Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Informatyczne podstawy projektowania
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-210-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Krawczyk Artur (artkraw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Krawczyk Artur (artkraw@agh.edu.pl)
dr inż. Sopata Paweł (Pawel.Sopata@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K005 W trakcie zajęć student uczy się planować rozwiązanie danego zadania z uwzględnieniem możliwości jego realizacji. IS1A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 W ramach zajęć student nabywa umiejętności praktycznych programowania aplikacji oraz podstaw posługiwania się aplikacją CAD do rozwiązywania problemów inżynierii środowiska. IS1A_U09 Activity during classes
M_U002 Student nabywa umiejętność doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do rozwiązania zadanego problemu inżynierskiego. IS1A_U27 Examination,
Engineering project
Knowledge
M_W002 Student nabywa wiedzy teoretycznej związanej z językami programowania, procesami kompilacji i interpretacji kodu źródłowego, składni języków programowania i innych aspektów związanych z wytworzeniem aplikacji. Uzyskuje wiedzę na temat budowy sieci komputerowej protokołów obsługi internetu. IS1A_W09 Examination
M_W003 Student uzyskuje wiedzę na temat praw autorskich w zakresie licencjonowania oprogramowania. Posiada wiedzę na temat praw autorskich związanych z wykorzystywaniem wolnego oporgramowania IS1A_W30 Examination
M_W004 Student nabywa wiedzę w zakresie organizacji pracy zespołu projektowego realizującego projekt informatyczny, podziału i łączenia ról w zespole oraz podziału faz projektu na etapy rozdzielone kamieniami milowymi. IS1A_W29 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K005 W trakcie zajęć student uczy się planować rozwiązanie danego zadania z uwzględnieniem możliwości jego realizacji. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 W ramach zajęć student nabywa umiejętności praktycznych programowania aplikacji oraz podstaw posługiwania się aplikacją CAD do rozwiązywania problemów inżynierii środowiska. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętność doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do rozwiązania zadanego problemu inżynierskiego. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W002 Student nabywa wiedzy teoretycznej związanej z językami programowania, procesami kompilacji i interpretacji kodu źródłowego, składni języków programowania i innych aspektów związanych z wytworzeniem aplikacji. Uzyskuje wiedzę na temat budowy sieci komputerowej protokołów obsługi internetu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student uzyskuje wiedzę na temat praw autorskich w zakresie licencjonowania oprogramowania. Posiada wiedzę na temat praw autorskich związanych z wykorzystywaniem wolnego oporgramowania + - - - - - - - - - -
M_W004 Student nabywa wiedzę w zakresie organizacji pracy zespołu projektowego realizującego projekt informatyczny, podziału i łączenia ról w zespole oraz podziału faz projektu na etapy rozdzielone kamieniami milowymi. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. System operacyjny

  Definicja, cele i zadania systemu operacyjnego. Systematyka systemów operacyjnych. Definicja procesu komputerowego, definicja portu i protokołu komunikacyjnego.

 2. Wprowadzenie do programowania

  Przegląd technik programowania (funkcjonalne, proceduralne i obiektowe), ich różnice i cechy wspólne. Analiza obiektowa, projektowanie obiektowe i programowanie obiektowe. Język Zunifikowanego Modelowania Obiektowego. Kompilacja kodu interpretacja kodu.

 3. Podstawy programowania obiektowego II

  Opis i przykłady związków agregacji. Typy danych. Konwersje typów danych (automatyczne i wymuszone). Rodzaje metod (funkcje i procedury). Pętle, instrukcje warunkowe.

 4. Podstawy technologii sieciowych

  Model sieci OSI/ISO oraz DoD (Ethernet karty sieciowe). Protokoły sieciowe (IP, TCP, POP3, IMAP, DNS, SSH .. itd), przykłady aplikacji WinSCP, PuTTY, i inne.

 5. Języki znacznikowe

  Wstęp do języka HTML. Przykłady prostych stron internetowych. Wprowadzenie do języka XML, XSD oraz XSLT. Dzidzinowe zastosowania języków znacznikowych.

 6. Bezpieczeństwo i prawa autorskie oprogramowania

  Metody łamania haseł do kont, rodzaje zabezpieczeń, reguły tworzenia hasła, grupy haseł o różnych poziomach zabezpieczeń.
  Prawa autorskie do programów komputerowych. Ruch Wolnego Oprogramowania FOSS, sposoby licencjonowania.

 7. Podstawy programowania obiektowego I

  Wprowadzenie do pojęcia klasy i obiektu. Dziedziczenie. Wykorzystanie i edycja kontrolek oraz ich predefiniowane metody i własności. Opis technologii kompilacji w środowisku VB.NET. Programowanie zorientowane na zdarzenia.

 8. Podstawy relacyjnych baz danych

  Definicja pojęcia relacyjna baza danych. Typy baz danych. Wprowadzenie do języka SQL, historia powstania znacznie podstawowe zapytania. Typowe bazy danych na rynku

 9. Organizacja projektu informatycznego

  Znaczenie organizacji projektu informatycznego. Role w projekcie informatycznym. Kamienie milowe w projekcie. Fazy realizacji projektu. Przykład metodyki realizacji projektu Microsoft Solution Network.

Project classes:
 1. Aplikacja obiektowa, definiowanie klas, dziedziczenie

  Napisz program zarządzający danymi osobowymi wybranych osób na uczelni. Użyj odpowiednich klas do reprezentacji poszczególnych ról. Zaprojektowanie i narysowanie diagramu agregacji (rysunek w CAD).

 2. Aplikacja trójmian kwadratowy

  Obliczenie miejsc zerowych, zapis danych i wyników do pliku html.

 3. Pojęcie projektu w informatyce, edycja treści Założenie przestrzeni projektowych dla programowania (VB.NET) i grafiki (MicroStation). Zapoznanie się ze strukturą katalogów, tworzenie skrótów. Utworzenie pierwszego programu wykonywalnego. Zapoznanie się z kontrolkami oraz projektowaniem interfejsu aplikacji. Pierwszy rysunek w MicroStation.
 4. Okna dialogowe, schemat dziedziczenia

  Pojęcie okna dialogowego: modalne, predefionowane, podrzędne. Aplikacja wielo-okienkowa. Obiekty Form i ich metody i własności. Opracowanie schematu dziedziczenia w formie graficznej. Rysowanie prostych elementów, kasowanie.

 5. Pozyskiwanie danych od użytkownika, proste operacje matematyczne

  Utworzenie apliakcji kalkulator, która wyświetla wyniki w osobnej formie w której wyświetla się rodzaj operacji składniki użyte do działania oraz sam wynik operacji. Rozbudowa diagramu dziedziczenia o własne klasy (rysunek CAD).

 6. Utworzenie aplikacji edytor pliku html

  Utworzenie aplikacji edytor HTML. Dołączanie zewnętrznych bibliotek wejścia-wyjścia, zapis danych do pliku html. Opublikowanie pliku html na serwerze.

 7. Edycja pliku wektorowego, program MVBA

  W pliku wektorowym edytora CAD narysować wspornik, następnie w środowisku tego edytora napisać program tworzący i aktywujący nową warstwę pliku projektowego.

 8. Zmienne tablicowe, pliki danych

  Aplikacja do odczytu danych do zmiennej tablicowej przetworzenie danych zapis danych do pliku ASCII.

 9. Baza danych dla sieci monitoringu opadu pyłu

  Podstawy obsługi Bazy Danych. Import danych pomiarowych z 3 punktów pomiarowych. Budowa tabel i relacji pomiędzy nimi. Budowa kwerend, formularzy oraz raportów z bazy danych.

 10. Inwestycja budowlana – obliczenie ilości ciężarówek

  Kalibracja rastra mapy klasyfikacji gleb. Import współrzędnych granicy inwestycji, obliczenie powierzchni gleb. Opracowanie programu obliczającego ilość ciężarówek potrzebnych od wywozu gleby z terenu inwestycji.

 11. Statystyka dla danych pomiarowych

  Plik z danymi z punktu monitoringu opadu pyłu – proszę utworzyć aplikację która będzie obliczała i przeliczała parametry statystyczne charakteryzujące te pomiary. Następnie ma wygenerować plik z raportem z pomiarów z punkcie opadu pyłu, z podaniem prostych statystyk dla tej serii pomiarowej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 131 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Participation in lectures 30 h
Participation in project classes 30 h
Realization of independently performed tasks 29 h
Contact hours 4 h
Preparation for classes 30 h
Completion of a project 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zależy w 75% od oceny z projektów. W trakcie zajęć do wykonania jest 10 projektów z czego 7 na ocenę wystawianą na końcu każdych zajęć. Aby uzyskać zaliczenie wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich 10 projektów. Ocena końcowa z projektów jest obliczania na podstawie średniej ocen.
Egzamin jest realizowany w formie testu..

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość obsługi edytorów tekstu, znajomość podstaw obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:

1. " UML – przewodnik użytkownika"
WNT Warszawa, autorzy- Booch, Rumbaugh, Jacobson, Seria wydawnicza – Inżynieria oprogramowania
2. “Programowanie. Koncepcje, techniki i modele”
Van Roy P., Haridi S., Wyd. Helion 2005.
3. Visual Basic. NET. Encyklopedia.
Microsoft Corporation, Wyd. Helion, 2003.
4. “Visual Basic dla aplikacji”
Osyczka, Jankowski, Skalna, Krajewski, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006.
5. “Podstawy Systemów Operacyjnych”
WNT Warszwa, autorzy Abraham Silberschatz, James L. Petereson, Peter B. Galvin.
Istotne rozdziały: Systemy operacyjne z obsługš przerwań, Koncepcja procesu, Wštki, Systemy plików, Struktury systemów rozproszonych, Strategie projektowe, Topologia, Typy sytemów operacyjnych,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Wymagana jest obecność na zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności na zajęciach projektowych oraz 3 nieobecności na wykładach)