Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prawo ochrony środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-305-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mikołajczak Jerzy (miki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Mikołajczak Jerzy (miki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej w obszarze środowisko oraz wykazuje postawę proekologiczną w podejmowanych decyzjach IS1A_K02 Execution of exercises,
Oral answer,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 posiada umiejętność poszukiwania aktów prawnych w obszarze środowisko IS1A_U01 Execution of exercises
M_U002 ma umiejętność samokształcenia się i jest przygotowany do samodzielnej obsługi prawnej (w dziedzinie środowisko) niewielkiej firmy IS1A_U15, IS1A_U06 Participation in a discussion,
Oral answer,
Project
Knowledge
M_W001 zna podstawowe treści głównych ustaw w obszarze środowisko, w tym procedurę pozyskiwania decyzji i pozwoleń niezbędnych na etapie realizacji oraz eksploatacji dowolnego przedsięwzięcia IS1A_W28, IS1A_W27 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 rozumie funkcjonowanie systemu prawa ochrony środowiska w UE i Polsce IS1A_W27 Participation in a discussion,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej w obszarze środowisko oraz wykazuje postawę proekologiczną w podejmowanych decyzjach + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 posiada umiejętność poszukiwania aktów prawnych w obszarze środowisko - + - - - - - - - - -
M_U002 ma umiejętność samokształcenia się i jest przygotowany do samodzielnej obsługi prawnej (w dziedzinie środowisko) niewielkiej firmy - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe treści głównych ustaw w obszarze środowisko, w tym procedurę pozyskiwania decyzji i pozwoleń niezbędnych na etapie realizacji oraz eksploatacji dowolnego przedsięwzięcia + + - - - - - - - - -
M_W002 rozumie funkcjonowanie systemu prawa ochrony środowiska w UE i Polsce + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Ogólne pojęcie prawa. Prawo państwowe i miejscowe, akty prawne, źródła prawa. Geneza i ustrój UE, ekologiczne prawo Unii Europejskiej. Prawne zasady ochrony środowiska w Polsce. Dostosowanie prawa krajowego do unijnego w obszarze środowisko. Fundusze unijne i zasady korzystania z nich – programy operacyjne.Polski system prawny ochrony środowiska. Polityka ekologiczna Państwa. Instrumenty prawno-ekonomiczne w ochronie środowiska. Organy administracji i instytucje ochrony środowiska, dostęp do informacji o środowisku, udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania planów i przedsięwzięć na środowisko, oddziaływanie transgraniczne. Obszary ograniczonego użytkowania, wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, pozwolenie zintegrowane, najlepsza dostępna technika (BAT), programy dostosowawcze, postępowanie kompensacyjne, awarie przemysłowe, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przegląd najistotniejszych ustaw związanych ze środowiskiem. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rola planu w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni. Ustawa o ochronie przyrody. Formy ochrony przyrody w Polsce. Parki narodowe, parki krajobrazowe itd. Obszar Natura 2000, Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa, obszary OSO i obszary SOO. Prawo geologiczne i górnicze. Koncesje, opłaty eksploatacyjne.

Auditorium classes:

Student poznaje: internetowe możliwości pozyskiwania ujednoliconych aktów prawnych, podstawy systemu prawa ochrony środowiska, strukturę i zapisy wybranych ustaw w tym ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody i zagospodarowaniu przestrzennym.
W ramach zajęć student opracowuje projekt pt. „System funkcjonowania prawa ochrony środowiska na przykładzie nowej inwestycji”. Student staje się przedsiębiorcą, który zamierza zainwestować w realizację nowego przedsięwzięcia, wskutek czego musi określić drogę uzyskiwania decyzji i pozwoleń w obszarze środowisko. Ramowy zakres projektu: Student wybiera do realizacji dowolne przedsięwzięcie, lokalizuje je w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 i charakteryzuje go, określa rodzaj świadczonej działalności lub wielkość produkcji, opisuje rodzaje emisji, procedurę pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ocenia konieczność przeprowadzania postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania, precyzuje wymagane pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, określa rodzaj niezbędnych pozwoleń i opłat za korzystanie ze środowiska, ocenia możliwości pozyskania funduszy z UE, określa konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 5 h
Completion of a project 20 h
Contact hours 3 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = (OCENA z projektu + OCENA z zaliczenia projektu)/2

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw:
- prawa administracyjnego,
- zasad funkcjonowania podstawowych ekosystemów i interakcji występujących w środowisku.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Bukowski Z. Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej. Wydawca: C.H. Beck. 2007. 2. Jędrośka J., Bar M. Prawo ochrony środowiska. Podręcznik. Centrum Prawa Ekologicznego. Wrocław 2005.
 2. Lipiński A. Prawne podstawy ochrony środowiska. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Wydanie III 2005.
 3. Praca zbiorowa pod redakcją Plachta E. Prawo ochrony środowiska. Wyd. II. Wydawnictwo Prawnicze. LexisNexis. W-wa 2006.
 4. Wierzbowski B. Rakoczy B. Podstawy Prawa Ochrony Środowiska. Wydawnictwo Prawnicze. LexisNexis. W-wa 2010.
 5. Radecki W. Teoretyczne podstawy prawa ochrony środowiska. Wydawca: Prawo Ochrony Środowiska. Wrocław 2006.
 6. Radziszewski E. Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komentarz. Wydawnictwo Prawnicze. LexisNexis. W-wa 2009.
 7. Redaktor. Burhard Dziubińska. Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska – problemy, korzyści, zagrożenia. Wydawnictwo Biblioteka. Łódź 2000.
 8. www.sejm.gov.pl – internetowa strona sejmowa.
 9. http://www.mos.gov.pl – strona Ministerstwa Środowiska.
 10. http://www.mrr.gov.pl – strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 11. http://eur-lex.europa.eu/ – dostęp do aktów prawnych UE.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None