Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-308-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kocot Wojciech (wokocot@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr inż. Kocot Wojciech (wokocot@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi określić cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji IS1A_K04 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 umie obliczyć podstawowe charakterystyki geometryczne przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych IS1A_U14 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U002 potrafi określić statyczną wyznaczalność układu oraz obliczyć reakcje więzów IS1A_U27 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U003 potrafi narysować wykresy sił przekrojowych dla prostych schematów statycznych elementów konstrukcyjnych IS1A_U14 Activity during classes,
Examination,
Test
M_U004 umie obliczać i wymiarować przekroje elementów konstrukcyjnych w prostych przy-padkach wytrzymałościowych IS1A_U27 Activity during classes,
Examination,
Test
Knowledge
M_W001 zna podstawowe charakterystyki geometryczne przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych oraz rozumie ich znaczenie w obliczeniach wytrzymałościowych IS1A_W11 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W002 posiada podstawową wiedzę w zakresie zestawiania działających obciążeń charakte-rystycznych i obliczeniowych IS1A_W11 Activity during classes,
Examination
M_W003 zna i rozumie ogólne zasady statyki, pracę ustroju nośnego oraz warunki równowagi IS1A_W11 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W004 rozumie pojęcie sił zewnętrznych i wewnętrznych, a także sił przekrojowych oraz zależności między nimi IS1A_W11 Activity during classes,
Examination,
Test
M_W005 zna i rozumie zasady projektowania podstawowych elementów konstrukcyjnych metodą stanów granicznych IS1A_W14 Activity during classes,
Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi określić cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 umie obliczyć podstawowe charakterystyki geometryczne przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych + + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi określić statyczną wyznaczalność układu oraz obliczyć reakcje więzów + + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi narysować wykresy sił przekrojowych dla prostych schematów statycznych elementów konstrukcyjnych + + - - - - - - - - -
M_U004 umie obliczać i wymiarować przekroje elementów konstrukcyjnych w prostych przy-padkach wytrzymałościowych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe charakterystyki geometryczne przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych oraz rozumie ich znaczenie w obliczeniach wytrzymałościowych + + - - - - - - - - -
M_W002 posiada podstawową wiedzę w zakresie zestawiania działających obciążeń charakte-rystycznych i obliczeniowych + + - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie ogólne zasady statyki, pracę ustroju nośnego oraz warunki równowagi + + - - - - - - - - -
M_W004 rozumie pojęcie sił zewnętrznych i wewnętrznych, a także sił przekrojowych oraz zależności między nimi + + - - - - - - - - -
M_W005 zna i rozumie zasady projektowania podstawowych elementów konstrukcyjnych metodą stanów granicznych + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawy wytrzymałości materiałów

  Stan naprężenia i odkształcenia. Określanie własności mechanicznych materiałów.
  Metoda stanów granicznych. Obliczenia wytrzymałościowe prętów rozciąganych.
  Zginanie proste i ukośne. Rozciąganie mimośrodowe.
  Ścinanie. Zginanie z uwzględnieniem naprężeń stycznych.
  Ściskanie, ściskanie mimośrodowe i ściskanie z wyboczeniem.

 2. Obciążenia

  Pojęcie obciążenia, klasyfikacja obciążeń; obciążenia stałe, zmienne, wyjątkowe, skupione, ciągłe, statyczne i dynamiczne, zasady ustalania wartości obciążeń, współczynniki bezpieczeństwa, kombinacje obciążeń.

 3. Geometria pól

  Podstawowe charakterystyki geometrii przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych: pole powierzchni, środek ciężkości, momenty statyczne, momenty bezwładności, wskaźniki wytrzymałości, promienie bezwładności.

 4. Podstawy mechaniki budowli

  Pojęcie budowli, ustrój nośny, rodzaje elementów konstrukcyjnych.
  Zasady statyki, siła, moment, układ sił, redukcja układu sił, schemat statyczny, więzy, równowaga układu sił, warunki równowagi.
  Obliczanie reakcji, układy statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne.

 5. Siły przekrojowe

  Siły zewnętrzne i wewnętrzne, układ sił zewnętrznych, układ sił wewnętrznych. Siły przekrojowe, układ własny przekroju, równania i wykresy sił przekrojowych.

Auditorium classes:
 1. Obciążenia

  Zestawianie obciążeń – zadania

 2. Podstawy mechaniki budowli

  Rozwiązywania zadań z podstaw mechaniki budowli

 3. Siły przekrojowe

  Rysowanie wykresów sił przekrojowych – zadania

 4. Geometria pól

  Rozwiązywania zadań z geometrii pól

 5. Podstawy wytrzymałości materiałów

  Rozwiązywania zadań z wytrzymałości materiałów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 159 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Examination or Final test 4 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

średnia ważona wyników egzaminu oraz zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych (0,7E + 0,3Ć)

Prerequisites and additional requirements:

znajomość fizyki i matematyki (zakres szkoły średniej) oraz materiałoznawstwa (wiedza zdobyta w poprzednim semestrze)

Recommended literature and teaching resources:

1. Przewłocki J., Górski J.: Podstawy mechaniki budowli. Arkady, Warszawa 2006.
2. Bodnar A.: Wytrzymałość materiałów. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.
3. Wosz R.: Mechanika i wytrzymałość materiałów dla geologów, geofizyków i sozotechników. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
4. Skorupa A., Skorupa M.: Wytrzymałość materiałów – skrypt dla studentów wydziałów niemechanicznych. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.
5. Paluch M.: Mechanika budowli – teoria i przykłady. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.
6. Piechnik S.: Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa – Kraków 1980.
7. Kozak B.: Mechanika techniczna, statyka – testy i sprawdziany. WSiP, Warszawa 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń audytoryjnych