Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hydrologia
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-403-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Rajpolt Bogusława (rajpolt@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Opyrchał Leszek (opyrchal@agh.edu.pl)
mgr Wolski Krzysztof (kwolski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne, w tym ekonomiczne, prawne i środowiskowe aspekty działalności człowieka związanych z gospodarką wodną i obiegu jej w przyrodzie IS1A_K02 Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_K002 rozumie ważność ochrony wód dla zachowania bezpieczeństwa społecznego IS1A_K05, IS1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K003 poprzez wykonywanie działań zadanych podczas zajęć potrafi współpracować w grupie przybierając różne role IS1A_K03 Activity during classes,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
M_K004 podczas wykonywanych zadań potrafi określić ich priorytetowe aspekty sprawnie organizując pracę potrzebną do ich wykonania IS1A_K04 Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of laboratory classes
M_K005 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na środowisko oraz współczesnych osiągnięć techniki w zakresie minimalizacji tego oddziaływania i innych sposobów wybranych problemów ochrony środowiska; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały IS1A_K07 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K006 rozumie misję własnej uczelni i jej znaczenie dla nauki, gospodarki i społeczeństwa; aktywnie bierze udział w popularyzacji jej dorobku, zwłaszcza w zakresie inżynierii środowiska Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi korzystać z fachowej literatury w celu samokształcenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych IS1A_U01, IS1A_U06 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion,
Examination
M_U002 potrafi korzystać z instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, przygotowując się do zajęć oraz planując i przeprowadzając wynikające z niej eksperymenty IS1A_U02, IS1A_U03 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U003 potrafi przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych współpracować w zespole przyjmując w nim różne role IS1A_U02 Execution of laboratory classes
M_U004 potrafi sporządzać pisemne sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, dokumentując w nich uzyskane wyniki przeprowadzonych pomiarów i obliczeń oraz wyciągając na ich podstawie prawidłowe wnioski IS1A_U12, IS1A_U03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes,
Report
M_U005 potrafi wykonać analizę sitową gruntu, wykreślić krzywą uziarnienia i wyznaczyć współczynnik filtracji różnymi wzorami IS1A_U08 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U006 potrafi metodą laboratoryjną z zastosowaniem rurki Kamieńskiego (ze zmiennym spadkiem) wyznaczyć współczynnik filtracji IS1A_U03 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U007 potrafi zmierzyć głębokość występowania wód podziemnych i opracować wyniki; ma umiejętność wykreślania hydroizohips, hydroizobat, oraz wyznaczania linii głównego strumienia wód podziemnych i obliczenia spadku zwierciadła IS1A_U04, IS1A_U03 Activity during classes,
Examination,
Test,
Project,
Participation in a discussion
M_U008 potrafi sporządzić przekrój hydrogeologiczny na podstawie wyników wierceń i określić podstawowe parametry warstwy wodonośnej IS1A_U12 Activity during classes,
Test,
Project,
Participation in a discussion
M_U009 zna zasady prawidłowego opróbowania warstwy wodonośnej. Potrafi opracować wyniki analizy wody, sporządzić bilans jonowy i przedstawić różnymi sposobami skład fizyczno-chemiczny badanej wody IS1A_U12 Activity during classes,
Examination,
Test,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_U010 potrafi wykreślać dział wodny, topograficzny i podziemny oraz określać podstawowe parametry fizycznogeograficzne zlewni IS1A_U03 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion
M_U011 potrafi obliczać średni opad obszarowy 4 metodami; arytmetyczną, izohiet, wieloboków równego zadeszczenia oraz hipsometryczną; umie rozwiązywać proste zadania obliczeniowe związane z przeliczaniem warstwy opadu, powierzchnią zlewni i objętością wody IS1A_U04 Activity during classes,
Examination,
Project,
Participation in a discussion
M_U012 zna zasady pomiaru punktowej prędkości wody z zastosowaniem młynka hydrometrycznego; umie wykreślać tachoidy i wyznaczać średnią prędkość wody w rzece oraz zastosować wyniki pomiarów hydrometrycznych do obliczenia natężenia przepływu metodą rachunkową i Culmanna IS1A_U03 Activity during classes,
Test,
Project,
Participation in a discussion
M_U013 potrafi sporządzić projekt-charakterystykę hydrologiczną rzeki; wykreślić krzywą przepływu, hydrogram stanów wody, krzywą częstotliwości stanów wody, krzywą sumową odpływu wraz ze skalą przepływów chwilowych oraz umie obliczyć przepływ średni i pojemność zbiornika retencyjnego IS1A_U04 Activity during classes,
Examination,
Test,
Engineering project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia z zakresu hydrologii, ma wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze, hydrosferze i litosferze związanych z obiegiem wody w przyrodzie IS1A_W07, IS1A_W06 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W002 zna i rozumie pojęcia i główne metody obliczeniowe stosowane w bilansie wodnym: dotyczące opadu, parowania i retencji. Zna i rozumie podstawowe pojęcia, wzory i jednostki, względne i bezwzględne miary odpływu oraz celowość ich stosowania IS1A_W07, IS1A_W06 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion
M_W003 zna i rozumie zasady wyznaczania działu wodnego topograficznego i podziemnego oraz parametrów fizjograficznych i geomorfologicznych w zlewni IS1A_W07, IS1A_W06 Project,
Participation in a discussion
M_W004 ma szczegółowa wiedzę z zakresu doboru i stosowania właściwych metod obliczania średniego opadu obszarowego w zlewni. Zna i rozumie zależności między warstwą opadu, powierzchnią zlewni i objętością wody IS1A_W06 Examination,
Test,
Project
M_W005 ma szczegółową wiedzę pozwalającą na dobór i stosowanie właściwych metod w pomiarach natężenia przepływu w rzekach i stanów wody oraz urządzeń pomiarowych IS1A_W06, IS1A_W19 Examination,
Test,
Project
M_W006 ma szczegółową wiedzę ze sporządzania charakterystyki hydrologicznej rzeki w oparciu o pomiary stanu i przepływu w rzekach z wykorzystaniem roczników hydrologicznych i pomiarów hydrometrycznych IS1A_W06, IS1A_W19 Examination,
Test,
Project
M_W007 ma wiedzę dotyczącą urządzeń do pomiaru głębokości zwierciadła wód podziemnych i związku hydrogeologicznego między rzeką, a wodami podziemnymi; zna i rozumie podstawowe pojęcia opisujące warstwę wodonośną oraz strefy występowania wód podziemnych w skałach IS1A_W19 Examination,
Test
M_W008 ma wiedzę dotyczącą cech geologicznych skał, kształtujących warunki występowania wód podziemnych oraz wynikających z nich własności hydrogeologicznych stanowiących podstawę obliczeń stosowanych w hydrogeologii IS1A_W19 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W009 ma szczegółową wiedzę z zakresu wyznaczania współczynnika filtracji różnymi metodami IS1A_W07, IS1A_W06 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
M_W010 ma wiedzę dotyczącą chemizmu wód w tym zna sposoby sporządzania bilansu jonowego i opracowywania wyników analiz IS1A_W07, IS1A_W19 Activity during classes,
Examination,
Participation in a discussion,
Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne, w tym ekonomiczne, prawne i środowiskowe aspekty działalności człowieka związanych z gospodarką wodną i obiegu jej w przyrodzie - - + + - - - - - - -
M_K002 rozumie ważność ochrony wód dla zachowania bezpieczeństwa społecznego + - - + - - - - - - -
M_K003 poprzez wykonywanie działań zadanych podczas zajęć potrafi współpracować w grupie przybierając różne role - - + + - - - - - - -
M_K004 podczas wykonywanych zadań potrafi określić ich priorytetowe aspekty sprawnie organizując pracę potrzebną do ich wykonania - - + + - - - - - - -
M_K005 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na środowisko oraz współczesnych osiągnięć techniki w zakresie minimalizacji tego oddziaływania i innych sposobów wybranych problemów ochrony środowiska; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały + - + + - - - - - - -
M_K006 rozumie misję własnej uczelni i jej znaczenie dla nauki, gospodarki i społeczeństwa; aktywnie bierze udział w popularyzacji jej dorobku, zwłaszcza w zakresie inżynierii środowiska + - + + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi korzystać z fachowej literatury w celu samokształcenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi korzystać z instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, przygotowując się do zajęć oraz planując i przeprowadzając wynikające z niej eksperymenty - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi przy wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych współpracować w zespole przyjmując w nim różne role - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi sporządzać pisemne sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, dokumentując w nich uzyskane wyniki przeprowadzonych pomiarów i obliczeń oraz wyciągając na ich podstawie prawidłowe wnioski - - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi wykonać analizę sitową gruntu, wykreślić krzywą uziarnienia i wyznaczyć współczynnik filtracji różnymi wzorami + - + - - - - - - - -
M_U006 potrafi metodą laboratoryjną z zastosowaniem rurki Kamieńskiego (ze zmiennym spadkiem) wyznaczyć współczynnik filtracji + - + - - - - - - - -
M_U007 potrafi zmierzyć głębokość występowania wód podziemnych i opracować wyniki; ma umiejętność wykreślania hydroizohips, hydroizobat, oraz wyznaczania linii głównego strumienia wód podziemnych i obliczenia spadku zwierciadła + - - + - - - - - - -
M_U008 potrafi sporządzić przekrój hydrogeologiczny na podstawie wyników wierceń i określić podstawowe parametry warstwy wodonośnej - - - + - - - - - - -
M_U009 zna zasady prawidłowego opróbowania warstwy wodonośnej. Potrafi opracować wyniki analizy wody, sporządzić bilans jonowy i przedstawić różnymi sposobami skład fizyczno-chemiczny badanej wody + - + - - - - - - - -
M_U010 potrafi wykreślać dział wodny, topograficzny i podziemny oraz określać podstawowe parametry fizycznogeograficzne zlewni - - - + - - - - - - -
M_U011 potrafi obliczać średni opad obszarowy 4 metodami; arytmetyczną, izohiet, wieloboków równego zadeszczenia oraz hipsometryczną; umie rozwiązywać proste zadania obliczeniowe związane z przeliczaniem warstwy opadu, powierzchnią zlewni i objętością wody + - - + - - - - - - -
M_U012 zna zasady pomiaru punktowej prędkości wody z zastosowaniem młynka hydrometrycznego; umie wykreślać tachoidy i wyznaczać średnią prędkość wody w rzece oraz zastosować wyniki pomiarów hydrometrycznych do obliczenia natężenia przepływu metodą rachunkową i Culmanna - - - + - - - - - - -
M_U013 potrafi sporządzić projekt-charakterystykę hydrologiczną rzeki; wykreślić krzywą przepływu, hydrogram stanów wody, krzywą częstotliwości stanów wody, krzywą sumową odpływu wraz ze skalą przepływów chwilowych oraz umie obliczyć przepływ średni i pojemność zbiornika retencyjnego + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie podstawowe terminy i pojęcia z zakresu hydrologii, ma wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze, hydrosferze i litosferze związanych z obiegiem wody w przyrodzie + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie pojęcia i główne metody obliczeniowe stosowane w bilansie wodnym: dotyczące opadu, parowania i retencji. Zna i rozumie podstawowe pojęcia, wzory i jednostki, względne i bezwzględne miary odpływu oraz celowość ich stosowania + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie zasady wyznaczania działu wodnego topograficznego i podziemnego oraz parametrów fizjograficznych i geomorfologicznych w zlewni - - - + - - - - - - -
M_W004 ma szczegółowa wiedzę z zakresu doboru i stosowania właściwych metod obliczania średniego opadu obszarowego w zlewni. Zna i rozumie zależności między warstwą opadu, powierzchnią zlewni i objętością wody + - - + - - - - - - -
M_W005 ma szczegółową wiedzę pozwalającą na dobór i stosowanie właściwych metod w pomiarach natężenia przepływu w rzekach i stanów wody oraz urządzeń pomiarowych + - - - - - - - - - -
M_W006 ma szczegółową wiedzę ze sporządzania charakterystyki hydrologicznej rzeki w oparciu o pomiary stanu i przepływu w rzekach z wykorzystaniem roczników hydrologicznych i pomiarów hydrometrycznych + - - + - - - - - - -
M_W007 ma wiedzę dotyczącą urządzeń do pomiaru głębokości zwierciadła wód podziemnych i związku hydrogeologicznego między rzeką, a wodami podziemnymi; zna i rozumie podstawowe pojęcia opisujące warstwę wodonośną oraz strefy występowania wód podziemnych w skałach + - + - - - - - - - -
M_W008 ma wiedzę dotyczącą cech geologicznych skał, kształtujących warunki występowania wód podziemnych oraz wynikających z nich własności hydrogeologicznych stanowiących podstawę obliczeń stosowanych w hydrogeologii + - - - - - - - - - -
M_W009 ma szczegółową wiedzę z zakresu wyznaczania współczynnika filtracji różnymi metodami + - + - - - - - - - -
M_W010 ma wiedzę dotyczącą chemizmu wód w tym zna sposoby sporządzania bilansu jonowego i opracowywania wyników analiz + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Odpływ podziemny i powierzchniowy

  Zlewnia, dorzecze, zlewisko, dział wodny. Zlewnia powierzchniowa i podziemna, parametry fizjograficzne zlewni. Morfologia cieku, łożysko, koryto, nurt, brzegi. Spadek podłużny i poprzeczny. Odpływ podziemny i powierzchniowy. Transport rumowiska w cieku. Rodzaje rumowiska.

 2. Przepływy w rzekach

  Natężenie przepływu. Przepływ jednostkowy. Miary odpływu Współczynnik odpływu. Hydrograf odpływu. Rzeki i ich reżim. Wezbrania i niżówki.
  Pomiary natężenia przepływu w ciekach. Metody bezpośrednie – jednoparametrowe; wolumetryczna, z zastosowaniem przelewów, kolorymetryczna. Metody pośrednie – wieloparametrowe; punktowe i odcinkowe. Przekroje i piony hydrometryczne. Młynek hydrometryczny. Tachoidy. Metody obliczania natężenia przepływu.

 3. Charakterystyka hydrologiczna rzeki

  Krzywa objętości przepływu, jej zmienność. Równanie krzywej przepływu. Krzywa sumowa odpływu, skala promienista przepływów chwilowych, obliczanie przepływu średniego, pojemnośc zbiornika retencyjnego. Krzywa częstotliwości stanów trwania wraz ze stanami wyższymi i niższymi.

 4. Wody powierzchniowe, pomiary stanu wód

  Posterunki obserwacyjne i przyrządy pomiarowe – łaty wodowskazowe, limnigrafy. Stan wody, napełnienie koryta, głębokość wody w przekroju. Stany charakterystyczne główne, drugorzędne i umowne. Hydrogramy stanów wody.

 5. Prognozy zjawisk hydrologicznych

  Metody prognozowania zjawisk hydrologicznych. Przepływy roczne o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się.

 6. Wody podziemne, geneza i podział wód podziemnych

  Warstwa wodonośna, warstwa przepuszczalna, warstwa nieprzepuszczalna, zwierciadło wód podziemnych; swobodne i napięte, strefa aeracji i saturacji, miąższość warstwy wodonośnej, poziom i piętro wodonośne. Wpływ warunków geologicznych na występowanie wód podziemnych. Geneza i podział wód podziemnych.

 7. Właściwości hydrogeologiczne skał

  Cechy podstawowe: porowatość, szczelinowatość, krasowatość. Cechy hydrogeologiczne: przepuszczalność, wodochłonność, wodoodsączalność. Współczynniki porowatości, odsączalności, filtracji. Metody oznaczania współczynnika filtracji; tabele, wzory, metody laboratoryjne i polowe. Krzywe uziarnienia, średnica miarodajna. Podział skał według własności filtracyjnych.

 8. Chemizm wód podziemnych

  Mineralizacja, sucha pozostałość, substancje nieorganiczne i organiczne. Metody przedstawiania składu chemicznego wód oraz ocena jakości wykonanej analizy. Sposoby poboru prób wody do analizy.

 9. Wprowadzenie

  Podział hydrologii jako dziedziny nauki ze względu na tematykę, środowisko, i metodę badań. Służby hydrologiczne w Polsce; zadania, zakres działalności, wydawnictwa hydrologiczne. Bilans wodny Ziemi, Europy, Polski. Równania dla lądów, mórz, Ziemi. Zasoby wodne świata i Polski. Rok hydrologiczny.

 10. Podstawowe prawa ruchu wód podziemnych

  Pomiar głębokości zwierciadła wód podziemnych. Przyrządy, warunki pomiaru, graficzne odwzorowanie zwierciadła wód podziemnych; hydroizohipsy, hydroizobaty, drenaż i alimentacja. Podstawowe prawa ruchu wód podziemnych. Filtracja, fluacja, ruch laminarny i turbulentny, Prawo Darcy. Pomiary kierunku i prędkości przepływu wód podziemnych.

 11. Opady atmosferyczne

  Rodzaje; objętość, wysokość, natężenie i wydajność opadów, rozkład w czasie. Krzywa gradientowa opadu. Opady średnie w zlewniach rzecznych. Parowanie terenowe. Definicja, czynniki, metody określania. Intercepcja, transpiracja. Parowanie ze śniegu i lodu. Retencja powierzchniowa i podziemna

Project classes:
 1. Średni opad obszarowy

  Obliczanie średniego opadu w zlewni. Metoda średniej arytmetycznej, izohiet, wieloboków równego zadeszczenia (symetralnych) i hipsometryczna.

 2. Obliczanie natężenia przepływu

  Młynek hydrometryczny do punktowych pomiarów prędkości wody w ciekach. Wykreślanie tachoid. Obliczanie natężenia przepływu metodą rachunkową i Culmanna.

 3. Krzywa objętości przepływu

  Charakterystyka hydrologiczna wybranej rzeki – budowanie krzywej objętości przepływu. Wyznaczanie poprawki B metodą graficzną i analityczną.

 4. Hydrogram stanu wody

  Sporządzenie hydrogramu stanu wody. Obliczenia do wykreślenia krzywej częstotliwości stanów trwania wraz ze stanami wyższymi i niższymi.

 5. Przekrój hydrogeologiczny

  Wyznaczanie działu topograficznego i podziemnego. Określenia podstawowych parametrów zlewni. Sporządzenie przekroju hydrogeologicznego i wyznaczenie podstawowych parametrów warstwy wodonośnej.

 6. Krzywa sumowa odpływu

  Obliczenia do wykreślenia krzywej sumowej odpływu. Wyznaczenie przepływu średniego i pojemności zbiornika wyrównawczego. Sporządzenie skali promienistej przepływów chwilowych.

Laboratory classes:
 1. Chemizm wód podziemnych

  Analiza fizyczno – chemiczna wody; oznaczenia wybranych wskaźników i sporządzenie bilansu jonowego. Ocena poprawności wykonania analizy.

 2. Wyznaczanie współczynnika filtracji wzorami

  Wykonanie analizy sitowej dla wybranego gruntu. Wykreślenie krzywej uziarnienia i zastosowanie średnic miarodajnych we wzorach do wyznaczenia współczynnika filtracji.

 3. Wyznaczanie współczynnika filtracji laboratoryjnie ze zmiennym spadkiem

  Laboratoryjne oznaczenie współczynnika filtracji ze zmiennym spadkiem w rurce Kamieńskiego.

 4. Pomiar głębokości zwierciadła wody w piezometrze

  Zajęcia terenowe. Pomiar głębokości zwierciadła wody w piezometrze z zastosowaniem gwizdka hydrogeologicznego. Wyznaczenie spadku hydraulicznego i mapy hydroizohips.

 5. Pomiar natężenia przepływu w rzece

  Zajęcia terenowe z zastosowaniem młynka hydrometrycznego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in project classes 15 h
Preparation for classes 12 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Completion of a project 20 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Egzamin – waga 0,5; ocena z ćw. Proj. – waga – 0,3; ocena z ćw. Lab. – waga 0,2
W przypadku braku pozytywnej oceny z egzaminu, ćwiczeń projektowych lub ćwiczeń laboratoryjnych wstawiana jest ocena końcowa: niedostateczna (2,0)

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw nauk o ziemi, chemii, mechaniki płynów, meteorologii.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Byczkowski A., Hydrologia. Tom I, Wyd. SGGW, Warszawa 1996.
 2. Byczkowski A., Hydrologia Tom II, Wyd. SGGW, Warszawa 1999.
 3. Lambor J., Hydrologia Inżynierska, Wyd. Arkady, Warszawa 1971.
 4. Bajkiewicz – Grabowska E., Magnuszewski A., Przewodnik do ćwiczeń hydrologii ogólnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Ozga – Zielińska M. Brzeziński J., Hydrologia stosowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 6. Pazdro Z., Hydrogeologia ogólna, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1983.
 7. Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogólna, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1990.
 8. Turek S. (red.), Poradnik hydrogeologa, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1971.
 9. Macioszczyk A., Dobrzyński D., Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Macioszczyk A. (red.), Podstawy hydrogeologii stosowanej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. Kleczkowski A.S., Różkowski A., Słownik hydrogeologiczny, Wyd. TRIO Warszawa 1997.
 12. Kleczkowski A.S. (red.), Ochrona wód podziemnych, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1984.
 13. Pociask-Karteczka J. (red.), Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków 2003.
 14. Sroczyńska U. (red.), Hydrologia dynamiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None