Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w ochronie środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-2-316-SI-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Environmental Information Systems
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kozakiewicz Ryszard (rysiek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kozakiewicz Ryszard (rysiek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 umie przedstawić w dyskusji wagę i przykłady etycznych zachowań biznesu dla wdrażania idei zrównoważonego rozwoju IS2A_K02, IS2A_K05 Activity during classes,
Case study,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 umie zaproponować cele rozwoju zrównoważonego, w szczególności cele prośrodowiskowe, spójne z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu IS2A_U01, IS2A_U16, IS2A_U18 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę na temat roli społecznej odpowiedzialności biznesu jako ważnego czynnika wdrażania rozwoju zrównoważonego w gospodarce i społeczeństwie IS2A_W05, IS2A_W12, IS2A_W13 Oral answer,
Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 zna podstawowe pojęcia z zakresu społecznej odpowidzialności biznesu (CSR), oraz działania i inicjatywy związane, bądź wynikające z realizacji idei CSR IS2A_W05, IS2A_W13 Oral answer,
Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W003 zna zakres i podstawowe zalecenia normy ISO PL 26000, wraz z przykładami realizacji wytycznych normy, odnoszących się do sfery środowiskowej, w działalności wybranych organizacji IS2A_W05 Activity during classes,
Oral answer,
Participation in a discussion,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 umie przedstawić w dyskusji wagę i przykłady etycznych zachowań biznesu dla wdrażania idei zrównoważonego rozwoju - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 umie zaproponować cele rozwoju zrównoważonego, w szczególności cele prośrodowiskowe, spójne z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada podstawową wiedzę na temat roli społecznej odpowiedzialności biznesu jako ważnego czynnika wdrażania rozwoju zrównoważonego w gospodarce i społeczeństwie + - - + - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe pojęcia z zakresu społecznej odpowidzialności biznesu (CSR), oraz działania i inicjatywy związane, bądź wynikające z realizacji idei CSR + - - + - - - - - - -
M_W003 zna zakres i podstawowe zalecenia normy ISO PL 26000, wraz z przykładami realizacji wytycznych normy, odnoszących się do sfery środowiskowej, w działalności wybranych organizacji + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Podstawowe założenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Terminologia. Historia rozwoju ideii CSR. Różne interpretacje i koncepcje odpowiedzialnego biznesu. Teoria interesariuszy.Norma ISO PL 26000, zakres, terminologia, specyfika, zalecenia, powiązania z innymi normami i dokumentami. CSR a zarządzanie środowiskowe. Odpowiedzialność za środowisko jako istotna część SCR. Inicjatywy związane, bądź wynikające z koncepcji CSR: Czystsza produkcja, Czysty biznes, Zielone biuro, Zielony sklep i inne.

Project classes:

Dyskusje i projekty z zakresu:
Powiązania CSR z zarządzaniem środowiskowym.
Identyfikacja interesariuszy przedsiębiorstwa.
Aspekty etyczne działalności biznesowej w zakresie oddziaływania na środowisko.
Identyfikacja możliwych celów i zadań środowiskowych spójnych z ideą SCR.
Powiązania celów środowiskowych i społecznych w ramach CSR.
Rozwój zrównoważony jako istotny składnik odpowiedzialnego biznesu.
Wewnętrzne, lokalne i globalne zrównoważenie a cele polityki SCR organizacji.
Możliwości włączenia się biznesu w realizację celów środowiskowych społeczności w skali lokalnej i globalnej.
Komunikacja społeczna programów CSR, cele, zakres i czytelność przekazu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 10 h
Participation in project classes 30 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1/3 oceny z zaliczenia projektów + 1/3 oceny za aktywność na zajęciach + 1/3 oceny wiedzy (zakres wykładów)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  1. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem,C.H. Beck, 2009.
  2. Rudnicka A., CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. 2012.
  3. “Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR)” – zakładka tematyczna na Portalu Ministerstwa Gospodarki [http://www.mg.gov.pl/node/10892].
  4. “CSRInfo.org” – serwis internetowy organizacji promującej odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój [http://www.csrinfo.org/pl].
  5. Forum Odpowiedzialnego Biznesu; serwis internetowy organizacji [http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl].
  6. Odpowiedzialny biznes w Polsce – Raport coroczny publikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dostępny ze strony organizacji [http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl].
  7. Centrum Społecznego Rozwoju, serwis internetowy organizacji [http://www.csr.biz.pl/].
  8. “CSR[4students]” – portal internetowy projektu edukacyjnego [http://www.csr.szczecin.pl/start].
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None