Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy geodezji
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-407-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Hejmanowski Ryszard (hejman@agh.edu.pl)
dr inż. Sopata Paweł (Pawel.Sopata@agh.edu.pl)
dr hab. inż, prof. AGH Malinowska Agnieszka (amalin@agh.edu.pl)
dr inż. Stoch Tomasz (tomst@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi podjąć współpracę z geodetami w zakresie zadań z dziedziny ochrony środowiska oraz współpracować w grupie i planować czynności pomiarowe IS1A_K03 Activity during classes,
Oral answer,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować i wykonać pomiary oraz wyznaczyć współrzędne dowolnego punktu, a także wyznaczyć powierzchnię IS1A_U10 Activity during classes,
Test,
Examination
M_U002 potrafi korzystać z podstawowych technologii pomiarowych w geodezji oraz wykonywać podstawowe obliczenia geodezyjne niezbędne w praktyce inżynieryjnej z zakresu ochrony środowiska IS1A_U10 Test,
Oral answer,
Examination
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zasady prowadzenia pomiarów geodezyjnych dla wyznaczania położenia punktu w przestrzeni IS1A_W10 Test,
Examination,
Oral answer
M_W002 zna zasady wykonywania obliczeń z zakresu rachunku współrzędnych i analizy dokładności IS1A_W10 Execution of a project,
Examination,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi podjąć współpracę z geodetami w zakresie zadań z dziedziny ochrony środowiska oraz współpracować w grupie i planować czynności pomiarowe - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zaprojektować i wykonać pomiary oraz wyznaczyć współrzędne dowolnego punktu, a także wyznaczyć powierzchnię + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi korzystać z podstawowych technologii pomiarowych w geodezji oraz wykonywać podstawowe obliczenia geodezyjne niezbędne w praktyce inżynieryjnej z zakresu ochrony środowiska + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zasady prowadzenia pomiarów geodezyjnych dla wyznaczania położenia punktu w przestrzeni + - - + - - - - - - -
M_W002 zna zasady wykonywania obliczeń z zakresu rachunku współrzędnych i analizy dokładności + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Rola i możliwości wykorzystania metod geodezyjnych w ochronie środowiska; Podstawy statystycznego opracowywania wyników pomiarów; Rodzaje błędów pomiarowych i ich eliminacja; osnowy geodezyjne sytuacyjne i wysokościowe; Poligonizacja i rachunek współrzędnych;. Pomiary długości; Pomiary kątów poziomych; Pomiary wysokościowe (niwelacja geometryczna i trygonometryczna, przekroje); Tachimetria; Przegląd współczesnych geodezyjnych instrumentów pomiarowych (dalmierze, teodolity, niwelatory, tachimetry); Technika GPS i możliwości jej wykorzystania w inżynierii środowiska; Zagadnienia specjalne (obliczanie pól powierzchni oraz objętości mas ziemnych np. hałd, zwałów, zbiorników itp.); Wprowadzenie do systemów informacji przestrzennej; możliwości wykorzystania GIS w inżynierii środowiska; Zasób geodezyjny; Korzystanie z zasobów geodezyjnych; Ewidencja gruntów i budynków jako źródło informacji o terenie. Pozyskiwanie informacji o stanie własności (księgi wieczyste, zasoby ewidencji gruntów i nieruchomości budowlanych).

Project classes:

Jednostki miar w geodezji i ich przeliczanie; Podstawowe obliczenia statystyczne w zakresie opracowania wyników pomiarów; Prawo przenoszenia błędów średnich i jego zastosowanie; Lokalizacja punktu w różnych układach współrzędnych; Pojęcia azymutu i długości, rachunek współrzędnych – przykłady obliczeń praktycznych; Projektowanie monitoringu cech środowiskowych z użyciem GPS;Ustawianie teodolitu, przygotowanie do pomiaru, pomiar kierunku; Wyznaczanie kątów poziomych; Omówienie projektu pomiarowego nr 1; Realizacja pomiarów terenowych (pr. nr 1); Tachimetryczne pomiary szczegółów sytuacyjnych (pr. nr 1); Pomiar terenowy GPS (pr nr 3)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 4 h
Contact hours 4 h
Completion of a project 17 h
Participation in lectures 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in project classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z zajęć projektowych oraz egzaminu (uwzględniane są oceny niedostateczne z poszczególnych terminów).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
  1. Przewłocki S.: Geodezja dla Inżynierii Środowiska. Wyd. Nauk PWN, Warszawa 1997.
  2. Przewłocki S.: Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych. Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2002
  3. Jagielski A.: Geodezja I. Wyd Stabil., Kraków 2002.
  4. Odlanicki-Poczobutt M., Wędzony J.: Geodezja ogólna i górnicza. Skrypt AGH nr 653, Kraków 1981. (NET)
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None