Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiałoznawstwo
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-211-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr inż. Kocot Wojciech (wokocot@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej uzupełniania w celu prowadzenia efektywnej działalności inżynierskiej w swojej dziedzinie IS1A_K01, IS1A_K02 Test,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi ocenić informacje na temat właściwości fizycznych i mechanicznych podawane dla podstawowych materiałów i wyrobów stosowanych w inżynierii środowiska oraz potrafi zestawić zakres niezbędnych badań cech technicznych dla poszczególnych materiałów i wyrobów IS1A_U01, IS1A_U14 Test,
Participation in a discussion
M_U002 potrafi zestawić możliwe warianty rozwiązań materiałowych w przypadkach podstawowych zastosowań instalacyjnych, izolacyjnych i konstrukcyjnych, a następnie dokonać doboru odpowiedniego dla zadanego przypadku rozwiązania, bazując na informacjach o cechach fizycznych i mechanicznych poszczególnych tworzyw IS1A_U15, IS1A_U01 Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 zna specyfikę materiałów i wyrobów stosowanych w inżynierii środowiska, podstawowe określenia oraz klasyfikację IS1A_W11 Test
M_W002 zna określenia i metody badań fizycznych i mechanicznych cech technicznych materiałów IS1A_W11 Test
M_W003 zna określenia, klasyfikacje i własności poszczególnych grup materiałów stosowanych w inżynierii środowiska (posiada podstawowe informacje o metalach, tworzywach sztucznych oraz ceramice i betonie) IS1A_W11 Test
M_W004 zna problematykę oceny trwałości materiałów stosowanych w inżynierii środowiska, a także oddziaływania środowiska na zużycie i trwałość materiałów oraz wybrane zagadnienia na temat korozji tworzyw niemetalowych i metali IS1A_W11 Test
M_W005 zna możliwe oddziaływania materiałów budowlanych na użytkowników oraz na mikroklimat pomieszczeń. Czynniki natury fizycznej, chemicznej i biologicznej. IS1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość zakresu swojej wiedzy i rozumie potrzebę jej uzupełniania w celu prowadzenia efektywnej działalności inżynierskiej w swojej dziedzinie - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi ocenić informacje na temat właściwości fizycznych i mechanicznych podawane dla podstawowych materiałów i wyrobów stosowanych w inżynierii środowiska oraz potrafi zestawić zakres niezbędnych badań cech technicznych dla poszczególnych materiałów i wyrobów + + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi zestawić możliwe warianty rozwiązań materiałowych w przypadkach podstawowych zastosowań instalacyjnych, izolacyjnych i konstrukcyjnych, a następnie dokonać doboru odpowiedniego dla zadanego przypadku rozwiązania, bazując na informacjach o cechach fizycznych i mechanicznych poszczególnych tworzyw + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna specyfikę materiałów i wyrobów stosowanych w inżynierii środowiska, podstawowe określenia oraz klasyfikację + - - - - - - - - - -
M_W002 zna określenia i metody badań fizycznych i mechanicznych cech technicznych materiałów + + - - - - - - - - -
M_W003 zna określenia, klasyfikacje i własności poszczególnych grup materiałów stosowanych w inżynierii środowiska (posiada podstawowe informacje o metalach, tworzywach sztucznych oraz ceramice i betonie) + + - - - - - - - - -
M_W004 zna problematykę oceny trwałości materiałów stosowanych w inżynierii środowiska, a także oddziaływania środowiska na zużycie i trwałość materiałów oraz wybrane zagadnienia na temat korozji tworzyw niemetalowych i metali + - - - - - - - - - -
M_W005 zna możliwe oddziaływania materiałów budowlanych na użytkowników oraz na mikroklimat pomieszczeń. Czynniki natury fizycznej, chemicznej i biologicznej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

- Wprowadzenie do przedmiotu.
- Cechy techniczne materiałów (właściwości fizyczne i mechaniczne).
- Podstawowe informacje o materiałach i wyrobach stosowanych w inżynierii środowiska (określenia, klasyfikacje i własności poszczególnych grup materiałów): żelazo, stopy żelaza z węglem, metale nieżelazne i ich stopy, tworzywa sztuczne, materiały instalacyjne z tworzyw sztucznych, tworzywa mineralne, ceramika budowlana i beton, drewno i wyroby drewnopochodne.
- Trwałość materiałów stosowanych w inżynierii środowiska. Oddziaływanie środowiska na zużycie i trwałość materiałów. Korozja tworzyw niemetalowych, korozja metali i zabezpieczenia antykorozyjne.
- Oddziaływania materiałów budowlanych na użytkowników oraz na mikroklimat pomieszczeń – wybrane zagadnienia. Czynniki natury fizycznej, chemicznej i biologicznej.

Auditorium classes:

- Materiały i wyroby stosowane w inżynierii środowiska, właściwości i zastosowania.
- Metody badania wybranych cech technicznych poszczególnych materiałów i wyrobów.
- Zasady doboru materiałów do konstrukcji oraz urządzeń, sieci i instalacji budowlanych.
- Zestawienie tworzyw wykorzystywanych do izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych.
- Zestawienie tworzyw stosowanych w technice sanitarnej.
- Przewody, armatura i elementy wyposażenia instalacji oraz sieci sanitarnych. Materiały uszczelniające w połączeniach przewodów i armatury.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe z wykładów i ćwiczeń.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw matematyki, fizyki i chemii.

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Praca zbiorowa pod kier. Małolepszego J.: Materiały budowlane: podstawy technologii i metody badań. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
2. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005.
3. Domin T.: Materiały budowlane. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Politechnika Krakowska, Kraków, 1992.
4. Szymański E.: Materiały budowlane. WSiP, Warszawa 2003.
5. Osiecka E.: Materiały budowlane: właściwości techniczne i zdrowotne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Szymański E., Kołakowski J.: Materiały budowlane z technologią betonu. PWN, Warszawa 1986.
2. Wojciechowski L.: Materiały budowlane w budownictwie indywidualnym. Arkady, Warszawa 1988.
3. Rokiel M.: Hydroizolacje w budownictwie. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2006.
4. Osiecka E.: Materiały budowlane: spoiwa mineralne, kruszywa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
5. Osiecka E.: Materiały budowlane: kamień, ceramika, szkło. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
6. Osiecka E.: Materiały budowlane: tworzywa sztuczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
7. Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
8. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.: Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
9. Broniewski T., Fiertak M.: Ochrona budowli przed korozją. Fizykochemiczne podstawy procesów korozyjnych w budownictwie, t. 1. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków 1991.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None