Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kartografia cyfrowa w inżynierii środowiska
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-312-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ostrowski Janusz (ostrow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Ostrowski Janusz (ostrow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie właściwej interpretacji treści map ogólnogeograficznych i specjalistycznych dla podejmowania odpowiednich decyzji w dziedzinie działań gospodarczych IS1A_K02 Participation in a discussion
Skills
M_U001 potrafi zredagować mapę sytuacyjno-wysokościową z wykorzystaniem programu komputerowego. IS1A_U09 Activity during classes,
Test,
Execution of a project
M_U002 potrafi, na podstawie informacji zawartych na mapie, wyznaczyć charakterystyki powierzchni terenu oraz jego pokrycia, a także cechy zjawisk zobrazowanych na mapie IS1A_U10 Test,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U003 umie interpretować informacje zawarte na mapie w kontekście problemów gospodarczych i zadań projektowych IS1A_U10 Test,
Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 zna cechy mapy ogólnogeograficznej i zasady jej konstrukcji oraz rozumie funkcję mapy jako narzędzia pomocnego do rozwiązywania zadań inżynierskich. IS1A_W09, IS1A_W10, IS1A_W05 Test,
Participation in a discussion
M_W002 rozumie znaczenie treści mapy ogólnogeograficznej w zakresie elementów sytuacyjnych i wysokościowych oraz stosowanej symboliki. IS1A_W09, IS1A_W10, IS1A_W05 Test,
Participation in a discussion
M_W003 ma podstawową wiedzę w zakresie przetwarzania informacji przestrzennych zawartych na mapie ogólnogeograficznej i na wybranych mapach tematycznych. IS1A_W09, IS1A_W10, IS1A_W05 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie znaczenie właściwej interpretacji treści map ogólnogeograficznych i specjalistycznych dla podejmowania odpowiednich decyzji w dziedzinie działań gospodarczych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zredagować mapę sytuacyjno-wysokościową z wykorzystaniem programu komputerowego. - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi, na podstawie informacji zawartych na mapie, wyznaczyć charakterystyki powierzchni terenu oraz jego pokrycia, a także cechy zjawisk zobrazowanych na mapie - - - + - - - - - - -
M_U003 umie interpretować informacje zawarte na mapie w kontekście problemów gospodarczych i zadań projektowych - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna cechy mapy ogólnogeograficznej i zasady jej konstrukcji oraz rozumie funkcję mapy jako narzędzia pomocnego do rozwiązywania zadań inżynierskich. + - - - - - - - - - -
M_W002 rozumie znaczenie treści mapy ogólnogeograficznej w zakresie elementów sytuacyjnych i wysokościowych oraz stosowanej symboliki. + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę w zakresie przetwarzania informacji przestrzennych zawartych na mapie ogólnogeograficznej i na wybranych mapach tematycznych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe informacje o mapie ogólnogeograficznej

  Definicja i zadania kartografii. Geowizualizacja. Definicja mapy. Cechy mapy ogólnogeograficznej. Skala mapy. Klasyfikacja map.

 2. Zasady konstrukcji mapy

  Określanie położenia obiektu na powierzchni. Układy współrzędnych w przestrzeni i na mapie. Odwzorowania kartograficzne. Etapy konstrukcji mapy. Powierzchnie odniesienia.

 3. Elementy sytuacyjne na mapie

  Pozyskiwanie danych o sytuacji w terenie. Metody prezentacji elementów sytuacyjnych na mapie. Symbole kartograficzne. Generalizacja szczegółów. Interpretacja elementów sytuacyjnych na podstawie mapy.

 4. Kartografia cyfrowa

  Cyfrowy model krajobrazowy i kartograficzny. Modele danych przestrzennych. Systemy informacji przestrzennej. Krajowy system informacji przestrzennej. Bazy danych referencyjnych. Geoportale map referencyjnych. Kartografia multimedialna

 5. Przetwarzanie informacji zawartych na mapie

  Możliwości i metody przetwarzania danych zawartych w treści mapy. Wyznaczanie współrzędnych. Obliczanie długości odcinków oraz ich azymutów. Obliczanie powierzchni figur regularnych i nieregularnych.

 6. Cyfrowe mapy tematyczne

  Bazy danych i reguły projektowania map tematycznych. Mapa topograficzna. Mapa zasadnicza. Mapa sozologiczna.

 7. Rzeźba terenu na mapie

  Pozyskiwanie danych o rzeźbie terenu. Zasady tworzenia map warstwicowych. Interpretacja elementów wysokościowych zawartych na mapie. Przekroje poprzeczne i podłużne. Projektowanie niwelety.

Project classes:
 1. Wprowadzenie do programu Micromap. Funkcje podstawowe. Otwieranie pliku z prototypu. Edycja tekstu. Umieszczanie symboli na mapie. Tworzenie warstw tematycznych.

 2. Obliczanie pola powierzchni i obwodu figur. Tworzenie tabeli z danymi, przetwarzanie danych, import danych i tabel.

 3. Umieszczanie na rysunku mapy punktów o zadanych współrzędnych. Import punktów z pliku. Zamiana punktów na symbole. łączenie punktów linią. Wyznaczanie współrzędnych punktów na mapie. Narzędzia linii – wypełnianie, szrafura i in.

 4. Tworzenie warstwic na podstawie współrzędnych pikiet. Opis warstwic. Tworzenie profili. Odczytywanie wysokości oznaczonych punktów. Obliczanie spadków terenu i linii największego spadku.

 5. Tworzenie własnych prototypów. Wykreślanie elementów sytuacyjnych na podstawie domiarów. Wykreślanie elementów sytuacyjnych na podstawie danych uzyskanych metodą biegunową. Wykreślanie elementów sytuacyjnych na podstawie wyników pomiarów kątów i odległości. Wykorzystanie modułu Raster.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Completion of a project 10 h
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średenią arytmetyczną z oceny projektu i oceny kolokwium zaliczniowego

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z kartografii. Podstawowa znajomość obsługi graficznych programów komputerowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Gaździcki J.: Systemy Informacji przestrzennej. PPWK, Warszawa 1990.
2. Kraak M.J., Omerling F.: Kartografia – wizualizacja danych przestrzennych. PWN 1998.
3. Saliszczew K.A.: Kartografia ogólna. PWN 2003.
4. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W.: GIS teoria i praktyka PWN 2006
4. Gotlib G., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS obszary zastosowań. PWN 2007.
5. Pasławski J., Siwek J.: Wprowadzenie do kartografii i topografii. Nowa Era 2010.
6. Medyńska-Gulij B.: Kartografia i geowizualizacja. PWN 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None