmazur@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Neverova-Dziopak Elena (elenad@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Panek Ewa (epanek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Lipecki Tomasz (lipecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi określić priorytetowe cele wykonanej pracy i sposoby jej realizacji IS2A_K04 Diploma thesis preparation,
Diploma thesis,
Presentation,
Review of a thesis
M_K002 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, starając się przekazywać w sposób powszechnie zrozumiały informacje i uzasadnione opinie dotyczące osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej, w tym z zakresu własnej pracy dyplomowej IS2A_K07 Diploma thesis,
Presentation,
Participation in a discussion
M_K003 rozumie misję własnej uczelni i jej znaczenie dla nauki, gospodarki i społeczeństwa; aktywnie bierze udział w popularyzacji jej dorobku IS2A_K08 Diploma thesis,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać informacje z różnych źródeł, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat IS2A_U01 Review of a thesis,
Diploma thesis,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi poprawnie zredagować pracę dyplomową, stanowiącą szczegółowe przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań i analiz, w tym streszczenie w języku angielskim IS2A_U03 Diploma thesis,
Review of a thesis,
Participation in a discussion
M_U003 potrafi przedstawić w formie prezentacji ustnej najważniejsze elementy własnej pracy magisterskiej oraz podjąć dyskusję na jej temat IS2A_U04 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 zna i rozumie wybrane problemy z zakresu inżynierii lub ochrony środowiska i sposoby ich rozwiązywania oraz ma wiedzę o trendach rozwojowych w tym zakresie IS2A_W09, IS2A_W05 Examination,
Review of a thesis,
Diploma thesis,
Presentation,
Participation in a discussion,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi określić priorytetowe cele wykonanej pracy i sposoby jej realizacji - - - - - - - - - + -
M_K002 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, starając się przekazywać w sposób powszechnie zrozumiały informacje i uzasadnione opinie dotyczące osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej, w tym z zakresu własnej pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
M_K003 rozumie misję własnej uczelni i jej znaczenie dla nauki, gospodarki i społeczeństwa; aktywnie bierze udział w popularyzacji jej dorobku - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać informacje z różnych źródeł, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat - - - - - - - - - + -
M_U002 potrafi poprawnie zredagować pracę dyplomową, stanowiącą szczegółowe przedstawienie i omówienie wyników przeprowadzonych badań i analiz, w tym streszczenie w języku angielskim - - - - - - - - - + -
M_U003 potrafi przedstawić w formie prezentacji ustnej najważniejsze elementy własnej pracy magisterskiej oraz podjąć dyskusję na jej temat - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie wybrane problemy z zakresu inżynierii lub ochrony środowiska i sposoby ich rozwiązywania oraz ma wiedzę o trendach rozwojowych w tym zakresie - - - - - - - - - + -
Module content
Others:

Moduł stanowi główny element procesu dyplomowania i wiąże się z przygotowaniem przez studenta pracy dyplomowej magisterskiej (indywidualnej lub zespołowej) oraz z przygotowaniem się do egzaminu dyplomowego.
Praca dyplomowa jest wykonywana pod kierunkiem opiekuna, z którym należy uzgodnić jej zakres, tryb i harmonogram realizacji. W przypadku pracy zespołowej wymagane jest szczegółowe określenie udziału każdego z wykonawców w pracy.
Egzamin dyplomowy obejmuje: prezentację pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (tzw. egzamin magisterski).
Egzamin magisterski polega na odpowiedzi na dwa przekrojowe pytania z zakresu kierunku studiów, z których jedno jest zadawane przez opiekuna pracy, a drugie przez recenzenta.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 505 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Contact hours 24 h
Preparation for classes 120 h
Diploma thesis preparation 240 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 24 h
Realization of independently performed tasks 96 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Z modułu nie wystawia się oceny końcowej.
Zaliczenie modułu wiąże się z wykonaniem i zaliczeniem pracy dyplomowej magisterskiej oraz z przygotowaniem się i przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.
Wpisu zaliczenia dokonuje Prodziekan ds. Dydaktyki i Kształcenia Stacjonarnego na podstawie uzyskanej przez studenta pozytywnej końcowej oceny pracy magisterskiej oraz pozytywnej oceny egzaminu dyplomowego.
Końcowa ocena pracy dyplomowej jest ustalona przez Komisję Egzaminacyjną w oparciu o oceny od opiekuna pracy i recenzenta.
Ocena egzaminu dyplomowego jest ustalona przez Komisję Egzaminacyjną jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych uzyskanych za prezentację pracy i odpowiedzi na obydwa postawione pytania (oceniane przez zadających te pytania).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None