Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy grafiki inżynierskiej
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-209-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Szczerbowski Zbigniew (szczerbo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Szczerbowski Zbigniew (szczerbo@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Szczerbowski Zbigniew (szczerbo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu grafiki 2D zgodnie z obowiązującymi przepisami i zmieniającymi się wersjami programu AutoCAD IS1A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi posługiwać się programem AutoCAD (komputerowe wspomaganie projektowania) i zna zakres jego zastosowań IS1A_U09 Execution of exercises
M_U002 potrafi wykorzystać poznane zasady i metody oraz odpowiednie narzędzia graficzne do sporządzenia wybranych rysunków (techniką klasyczną i komputerową) mających zastosowanie w technice i inżynierii środowiska IS1A_U09 Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów w rysunku technicznym i grafice inżynierskiej IS1A_W08 Test,
Participation in a discussion
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie geometrii wykreślnej, umożliwiającą wykonanie w różnych rzutach rysunków inżynierskich IS1A_W08 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu grafiki 2D zgodnie z obowiązującymi przepisami i zmieniającymi się wersjami programu AutoCAD + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi posługiwać się programem AutoCAD (komputerowe wspomaganie projektowania) i zna zakres jego zastosowań - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać poznane zasady i metody oraz odpowiednie narzędzia graficzne do sporządzenia wybranych rysunków (techniką klasyczną i komputerową) mających zastosowanie w technice i inżynierii środowiska + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów w rysunku technicznym i grafice inżynierskiej + - - + - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie geometrii wykreślnej, umożliwiającą wykonanie w różnych rzutach rysunków inżynierskich + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Definicja grafiki inżynierskiej i jej miejsce w geodezji i inżynierii środowiska. Przykłady rysunków wykonanych w różnych rzutach i różnymi technikami. Przepisy prawne związane z zasadami wykonywania rysunków (normy, instrukcje).
 2. Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej – aparat projekcji, rodzaje rzutów i ich charakterystyka.
 3. Pismo techniczne, rodzaje pisma; pismo szablonowe; znaczenie unifikacji znaków graficznych w dokumentacji inżynierskiej. Linie rysunkowe.
 4. Odwzorowania przedmiotów w rzutach prostokątnych według normy PN-EN ISO 5456-2:2002: Rzuty prostokątne figur i brył, przekroje i profile. Wymiarowanie rysunków wg normy PN-EN ISO 1660:1998.
 5. Rzuty przestrzenne: Aksonometria: podział, zasady rzutowania aksonometrycznego. Przykłady zastosowań rzutów aksonometrycznych w naukach o ziemi. Przekroje proste i złożone.
 6. Rzuty cechowane: punktów, prostych i płaszczyzn. Zadania konstrukcyjne z zastosowaniem tych rzutów w inżynierii środowiska.
 7. Mapa sozologiczna, podstawowe zasady jej sporządzania. Wykresy i diagramy stosowane na rysunkach i mapach sozologicznych.
 8. Środowisko pracy w systemie AutoCAD. Podstawowe obiekty rysunkowe. Układy współrzędnych. Rysowanie precyzyjne. Edycja, teksty i wymiarowanie. Obszar modelu i papieru, rzutnie, przygotowanie do wydruku.

Project classes:
Zastosowanie AutoCAD-a w grafice inżynierskiej

Tworzenie szablonu rysunku, sposoby podglądu rysunku. Podstawowe elementy rysunku oraz ich modyfikacja. Ćwiczenia złożone: warstwy, kreskowanie, napisy, wymiarowanie, bloki. Zapytania o odległość i pola powierzchni. Przykład wykorzystania zeskanowanej mapy jako podkładu do projektu. Samodzielne wykonanie czterech zadanych tematów . Przygotowanie rysunku do wydruku.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 7 h
Completion of a project 20 h
Preparation for classes 2 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z ćwiczeń i z testu z wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Maciaszek J., Gawałkiewicz R.: Podstawy grafiki inżynierskiej dla studentów geodezji i inżynierii środowiska. Wyd. AGH, Kraków 2007.
 2. Grochowski B.: Elementy geometrii wykreślnej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Otto F., Otto E.: Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa 1998.
 4. Pikoń A.: AutoCAD (w wersji obowiązującej na zajęciach w danym roku akademickim).
 5. PN-EN ISO 5456-1:2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 1: Postanowienia ogólne.
 6. PN-EN ISO 5456-2:2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 2: Przedstawianie prostokątne.
 7. PN-EN ISO 5456-3:2002 Rysunek techniczny. Metody rzutowania. Część 3: Przedstawianie aksonometryczne.
 8. PN-EN ISO 3098-0:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 0: Zasady ogólne.
 9. PN-EN ISO 3098-2:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 2: Alfabet łaciński, cyfry i znaki.
 10. PN-EN ISO 3098-4:2002 Dokumentacja techniczna wyrobu. Pismo. Część 4: Znaki diakrytyczne i specjalne alfabetu łacińskiego.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None