Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Budownictwo ogólne i instalacje budowlane
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-405-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wodyński Aleksander (awodyn@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż, prof. AGH Firek Karol (kfirek@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Rusek Janusz (rusek@agh.edu.pl)
dr inż. Witkowski Michał (mwitkow@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 student potrafi wykonać skróconą dokumentację architektoniczno-budowlaną wraz z instalacją wod-kan dla budynku jednorodzinnego IS1A_K05, IS1A_K02 Project
M_K002 zna specyfikę pracy w zespołach projektowych oraz ma świadomość konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych IS1A_K01, IS1A_K02 Activity during classes,
Test,
Project
Skills
M_U001 student zna problematykę trwałości oraz metody wyznaczania zużycia technicznego budynków Activity during classes,
Examination
M_U002 student zna elementy składowe sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zasady ich doboru i projektowania IS1A_U10, IS1A_U09 Examination,
Test,
Project
M_U003 potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynku wraz z projektem instalacji sanitarnych IS1A_U25 Activity during classes,
Project
M_U004 potrafi ocenić budynek oraz istniejącą instalację pod kątem bezpieczeństwa i użytkowalności IS1A_U02, IS1A_U01, IS1A_U09 Project
Knowledge
M_W001 student zna elementy oraz rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w kontekście wymogów bezpieczeństwa i użytkowalności IS1A_W01, IS1A_W02, IS1A_W12 Examination,
Test
M_W002 student zna kryteria doboru materiałów budowlanych w zależności od przeznaczenia w obiekcie budowlanym (elementy konstrukcyjne i wykończeniowe) IS1A_W04, IS1A_W02, IS1A_W12 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 student potrafi wykonać skróconą dokumentację architektoniczno-budowlaną wraz z instalacją wod-kan dla budynku jednorodzinnego - - - + - - - - - - -
M_K002 zna specyfikę pracy w zespołach projektowych oraz ma świadomość konsekwencji społecznych wynikających z błędów popełnianych na etapie projektowania lub wznoszenia obiektów budowlanych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 student zna problematykę trwałości oraz metody wyznaczania zużycia technicznego budynków + - - - - - - - - - -
M_U002 student zna elementy składowe sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zasady ich doboru i projektowania + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną budynku wraz z projektem instalacji sanitarnych - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi ocenić budynek oraz istniejącą instalację pod kątem bezpieczeństwa i użytkowalności + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student zna elementy oraz rozwiązania konstrukcyjne stosowane w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w kontekście wymogów bezpieczeństwa i użytkowalności + - - + - - - - - - -
M_W002 student zna kryteria doboru materiałów budowlanych w zależności od przeznaczenia w obiekcie budowlanym (elementy konstrukcyjne i wykończeniowe) + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. BUDOWNICTWO OGÓLNE

  Zasady kształtowania, ogólna charakterystyka oraz Klasyfikacja obiektów budowlanych wg kryteriów technicznych, ekonomicznych i przeznaczenia użytkowego.
  Ustrój nośny budynku, jego elementy i klasyfikacja.
  Aspekty bezpieczeństwa budowli – wytrzymałość, stateczność, sztywność.
  Materiały budowlane izolacyjne i wykończeniowe.
  Konstrukcje budynków wielokondygnacyjnych – budynki ze ścianami nośnymi, szkieletowe, z elementów przestrzennych, konstrukcje specjalne budynków wysokich: trzonowe, powłokowe, megastruktury, megakolumny, inne.
  Konstrukcje budynków o dużych rozpiętościach – ustroje płaskie (belkowo – słupowe, ra¬mowe, łukowe)
  i przestrzenne, dźwigary powierzchniowe, konstrukcje cięgnowe i pneumatyczne.

 2. INSTALACJE BUDOWLANE

  Charakterystyka techniczna, klasyfikacja oraz podstawowe zasady projektowania i budowy sieci i instalacji budowlanych: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, grzewczej, elektrycznej, wentylacyjnej klimatyzacyjnej, odgromowej.
  Systemy sieci zewnętrznych, przyłącza i instalacje w budynkach.
  Rozwiązania materiałowo-technologiczne, rodzaje i zasady prowadzenia przewodów, uzbrojenie sieci i instalacji, rodzaje i zastosowania urządzeń, armatury i przyborów, systemy sterowania.
  Zasady koordynacji instalacji w budynku.

Project classes:
 1. BUDOWNICTWO OGÓLNE

  Omówienie Prawa Budowlanego odnośnie formy i treści projektu budowlanego. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego.
  Omówienie Polskich Norm dotyczących zasad wykonywania, opisywania i wymiarowania rysunków projektowych.
  Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku: fundamenty bezpośrednie (ławy i stopy fundamentowe, fundamenty belkowe, rusztowe, płytowe, skrzynie fundamentowe) i pośrednie (pale, studnie i kesony), ściany murowane i żelbetowe (monolityczne i prefabrykowane), słupy nośne żelbetowe i stalowe, stropy drewniane, na dźwigarach stalowych (sklepienia odcinkowe, stropy Kleina), żelbetowe monolityczne (płytowe, płytowo-żebrowe, gęstożebrowe), prefabrykowane (belkowo-pustakowe, dylowe), stropodachy i dachy.
  Przegrody budowlane, wymagania konstrukcyjne, izolacyjne i przeciwpożarowe. Przewody wentylacyjne i spalinowe.
  Warunki techniczne użytkowania budynków.
  Trwałość i zużycie techniczne budynków.
  Ćwiczenie projektowe – wybrane rzuty i przekroje wstępnego projektu budynku jednorodzinnego.

 2. INSTALACJE BUDOWLANE

  Instalacje budowlane
  Omówienie Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlanych oraz norm dotyczących projektowania i budowy sieci i instalacji budowlanych.
  Ćwiczenie projektowe – wstępny projekt wybranej instalacji budynku jednorodzinnego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 200 h
Module ECTS credits 7 ECTS
Participation in project classes 45 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Completion of a project 50 h
Contact hours 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona
0,6 x Ocena z egzaminu + 0,4 x Ocena z ćwiczeń projektowych

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw programów typu CAD oraz aplikacji obliczeniowych.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura zalecana:
1. Byrdy Cz., Kram D., Korepta K., Mój H., Śliwiński M.,: Podstawy budownictwa. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Budownictwo ogólne, cz. 1 i 2. Politechnika Krakowska, Kraków 2000 i 2001.
2. Mirski J.Z., Tauszyński K., Łącki K.: Budownictwo z technologią, cz. 1-3. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, 1995, 1998.
3. Koczyk H., Antoniewicz B.: Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego. Instalacje sanitarne i grzewcze. PWRiL, Poznań 2004.
4. Hoffmann Z., Lisicki K.: Instalacje budowlane. WSiP, Warszawa 1992.
5. Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydanie III, 2009
6. Instalacje kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydanie III, 2009

Literatura uzupełniająca:
1. Praca zbiorowa pod kier. Stefańczyka B.: Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane, t. 1. Arkady, Warszawa 2005.
2. Praca zbiorowa pod kier. Klemma P.: Budownictwo ogólne. Fizyka budowli, t. 2. Arkady, Warszawa 2005.
3. Praca zbiorowa pod kier. Lichołai L.: Budownictwo ogólne. Elementy budynków. Podstawy projektowania, t. 3. Arkady, Warszawa 2008.
4. Praca zbiorowa pod kier. Buczkowskiego W.: Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków, t. 4. Arkady, Warszawa 2009.
5. Mikoś J.: Budownictwo ekologiczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000
6. Markiewicz P.: Budownictwo ogólne dla architektów. ARCHI-PLUS, Kraków 2006.
7. Pawłowski Z.A., Cała I.: Budynki wysokie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
8. Mielczarek Z.: Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym. Arkady, Warszawa 2001.
9. Tabernacki J., Sosnowski S., Chudzicki J.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Instalator Polski, Warszawa 2002.
10. Heidrih Z.: Wodociągi i kanalizacja, cz. 1-2. WSiP, Warszawa 1999.
11. Jarecka U.: Instalacje i urządzenia sanitarne. Politechnika Krakowska, Kraków 2000.
12. Krygiel K., Klinke T., Sewerynik J.: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja. WSiP, Warszawa 2005.
13. Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe, WNT, Warszawa 2002.
14. Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe. Poradnik PCPM. COB- RTI INSAL, Warszawa 2000.
15. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.
19. Polskie Normy.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None