Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
SOZAT – informatyczny system zarządzania środowiskiem
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-311-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Bogacki Marek (bogacki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Bogacki Marek (bogacki@agh.edu.pl)
dr inż. Szczygłowski Przemysław (szczyglo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi w sposób kreatywny współpracować w zesopole przy realizacji projektów. IS2A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 umie założyć i prowadzić bazę danych środowiskowych opartą na Zakładowym Banku Zanieczyszczeń Środowiska, w tym generować raporty, sprawozdania i zestawienia wymagane przez Prawo Ochrony Środowiska lub niezbędne w procesie podejmowania decyzji na szczeblu zakładu IS2A_U01, IS2A_U11, IS2A_U22, IS2A_U09, IS2A_U10 Activity during classes,
Case study,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska, zna prawa i obowiązki ciążące zarówno na przedsiębiorstwach jak i administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska w tym związane z naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz naliczaniem kar za nie przestrzeganie wymogów prawnych w tym zakresie. IS2A_W05, IS2A_W11 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 ma pogłębioną wiedzę w obszarze informatycznych narzędzi bazodanowych wspomagających zarządzanie danymi środowiskowymi. IS2A_W05, IS2A_W11 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi w sposób kreatywny współpracować w zesopole przy realizacji projektów. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 umie założyć i prowadzić bazę danych środowiskowych opartą na Zakładowym Banku Zanieczyszczeń Środowiska, w tym generować raporty, sprawozdania i zestawienia wymagane przez Prawo Ochrony Środowiska lub niezbędne w procesie podejmowania decyzji na szczeblu zakładu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę w zakresie wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska, zna prawa i obowiązki ciążące zarówno na przedsiębiorstwach jak i administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska w tym związane z naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz naliczaniem kar za nie przestrzeganie wymogów prawnych w tym zakresie. + - - + - - - - - - -
M_W002 ma pogłębioną wiedzę w obszarze informatycznych narzędzi bazodanowych wspomagających zarządzanie danymi środowiskowymi. + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Programy współpracujące z systemem SOZAT

  Programy: Grafika, EK100w, F7, Poczta, FunduszPRO – ich funkcje i rola w zarządzaniu danymi środowiskowymi.

 2. Wprowadzenie do systemu SOZAT

  Funkcje aplikacyjne systemu SOZAT. Budowa strukturalna systemu. Środowisko pracy systemu. Zabezpieczenia systemu. Administrowanie systemem. Monitorowanie wpisów do systemu. Interfejs graficzny.

 3. Wojewódzki i Branżowy Bank Zanieczyszczeń

  Struktura funkcjonalna Wojewódzkiego i Branżowego Banku Zanieczyszczeń Środowiska. Opis modułów: powietrze, woda i ścieki, odpady, opłata produktowa. Opreacje na danych. Wykopiowywanie, wgrywanie i archiwizowanie danych.

 4. Raportowanie danych w systemie SOZAT

  Raportowanie danych z Zakładowego, Branżowego i Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska. Tworzenie zapytań. Tworzenie szablonów raportów. Sprawozdania do GUS. Ewidencja opłatowa. Generowanie wykresów.

 5. Zarządzanie danymi środowiskowymi – wstęp do problematyki

  System zarządzania środowiskiem w Polsce. Zarządzanie środowiskowe w organizacji. Cele zarządzania środowiskowego. Elementy systemu zarządzania środowiskowego. Instrumenty i techniki zarządzania środowiskiem. Zarządzanie danymi środowiskowymi – dostępne narzędzia informatyczne.

 6. Wprowadzenie do systemu SOZAT

  Ogólna charakterystyka systemu „SOZAT” i jego komponentów, instalacja, konfiguracja, zabezpieczenia i administrowanie systemem. Monitorowanie wpisów do systemu. Interfejs graficzny.

 7. Zakładowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska

  Struktura funkcjonalna Zakładowego Banku Zanieczyszczeń Środowiska. Opis modułów: powietrze, woda i ścieki, odpady, opłata produktowa, ISOZAT, ECO2. Opreacje na danych. Wykopiowywanie, wgrywanie i archiwizowanie danych.

Project classes:
 1. Moduł Produkty

  Zapoznanie z modułem PRODUKTY umożliwiającym wpisywanie i przetwarzanie danych związanych z postępowaniem z produktami i opakowaniami przez przedsiębiorcę – prowadzenie rejestru produktów i opakowań produktów wprowadzonych na rynek krajowy, naliczanie opłaty produktowej, sporządzanie sprawozdania rocznego z wykonania obowiązków wynikających z ustawy, sporządzanie dodatkowej ewidencji umożliwiającej ustalenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz obliczenie opłaty produktowej.

 2. Moduł ISOZAT

  Zapoznanie z modułem ISOZAT umożliwiającym wpisywanie i przetwarzanie danych związanych z wdrożeniem i utrzymaniem Systemu Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwie – rejestr aspektów środowiskowych, polityka środowiskowa, rejestr celów i zadań środowiskowych, program zarządzania środowiskowego, przegląd stanu realizacji celów i zadań środowiskowych, ocena efektów działalności środowiskowej.

 3. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla analizowanej jednostki organizacyjnej

  Wyliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w oparciu o rzeczywiste wielkości emisji lub metodą ryczałtową. Studium przypadków. Generowanie raportów opłatowych.

 4. Zaliczanie projektów

  Zaliczanie projektów. Dyskusja. Wystawianie ocen.

 5. Stworzenie bazy danych środowiskowych dla wybranej jednostki organizacyjnej

  Przygotowanie i wprowadzanie danych do modułów: powietrze, odpady, woda, ścieki, opłata produktowa, ISOZAT dla różnych typów obiektów (kotłownia zakładowa, spawalnia, stolarnia, akumulatorownia, odlewnia żeliwa stacja paliw, malarnia, środki transportu).

 6. Wprowadzenie do projektu

  Zapoznanie się z funkcjonalnością oraz interfejsem graficznym Zakładowego Banku Zanieczyszczeń Środowiska. Wybór i charakterystyka analizowanej jednostki administracyjnej. Podział jednostki organizacyjnej na obiekty, linie technologiczne, instalacje. Szczegółowa charakterystyka technologiczna każdego obiektu. Stan formalno-prawny analizowanych obiektów.

 7. Moduł Powietrze

  Zapoznanie się z modułem Powietrze – rejestrowanie wyników pomiarów emisji, bilansowanie zużywanych paliw i innych wielkości charakterystycznych, obliczenia wskaźników emisji oraz wartości emisji bezwzględnej, generowanie raportu OS-1 dla GUS, obliczanie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, naliczanie kary podwyższonej, transfer danych z Zakładowego Banku Zanieczyszczeń Środowiska do programu EK100w.

 8. Moduł Odpady

  Zapoznanie z modułem Odpady – prowadzenie rejestru danych o odpadach wytworzonych, unieszkodliwionych, wykorzystanych, składowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, prowadzenie ewidencji składowisk, wpisywanie ilości odpadów umieszczanych na poszczególnych składowiskach, wprowadzanie technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów, wprowadzanie tras przewozu odpadów, rejestrowanie decyzji i pozwoleń odpadowych.

 9. Moduł Woda

  Zapoznanie z modułem Woda – naliczanie opłat za pobór wód powierzchniowych i podziemnych, wykonanie formularza OS-3 dla GUS, bilans ilości wody pobranej z poszczególnych ujęć, bilans ilości wody zakupionej i sprzedanej, bilans przepływu i zużycia wody przez zakład, poszczególne obiekty i źródła, rejestr parametrów fizykochemicznych wody, rejestr pomiarów parametrów wody, rejestr zamkniętych obiegów wody, rejestr ilości i jakości wody uzdatnianej.

 10. Moduł Ścieki

  Zapoznanie z modułem Ścieki – naliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi, wykonanie formularza OS-3 i OS-5 dla GUS, bilans ilości i rodzaju wytworzonych ścieków przez zakład, przez poszczególne obiekty i źródła, bilans ilości i rodzaju ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, bilans substancji zawartych w ściekach, rejestr pomiarów substancji zawartych w ściekach, bilans ilości i rodzaju ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach lub podczyszczalniach.

 11. Raportowanie, analiza i interpretacja zapisanych danych w bazie Zakładowego Banku Zanieczyszczeń Środowiska

  Zapoznanie z modułem Raporty umożliwiającym generowanie raportów środowiskowych dla danego komponentu (tworzenie zapytań do bazy danych, tworzenie rejestrów wybranych danych).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 2 h
Preparation for classes 30 h
Participation in project classes 30 h
Participation in lectures 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny z ćwiczeń projektowych z uwzglednieniem aktywności studenta na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania: podstawowa znajomość obsługi komputera, znajomość prawa ochrony środowiska.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
 2. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M. P. z 24 października 2011 r. Nr 94, poz. 958).
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None