Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zajęcia terenowe z gleboznawstwa
Course of study:
2012/2013
Code:
DIS-1-410-s
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wójcik Jerzy (jwojcik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Kowalik Stanisław (skowal@agh.edu.pl)
dr inż. Urbański Krzysztof (urbanski@agh.edu.pl)
dr inż. Wójcik Jerzy (jwojcik@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi prawidłowo organizować pracę w zespole realizującym zadanie z zakresu terenowych prac gleboznawczych IS1A_K03 Work done within the framework of a practical placement
M_K002 ma świadomość potrzeby uzupełniania swojej dotychczasowej wiedzy i wykorzystania dostępnej literatury do właściwego przygotowania się do zajęć terenowych Report on completion of a practical placement,
Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 ma umiejętność praktycznego określenia w terenie podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych gleb IS1A_U12 Work done within the framework of a practical placement
M_U002 umie rozpoznawać poziomy genetyczne gleb oraz opisać ich cechy IS1A_U12 Work done within the framework of a practical placement,
Test
M_U003 umie rozpoznać główne typy gleb Polski oraz opisać ich właściwości IS1A_U01, IS1A_U12 Test,
Work done within the framework of a practical placement
M_U004 ma umiejętność prawidłowego udokumentowania prac terenowych poprzez wykonanie karty opisu profilu glebowego IS1A_U03 Work done within the framework of a practical placement
M_U005 umie przeprowadzić szacunkowo, na podstawie posiadanych wiadomości oraz dostępnej literatury, klasyfikację typologiczną, bonitacyjną i użytkową gleb w terenie IS1A_U01 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U006 umie zaplanować i zrealizować terenowe badania gleboznawcze IS1A_U02, IS1A_U12 Work done within the framework of a practical placement
M_U007 ma umiejętność omówienia wyników wykonanych prac i ich uzasadnienia IS1A_U04 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 ma wiedzę na temat sposobu prowadzenia gleboznawczych prac terenowych IS1A_W17 Work done within the framework of a practical placement
M_W002 posiada wiedzę w zakresie metodyki wykonania klasyfikacji typologicznej, bonitacyjnej i użytkowej gleb IS1A_W10, IS1A_W06, IS1A_W05 Report on completion of a practical placement,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi prawidłowo organizować pracę w zespole realizującym zadanie z zakresu terenowych prac gleboznawczych - - - - - - - + - - -
M_K002 ma świadomość potrzeby uzupełniania swojej dotychczasowej wiedzy i wykorzystania dostępnej literatury do właściwego przygotowania się do zajęć terenowych - - - - - - - + - - -
Skills
M_U001 ma umiejętność praktycznego określenia w terenie podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych gleb - - - - - - - + - - -
M_U002 umie rozpoznawać poziomy genetyczne gleb oraz opisać ich cechy - - - - - - - + - - -
M_U003 umie rozpoznać główne typy gleb Polski oraz opisać ich właściwości - - - - - - - + - - -
M_U004 ma umiejętność prawidłowego udokumentowania prac terenowych poprzez wykonanie karty opisu profilu glebowego - - - - - - - + - - -
M_U005 umie przeprowadzić szacunkowo, na podstawie posiadanych wiadomości oraz dostępnej literatury, klasyfikację typologiczną, bonitacyjną i użytkową gleb w terenie - - - - - - - + - - -
M_U006 umie zaplanować i zrealizować terenowe badania gleboznawcze - - - - - - - + - - -
M_U007 ma umiejętność omówienia wyników wykonanych prac i ich uzasadnienia - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę na temat sposobu prowadzenia gleboznawczych prac terenowych - - - - - - - + - - -
M_W002 posiada wiedzę w zakresie metodyki wykonania klasyfikacji typologicznej, bonitacyjnej i użytkowej gleb - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:
 1. Wprowadzenie

  Omówienie organizacji i zasad wykonywania gleboznawczych prac terenowych oraz metodyki klasyfikacji bonitacyjnej i użytkowej gleb.

 2. Prace terenowe

  Studenci w 10 – 12 osobowych zespołach poznają w terenie najważniejsze typy gleb Polski, m.in. gleby: bielicowe, brunatne, płowe, czarnoziemy, czarne ziemie, rędziny, antropogeniczne o nie wykształconym profilu, murszowe. Studenci wykonują w terenie odkrywki glebowe, a następnie w oparciu o zdobytą na wykładach wiedzę i umiejętności na zajęciach laboratoryjnych wykonują opis i badania właściwości wyróżnionych poziomów genetycznych gleby. Wyniki opisu i badań zamieszczają w odpowiednim diagramie (karta badania profilu glebowego). Na ich podstawie ustalają pełną systematykę gleby oraz przeprowadzają jej klasyfikację bonitacyjną, siedliskową i użytkową.
  Po wykonaniu badań studenci referują ich rezultaty i podają charakterystykę właściwości gleby.

 3. Prace kameralne

  Podsumowanie przeprowadzonych prac, korekta błędów, test sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy i umiejętności.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in fieldworks 20 h
Preparation for classes 6 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie zajęć terenowych – waga 0,5; wynik testu końcowego – waga 0,5

Prerequisites and additional requirements:

1. Do zajęć terenowych można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z zajęć laboratoryjnych z gleboznawstwa.
2. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywna obecność na wszystkich zajęciach terenowych, prawidłowe wykonania kart badania profili glebowych oraz zaliczenie testu końcowego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Systematyka gleb Polski. Praca zbiorowa. Roczniki Gleboznawcze, t. XL, nr 3/4, 1989.
2. Systematyka gleb Polski. Praca zbiorowa. Roczniki Gleboznawcze, t. LXII, nr 3, 2011.
3. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2000.
4. Kowalik S.: Zagadnienia z gleboznawstwa dla studentów inżynierii środowiska. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.
5. Gleboznawstwo. Praca zbiorowa pod red. B. Dobrzańskiego i S. Zawadzkiego. PWRiL. Warszawa 1995.
6. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Praca zbiorowa pod red. Tomasz Komornickiego. 1976.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None