Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona własności intelektualnej
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-303-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Fus Andrzej (afus@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Fus Andrzej (afus@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 dokonuje analizy i wybiera właściwe formy ochrony produktów i rozwiązań technicznych; stosuje zasady uczciwej konkurencji IS1A_K05 Test,
Oral answer,
Report
M_K002 łączy zagadnienie konkurencyjności w aspekcie praw własności intelektualnej z rozwojem przedsiębiorstw IS1A_K06 Oral answer,
Test,
Report
Skills
M_U001 potrafi kompletować z baz urzędów patentowych informacje o stanie prawnym oraz dokumenty dotyczące produktu i rozwiązania technicznego IS1A_U01 Report,
Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej, definiuje i klasyfikuje przedmioty prawa własności przemysłowej, rozpoznaje i analizuje prawa twórców i uprawnionych w zakresie praw własności przemysłowej IS1A_W30 Test,
Oral answer
M_W002 ma wiedzę pozwalającą na identyfikację problemów podmiotu gospodarczego w oparciu o analizy dokumentów patentowych i podobnych do nich dla celów wdrożenia produkcji; rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych oraz efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych IS1A_W30, IS1A_W28 Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 dokonuje analizy i wybiera właściwe formy ochrony produktów i rozwiązań technicznych; stosuje zasady uczciwej konkurencji + - - - - - - - - - -
M_K002 łączy zagadnienie konkurencyjności w aspekcie praw własności intelektualnej z rozwojem przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi kompletować z baz urzędów patentowych informacje o stanie prawnym oraz dokumenty dotyczące produktu i rozwiązania technicznego + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej, definiuje i klasyfikuje przedmioty prawa własności przemysłowej, rozpoznaje i analizuje prawa twórców i uprawnionych w zakresie praw własności przemysłowej + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę pozwalającą na identyfikację problemów podmiotu gospodarczego w oparciu o analizy dokumentów patentowych i podobnych do nich dla celów wdrożenia produkcji; rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych oraz efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Formy własności intelektualnej: definicje, sposób ochrony prawnej, konwencje międzynarodowe.
W prawie autorskim – pojęcia: utworu, opracowania, inspiracji, zbioru; prawa osobiste, zmiana uprawnionego, umowa, dozwolony użytek; programy komputerowe, odpowiedzialność cywilna i karna.
W prawie własności przemysłowej – definicje: wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia pochodzenia geograficznego, projektu racjonalizatorskiego.
Procedury: badania i rejestracji, unieważnienia, obrony.
Prawa twórcy i uprawnionego, zmiana uprawnionego, umowa, efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne stosowania rozwiązania, wynagrodzenie, zapłata.
Bazy urzędów patentowych, badania patentowe, redakcja opisu patentowego i interpretacja zastrzeżeń, analiza dokumentów “patentowych”.
Czyny nieuczciwej konkurencji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Preparation for classes 6 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 2 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona: ocena za aktywność (10%), pisemna praca kontrolna/sprawozdanie (5%) i ocena z kolokwium zaliczeniowego (85%).

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność posługiwania się literaturą specjalistyczną i przepisami prawa oraz umiejętność poszukiwań w bazach danych dostępnych poprzez Internet.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
Dzienniki Ustaw: Konwencja Paryska, Konwencja Berneńska, Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o czynach nieuczciwej konkurencji, Ustawa o ochronie baz danych.
Barta. J. i in., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005.
Kisielewicz A., red., Własność przemysłowa,Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2007.
Pyrża A., red., Poradnik wynalazcy, Procedury zgłoszeniowe, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008.
Dyrektywy Rady WE: w sprawie ochrony wspólnotowych wzorów przemysłowych, w sprawie wspólnotowych znaków towarowych
Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej, Wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001
Podrecki P., Środki ochrony praw własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:
Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie a postęp techniczny, Wyd. TAiWPN Universitas, Kraków 1999.
Barta J., Markiewicz R. Internet a prawo, Wyd. TAiWPN Universitas, Kraków 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Należy poznać problemy związane z porozumieniem ws. Jednolitej Ochrony Patentowej oraz śledzić działania przedstawicieli rządu w tej sprawie.