Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Propedeutyka ochrony środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-208-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mikołajczak Jerzy (miki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kozakiewicz Ryszard (rysiek@agh.edu.pl)
dr inż. Mikołajczak Jerzy (miki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; wykazuje postawę proekologiczną IS1A_K02 Activity during classes,
Presentation
M_K002 potrafi jasno i poprawnie przedstawić kluczowe problemy oddziaływania gospodarki i społeczeństwa na środowisko; potrafi uczestniczyć w dyskusji problemu IS1A_K07 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi zidentyfikować i krótko opisać najważniejsze zagrożenia środowiska związane z działalnością gospodarczą i rozwojem cywilizacyjnym IS1A_U01, IS1A_U03, IS1A_U04 Activity during classes,
Test,
Presentation
Knowledge
M_W001 zna najważniejsze definicje i pojęcia z zakresu globalnych zmian środowiskowych i presji cywilizacji na środowisko IS1A_W07, IS1A_W28 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_W002 zna i rozumie zasady funkcjonowania podstawowych ekosystemów Ziemi, zjawisk i interakcji występujących w środowisku oraz zagrożenia globalne wynikające z antropopresji IS1A_W07, IS1A_W04 Test results
M_W003 ma znajomość działań zapobiegających zagrożeniom elementów środowiska o zasięgu lokalnym, regionalnym i globalnym IS1A_W07 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje; wykazuje postawę proekologiczną + + - - - - - - - - -
M_K002 potrafi jasno i poprawnie przedstawić kluczowe problemy oddziaływania gospodarki i społeczeństwa na środowisko; potrafi uczestniczyć w dyskusji problemu - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zidentyfikować i krótko opisać najważniejsze zagrożenia środowiska związane z działalnością gospodarczą i rozwojem cywilizacyjnym + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna najważniejsze definicje i pojęcia z zakresu globalnych zmian środowiskowych i presji cywilizacji na środowisko + + - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie zasady funkcjonowania podstawowych ekosystemów Ziemi, zjawisk i interakcji występujących w środowisku oraz zagrożenia globalne wynikające z antropopresji + + - - - - - - - - -
M_W003 ma znajomość działań zapobiegających zagrożeniom elementów środowiska o zasięgu lokalnym, regionalnym i globalnym + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Historia – I Raport Rzymski, Konferencja Sztokholmska, Konferencja w Rio. Ochrona atmosfery – budowa Słońca, fizyczne podstawy efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, Konwencja 30%. Protokół z Kioto i jego znaczenie dla gospodarki krajowej, polityka klimatyczno-energetyczna UE, sekwestracja CO2. Polityka energetyczna Polski. Ochrona hydrosfery – obieg wody w przyrody, bilans wody, zanieczyszczenia wód, eutrofizacja, środowisko wodne Bałtyku, środki techniczne, ekonomiczne i prawne w ochronie wód. Ochrona przyrody – obszary Natura 2000. Ochrona lasów – elementy ekosystemu leśnego, lasy w Polsce, zagrożenia lasów, sposoby i środki ochrony lasów.
Rozwój zrównoważony, II Przegląd Polityki Ochrony Środowiska w UE. Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska – system prawa ochrony środowiska w UE i Polsce, zasady gospodarczego korzystania ze środowiska, fundusze unijne, krajowe fundusze ekologiczne. Polityka ekologiczna państwa.

Auditorium classes:

 1. Znajomość podstawowych zasad i wymagań rozwoju zrównoważonego.
 2. Identyfikacja i opis podstawowych zagrożeń środowiska w skali globalnej, regionalnej i lokalnej w zakresie:
 • ochrony przyrody, form i metod ochrony,
 • ochrony bioróżnorodności,
 • ochrony obszarów Natura 2000,
 • globalnych zmian środowiska,
 • zagrożeń dla zasobów odnawialnych,
 • wyczerpywania zasobów nieodnawialnych,
 • alternatywnych modeli gospodarczych,
 • negatywnych trendów w zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wpływu modeli konsumpcji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 2 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona punktacji z kolokwium zaliczeniowego, prezentacji, obecności i aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy znajomości ekologii, ochrony przyrody, biologii i chemii.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Allan J. D., Ekologia wód płynących.Wydawnictwo Naukowe PWN. W-wa 1998.
 2. Alloway B.J., Ayres D.C. Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 1999.
 3. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E. Ochrona środowiska. Wydawca: Kolonia Limited. 2005.
 4. Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego. Kompendium do nauczania i studiowania. Ossolineum 2008
 5. Kozłowski St. Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe PWN 2003.
 6. Lockwood J.G. Procesy klimatotwórcze. PWN W-wa 1984.10.
 7. Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 .
 8. Raport o stanie świata – cykl publikacji Wordlwatch Institute
 9. Krebs Ch.J. Ekologia. PWN 2000.
 10. Serwisy internetowe:
 • Ministerstwa Środowiska → http://www.mos.gov.pl/
 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska → http://www.gdos.gov.pl/
 • Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska → http://www.gios.gov.pl/
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska → http://www.krakow.pios.gov.pl/
 • Europejskiej Agencji Środowiska → http://www.eea.europa.eu/pl
 • Fundacji WWF → http://www.wwfpl.panda.org/
 • Strony promocyjne programu Natura 2000 → http://www.obszary.natura2000.pl/ http://natura2000.gdos.gov.pl/
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None