Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przeciwdziałanie powodziom
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-312-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia zapezpieczenia przeciwpowodziowego dla bezpieczeństwa spłołecznego IS2A_K02 Oral answer
Skills
M_U001 potrafi wykonać obliczenia inżynierskie niezbędne do zaprojektowania wału przeciwpowodziowego IS2A_U21 Execution of a project
M_U002 potrafi wykonać uproszczony projekt budowlany wału przeciwpowodziowego IS2A_U22 Project
Knowledge
M_W001 zna metody: czynne i bierne, techniczne i nietechniczne zabezpieczenia przed powodzią IS2A_W05 Activity during classes
M_W002 zna metody obliczeniowe stosowane przy projektowaniu urządzeń przeciwpowodziowych oraz ich budowę IS2A_W05, IS2A_W11 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość znaczenia zapezpieczenia przeciwpowodziowego dla bezpieczeństwa spłołecznego + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonać obliczenia inżynierskie niezbędne do zaprojektowania wału przeciwpowodziowego + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać uproszczony projekt budowlany wału przeciwpowodziowego + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna metody: czynne i bierne, techniczne i nietechniczne zabezpieczenia przed powodzią + - - + - - - - - - -
M_W002 zna metody obliczeniowe stosowane przy projektowaniu urządzeń przeciwpowodziowych oraz ich budowę + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Powódź a inne zjawiska ekstremalne

  Omówienie innych rodzajów zjawisk ekstremalnych, częstości ich występowania oraz wielkości strat jakie one powodują.

 2. Zjawisko powodzi

  Omówienie powodzi. Powódź jako zjawisko przyrodnicze oraz powódź spowodowana awarią budowli hydrotechnicznej. Rodzaje powodzi naturalnych, powodzie wystepujące w Polsce: opadowa, roztopowa, zatorowa. Powódź o charakterze lokalnym oraz powódź w skali dorzecza. Straty powodowane przez powódź.

 3. Sposoby zapobiegania powodziom

  Typowe, powodziowe hydrogramy odpływu. Rodzaje sposobów zapobiegania: techniczne i nietechniczne, bierne i czynne. Sposoby oddziałujące na kształt fali powodziowej, sposoby minimalizujące straty spowodowane powodzią.

 4. Pomiary hydrologiczne

  Rodzaje wykonywanych pomiarów hydrologicznych, znaki powodziowe. Prognozowanie powodzi.

 5. Wał przeciwpowodziowy

  Wał przeciwpowodziowy jako najczęstszy sposób ochrony przed powodzią. Budowa wału przeciwpowodziowego, elementy uszczelniające i odwadniające wał. Urządzenia towarzyszce. Obliczenia inżynierskie przy projektowaniu wału przeciwpowodziowego.

 6. Zbiorniki

  Zbiorniki retencyjne oraz suche zbiorniki, Sposób obliczania redukcji fali powodziowej przez zbiornik retencyjny.

 7. Zarządzanie kryzysowe

  Likwidacja skutków powodzi jako zadnie służb antykryzysowych. Organizacja i zadania służb antykryzysowych w Polsce.

Project classes:
 1. Wydanie projektów

  Rozdanie studentom tematów projektów.

 2. Wstęp

  Omówienie, na czym będzie polegać projekt, przypomnienie podstawowych przepisów prawnych oraz wymogów jakie powinien spełniać projekt budowlany.

 3. Przekroje

  Wykonanie na podstawie mapy przekrojów przez rzekę.

 4. Obliczenia stanów wody dla istniejącego koryta

  Obliczenia krzywej konsumcyjnej dla istniejącego koryta rzeki w wyznaczonych przekrojach.

 5. Profil

  Wykonanie profilu rzeki z uwzględnieniem brzegów oraz projektowanego obwałowania.

 6. Proponowanie rozmieszczenia wałów

  Na podstawie uzyskanych wcześniej wyników proponuje się rozstęp oraz kształt wałów.

 7. Opis techniczny

  Wykonanie opisu technicznego proponowanych rozwiązań.

 8. Odbiór

  Odbiór wykonanych przez studentów prac projektowych.

 9. Obliczenia stanów wody

  Obliczenia krzywej konsumcyjnej w wytypowanych przekrojach z uwzględnieniem wałów, kontrola czy rozstęp wałów jest prawidłowy, nie może być ani zbyt mały ani zbyt duży. Ewentualna poprawa trasy przebiegu wałów.

 10. Obliczenia stanów wody

  Wyznaczenie stanów wody Qm i Qk w poszczególnych przekrojach. Obliczenie minimalnego wzniesienia korony budowli.

 11. Przekroje

  Wykreślenie przekrojów przez rzekę z uwzlędniniem wałów, zaznaczenie stanów wody Qm i Qk.

 12. Trasa przebiegu wału

  Wykreślenie na mapie trasy przebiegu wału z uwzględnieniem miejsc wjazdu i zjazdu z wału.

 13. Uszczelnienie wału

  Analiza materiałów oraz możliwości wykorzystania gruntów rodzimych, dobór sposobu uszczelnienia wału.

 14. Filtarcja

  Analiza i obliczenia filtracji przez wał, dobór urządzeń drenażowych.

 15. Przekrój typowy

  Wykonanie przekroju typowego wału.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 30 h
Contact hours 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena z projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Student zna podstawy hydrologii oraz podstawy inżynierii wodnej.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Fiedler K. (red): Awarie i katastrofy zapór. IMGW, Warszawa 2007.
 2. Wołoszyn J. i inni, Regulacja rzek i potoków, Wrocław 1994.
 3. Depczyński W., Szamowski A.: Budowle i zbiorniki wodne. Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1997.
 4. Ratomski J.: Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None